Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní žurnalistika je v celé Evropě vážně ohrožena  

Urychlení přechodu k digitálním distribučním kanálům, změna spotřebitelských návyků a klesající příjmy z reklamy ohrožují ekonomické opodstatnění a nezávislost místních sdělovacích prostředků. Evropský výbor regionů (VR) vítá akční plán navržený Evropskou komisí, zdůrazňuje však, že je důležité zohlednit obzvláště znepokojivou finanční situaci médií s místní a regionální působností. Ve víceúrovňovém politickém systému, jakým je evropská demokracie, mají menší média, která přímo reflektují obavy občanů, klíčový význam pro zajištění demokratické kontroly a legitimity. Uvádí se to ve stanovisku , jež bylo předloženo na květnovém plenárním zasedání VR a které vypracoval zpravodaj Jan Trei (EE/ELS), člen rady obce Viimsi.

Pluralitní mediální prostředí občanům poskytuje důvěryhodné informace a platformy pro otevřenou politickou diskusi, a je tak základním kamenem zdravé a udržitelné demokracie. Obchodní tlaky a rychle se měnící technologická základna jsou však v celé Evropě pro rozmanitost a nezávislost médií hrozbou.

Členové VR proto s odkazem na Listinu základních práv Evropské unie vyzvali k navýšení finanční pomoci a uvítali plán Komise zefektivnit podporu audiovizuálního odvětví a odvětví zpravodajských médií v rámci meziodvětvové složky programu Kreativní Evropa na období 2021–2027. Zdůraznili, že finanční podpora by měla být poskytována způsobem, který respektuje a prosazuje svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků.

Zpravodaj VR pro toto stanovisko a člen rady obce Viimsi Jan Trei (EE/ELS) podotkl: „Krize COVID-19 demonstruje velmi jasně, že potřebujeme tisk, který bude silnou institucí podávající společnosti vyvážené a fakticky podložené informace a bude umožňovat otevřenou diskusi. Hospodářská recese vyvolaná touto krizí ale zároveň oslabuje schopnost sdělovacích prostředků plnit si své úkoly. Aby mohl tisk na všech úrovních zachovat vysoký standard kvality, jsou zapotřebí podpůrná opatření, a to zejména taková, jež zajistí přežití místních a regionálních mediálních společností. Maximální pozornost musí být věnována situaci v malých zemích, kde jsou vzhledem k malé velikosti trhu jen omezené zdroje pro zabezpečení existence sdělovacích prostředků s místní a regionální působností.“

Jana Trei ve svém stanovisku upozorňuje, že se u veškerých budoucích právních předpisů a podpůrných opatření musí postupovat diferencovaně, a to v závislosti na specifické ekonomické situaci místních a regionálních sdělovacích prostředků. Velké celostátní a evropské mediální společnosti jsou v současnosti vystaveny tlaku vnější konkurence ze strany amerických technologických gigantů a digitálních platforem. To je problém, který by měl být vyřešen díky uplatnění nového balíčku aktu o digitálních službách. Problémy menších periodik a radiových stanic s místní a regionální působností jsou úplně jiného druhu: vzhledem k tomu, že se zaměřují na čtenáře či posluchače a na cílové skupiny jen z určité zeměpisné oblasti, je jejich růstový potenciál často nevelký. Členové uvedli, že by veřejnoprávní média s regionální působností měla rozšířit své regionální pokrytí a přístup k nim by měl být i nadále umožněn prostřednictvím široké škály komunikačních kanálů, aby se tak předešlo vzniku „zpravodajských pouští“ v řídce osídlených oblastech.

„Skutečnost, že v digitální oblasti neexistuje odpovídající právní, regulační a politický rámec, bránila úspěšné transformaci mediálního odvětví už před vypuknutím pandemie COVID-19. Místní a regionální sdělovací prostředky se nacházejí v obzvláště tíživé situaci. K obnovení ekonomické životaschopnosti evropského mediálního odvětví je zapotřebí komplexní strategie. Musíme pomoci evropským médiím, aby se zotavila, zajistit rovné podmínky mezi nimi a novými subjekty vstupujícími na trh a podpořit jejich transformaci,“ prohlásila Dace Melbārde (LV/EKR), místopředsedkyně Výboru Evropského parlamentu pro kulturu a vzdělávání, která se zúčastnila rozpravy na plenárním zasedání.

Stanovisko bude členy Evropského výboru regionů oficiálně přijato prostřednictvím elektronického hlasování dne 7. května.

Kontakt:

Maximilian v. Klenze

Tel.: +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Sdílet :