Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní představitelé prosazují posílení politiky soudržnosti  

Hlavními body jednání místních a regionálních představitelů konaného dne 27. února v Bruselu byly náklady a rizika související s nedostatečnou soudržností a hodnocení Evropského sociálního fondu. Na schůzi Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU (COTER) Evropského výboru regionů (VR) přijali členové dvě stanoviska upozorňující na nutnost silné politiky soudržnosti po roce 2020.

„Budoucnost Evropy a výsledky voleb do Evropského parlamentu v roce 2019 do značné míry závisejí na budoucnosti regionální politiky a politiky soudržnosti. Chceme-li předcházet sílícímu populismu a euroskepticismu, musíme prostřednictvím konkrétních úspěšných projektů podporovat hospodářský a sociální rozvoj na místní úrovni,“ prohlásil na úvod schůze pan Petr Osvald (CZ/SES), předseda komise COTER a zastupitel města Plzně.

Úkolem politiky soudržnosti je zajistit rovné podmínky, které občanům EU, zejména z méně rozvinutých oblastí, umožní těžit z výhod, jež skýtá evropská integrace a jednotný trh. Náklady nedostatečné soudržnosti by byly značné, neboť jsou nejenom klíčovou podmínkou hospodářského růstu, ale také pevným základem blahobytu společnosti jako celku, včetně důvěry občanů a politické legitimity EU, uvádí ve svém návrhu stanoviska Náklady a rizika v souvislosti s nedostatečnou soudržností – strategický význam politiky soudržnosti při uskutečňování cílů Smlouvy a překonávání nových výzev pro evropské regiony zpravodaj Mieczysław Struk (PL/ELS), maršálek Pomořanského vojvodství.

„Politika soudržnosti je nejhmatatelnějším projevem evropské solidarity, jelikož nabízí rovné příležitosti a lepší kvalitu života lidem ve všech regionech EU. Proto je nepostradatelným pilířem jednotného trhu spojujícím různé země a regiony s odlišnou úrovní rozvoje. Je rovněž jednou z nejpřesněji měřených a nejdůkladněji analyzovaných politik EU, která významně přispívá k pozitivním ekonomickým, sociálním a územním změnám v EU tím, že podporuje inovace, malé a střední podniky, nízkouhlíkovou ekonomiku, dopravní infrastrukturu, obnovu měst, diverzifikaci venkova, vzdělávání, zaměstnanost, sociální infrastrukturu, ale i sociální začleňování a mnohé další,“ prohlásil pan Struk .

Poukázal rovněž na to, že politika soudržnosti má potenciál být hlavní hnací silou strukturální transformace EU, jelikož sbližuje různé odvětvové politiky, které poskytnou na míru přizpůsobená řešení založená na příležitostech k rozvoji a problémech konkrétního území ve spolupráci s občany, podnikateli a správními orgány přímo na místě. „Posílení postavení regionálních a místních subjektů je nejen zásadní z hlediska usnadnění strukturální transformace, ale i tím, že se proces evropské integrace stane pro občany hmatatelnějším. Bez ohledu na to je třeba nástroje do budoucna zdokonalit, aby byly jednodušší a posílila se jejich schopnost reagovat na nové výzvy,“ řekl pan Struk .

Středem zájmu návrhu stanoviska Přezkum ESF v polovině období za účelem přípravy návrhu na období po roce 2020, který vypracovala zpravodajka paní Catiuscia Marini (IT/SES), předsedkyně rady regionu Umbrie, byl sociální rozměr politiky soudržnosti projevující se v Evropském sociálním fondu* (ESF).

„ESF je nástrojem EU, který se jako jediný obrací přímo na občany. Díky podpoře z ESF našlo v období let 2007 až 2014 práci 9,4 milionu evropských občanů a 8,7 milionu jich získalo odbornou kvalifikaci. ESF zejména v posledních letech hospodářské krize prokázal, že je dostatečně flexibilní na to, aby mohl reagovat na současné výzvy, a zasáhl ve prospěch nejzranitelnějších a nejvíce vystavených skupin, jako jsou osoby s různým zdravotním postižením, ženy, mladí lidé a pracovníci s nízkou kvalifikací,“ uvedla paní Marini .

Má-li ESF zvládnout stávající výzvy, k nimž patří technologický vývoj a globalizace, musí být i nadále hlavní složkou regionální politiky soudržnosti a musí být společně spravován různými úrovněmi veřejné správy. Zpravodajka důrazně odmítá podřízení ESF přímé správě ze strany Evropské komise a veškeré plány na jeho začlenění do výlučné pravomoci členských států, neboť zastává názor, že důležitým faktorem úspěšného provádění ESF je právě přístup zdola nahoru a spolupráce mezi evropskými orgány, členskými státy, orgány místní a regionální samosprávy a hospodářskými a sociálními subjekty, jež umožňuje lépe přizpůsobit opatření potřebám příjemců .

Na schůzi se diskutovalo i o dalších oblastech politiky souvisejících s politikou soudržnosti, totiž o podpoře růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU, o posudku provádění městské agendy EU a o tom, jak dosáhnout nízkoemisní mobility. VR přijme stanoviska k těmto novým výzvám v průběhu roku 2018.

Poznámky pro redaktory:

* Evropský sociální fond (ESF) je hlavním nástrojem EU na podporu politik zaměstnanosti. Podporuje plnou zaměstnanost, zaměřuje se na zvýšení produktivity práce a rovných příležitostí, podporuje sociální začlenění a snižuje rozdíly v míře zaměstnanosti mezi evropskými regiony a městy i v jejich rámci.

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Sdílet: