Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní představitelé prosazují posílení politiky soudržnosti  

Hlavními body jednání místních a regionálních představitelů konaného dne 27. února v Bruselu byly náklady a rizika související s nedostatečnou soudržností a hodnocení Evropského sociálního fondu. Na schůzi Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU (COTER) Evropského výboru regionů (VR) přijali členové dvě stanoviska upozorňující na nutnost silné politiky soudržnosti po roce 2020.

„Budoucnost Evropy a výsledky voleb do Evropského parlamentu v roce 2019 do značné míry závisejí na budoucnosti regionální politiky a politiky soudržnosti. Chceme-li předcházet sílícímu populismu a euroskepticismu, musíme prostřednictvím konkrétních úspěšných projektů podporovat hospodářský a sociální rozvoj na místní úrovni,“ prohlásil na úvod schůze pan Petr Osvald (CZ/SES), předseda komise COTER a zastupitel města Plzně.

Úkolem politiky soudržnosti je zajistit rovné podmínky, které občanům EU, zejména z méně rozvinutých oblastí, umožní těžit z výhod, jež skýtá evropská integrace a jednotný trh. Náklady nedostatečné soudržnosti by byly značné, neboť jsou nejenom klíčovou podmínkou hospodářského růstu, ale také pevným základem blahobytu společnosti jako celku, včetně důvěry občanů a politické legitimity EU, uvádí ve svém návrhu stanoviska Náklady a rizika v souvislosti s nedostatečnou soudržností – strategický význam politiky soudržnosti při uskutečňování cílů Smlouvy a překonávání nových výzev pro evropské regiony zpravodaj Mieczysław Struk (PL/ELS), maršálek Pomořanského vojvodství.

„Politika soudržnosti je nejhmatatelnějším projevem evropské solidarity, jelikož nabízí rovné příležitosti a lepší kvalitu života lidem ve všech regionech EU. Proto je nepostradatelným pilířem jednotného trhu spojujícím různé země a regiony s odlišnou úrovní rozvoje. Je rovněž jednou z nejpřesněji měřených a nejdůkladněji analyzovaných politik EU, která významně přispívá k pozitivním ekonomickým, sociálním a územním změnám v EU tím, že podporuje inovace, malé a střední podniky, nízkouhlíkovou ekonomiku, dopravní infrastrukturu, obnovu měst, diverzifikaci venkova, vzdělávání, zaměstnanost, sociální infrastrukturu, ale i sociální začleňování a mnohé další,“ prohlásil pan Struk .

Poukázal rovněž na to, že politika soudržnosti má potenciál být hlavní hnací silou strukturální transformace EU, jelikož sbližuje různé odvětvové politiky, které poskytnou na míru přizpůsobená řešení založená na příležitostech k rozvoji a problémech konkrétního území ve spolupráci s občany, podnikateli a správními orgány přímo na místě. „Posílení postavení regionálních a místních subjektů je nejen zásadní z hlediska usnadnění strukturální transformace, ale i tím, že se proces evropské integrace stane pro občany hmatatelnějším. Bez ohledu na to je třeba nástroje do budoucna zdokonalit, aby byly jednodušší a posílila se jejich schopnost reagovat na nové výzvy,“ řekl pan Struk .

Středem zájmu návrhu stanoviska Přezkum ESF v polovině období za účelem přípravy návrhu na období po roce 2020, který vypracovala zpravodajka paní Catiuscia Marini (IT/SES), předsedkyně rady regionu Umbrie, byl sociální rozměr politiky soudržnosti projevující se v Evropském sociálním fondu* (ESF).

„ESF je nástrojem EU, který se jako jediný obrací přímo na občany. Díky podpoře z ESF našlo v období let 2007 až 2014 práci 9,4 milionu evropských občanů a 8,7 milionu jich získalo odbornou kvalifikaci. ESF zejména v posledních letech hospodářské krize prokázal, že je dostatečně flexibilní na to, aby mohl reagovat na současné výzvy, a zasáhl ve prospěch nejzranitelnějších a nejvíce vystavených skupin, jako jsou osoby s různým zdravotním postižením, ženy, mladí lidé a pracovníci s nízkou kvalifikací,“ uvedla paní Marini .

Má-li ESF zvládnout stávající výzvy, k nimž patří technologický vývoj a globalizace, musí být i nadále hlavní složkou regionální politiky soudržnosti a musí být společně spravován různými úrovněmi veřejné správy. Zpravodajka důrazně odmítá podřízení ESF přímé správě ze strany Evropské komise a veškeré plány na jeho začlenění do výlučné pravomoci členských států, neboť zastává názor, že důležitým faktorem úspěšného provádění ESF je právě přístup zdola nahoru a spolupráce mezi evropskými orgány, členskými státy, orgány místní a regionální samosprávy a hospodářskými a sociálními subjekty, jež umožňuje lépe přizpůsobit opatření potřebám příjemců .

Na schůzi se diskutovalo i o dalších oblastech politiky souvisejících s politikou soudržnosti, totiž o podpoře růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU, o posudku provádění městské agendy EU a o tom, jak dosáhnout nízkoemisní mobility. VR přijme stanoviska k těmto novým výzvám v průběhu roku 2018.

Poznámky pro redaktory:

* Evropský sociální fond (ESF) je hlavním nástrojem EU na podporu politik zaměstnanosti. Podporuje plnou zaměstnanost, zaměřuje se na zvýšení produktivity práce a rovných příležitostí, podporuje sociální začlenění a snižuje rozdíly v míře zaměstnanosti mezi evropskými regiony a městy i v jejich rámci.

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-MAKE-THE-CASE-FOR-STRENGTHENING-COHESION-POLICY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-MAKE-THE-CASE-FOR-STRENGTHENING-COHESION-POLICY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-MAKE-THE-CASE-FOR-STRENGTHENING-COHESION-POLICY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-MAKE-THE-CASE-FOR-STRENGTHENING-COHESION-POLICY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-MAKE-THE-CASE-FOR-STRENGTHENING-COHESION-POLICY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023