Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní orgány sdílejí své zkušenosti s krizí v souvislosti s koronavirem  

Komise pro přírodní zdroje (NAT) Evropského výboru regionů zahájila své nové funkční období diskusí s představitelkou Světové zdravotnické organizace na téma koronaviru a jeho dopadu na místní komunity. Na své schůzi dne 5. března členové rovněž přijali stanovisko týkající se lesnictví a projednali přeshraniční zdravotní péči, udržitelný cestovní ruch a politiku v oblasti potravin. Mezi klíčová témata programu komise NAT na nové funkční období patří rozvoj venkova, společná zemědělská politika (SZP), rybolov, lesnictví, výroba potravin a veřejné zdraví. 

S rostoucím počtem nakažených Evropanů, včetně těch, kteří neměli žádný kontakt s čínskou provincií Wu-chan, je nyní koronavirus, jenž způsobuje onemocnění COVID-19, v centru pozornosti místních a regionálních orgánů v celé Evropě . Starostové, zastupitelé a předsedové regionálních rad stojí v boji proti nemocem v přední linii, připravují nouzová opatření a potýkají se se zásadním nedostatkem vybavení a rostoucími obavami obyvatelstva.

„Onemocnění COVID-19 si v Evropě vyžádalo již řadu lidských životů. Situace se rychle mění a každý den přináší nové informace a opatření. My, místní a regionální orgány, musíme našim občanům pomáhat, chránit je a léčit,“ prohlásila Ulrika Landergren (SE/Renew Europe) , členka zastupitelstva švédské obce Kungsbacka a předsedkyně komise NAT Evropského výboru regionů.

Leen Meulenbergs , zástupkyně Světové zdravotnické organizace OSN při Evropské unii, uvedla: „Vzkazujeme všem zemím a regionům, že nad tímto virem můžeme zvítězit a že důležitým úkolem místních orgánů je své obyvatele poučit. Tato nákaza má vážný dopad na veřejné zdraví, hospodářství a sociální i politické záležitosti. Neexistuje jednotný přístup, který by vyhovoval všem. Situace je v různých zemích a v různých regionech téže země rozdílná.“

„Epidemii nelze zastavit. Postup nákazy lze však zpomalit. Náš zdravotnický systém je při řízení krizové situace v Benátském regionu v přední linii,“ zdůraznil Roberto Ciambetti (IT/EKR) , předseda rady regionu Benátsko a vedoucí italské delegace ve VR, který se diskuse komise NAT o koronaviru zúčastnil prostřednictvím videozáznamu nahraného v Benátkách.

Členové komise NAT rovněž přijali stanovisko Posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů , které vypracoval Roby Biwer (LU/SES) , člen zastupitelstva obce Bettembourg, Lucembursko. Toto stanovisko se zabývá tím, jak posílit mezinárodní spolupráci a spolu s partnerskými zeměmi podporovat opatření zaměřená proti odlesňování a znehodnocování lesů, zejména v důsledku zemědělské produkce. Lesy mají klíčovou úlohu při zmírňování klimatické krize, neboť jsou schopné pohlcovat skleníkové plyny. Růst populace a rostoucí poptávka po potravinách vedou k přeměně lesů na zemědělskou půdu a k většímu důrazu na produktivitu zemědělství. Přijetí stanoviska je plánováno na plenární zasedání ve dnech 13. a 14. května 2020.

Roby Biwer prohlásil: „Lesy jsou plícemi naší planety. Naše cíle v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti nemohou být splněny, aniž bychom zintenzivnili úsilí o ochranu a obnovu světových lesů. Vyzýváme Komisi, aby byla ambicióznější. Pouhé povzbuzování nestačí. Vzhledem k tomu, že značná část původních lesů se nachází mimo území EU, musíme zaručit spotřebu produktů z mimounijních dodavatelských řetězců nezpůsobujících odlesňování. Předcházení úbytku lesů může mít celou řadu přínosů pro obyvatelstvo a ekosystémy, mj. zachování biologické rozmanitosti, snižování emisí skleníkových plynů pohlcováním uhlíku a poskytování ekosystémových služeb, které mohou být hnací silou udržitelného růstu.“

Členové diskutovali o těchto připravovaných vypracovávaných stanoviscích:

Stanovisko Přeshraniční zdravotní péče prezentoval Karsten Uno Petersen (DK/SES) , člen regionálního zastupitelstva regionu Jižní Dánsko. V příhraničních regionech žije přibližně 150 milionů Evropanů. Pro mnohé z nich se nejbližší nemocnice nebo jednoduše nejbližší zdravotnický pracovník nachází na druhé straně hranice. Hlavním cílem tohoto stanoviska je zajistit, aby občané měli co nejsnazší přístup ke zdravotnickým službám v blízkosti svého domova, a zároveň poskytnout záruky regionálním a vnitrostátním systémům zdravotní péče. Stanovisko Výboru regionů na toto téma si vyžádal výkonný místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. Přijetí stanoviska je plánováno na plenární zasedání ve dnech 1. a 2. července 2020. „Příhraniční regiony tvoří 40 % území EU. Pro občany žijící v těchto oblastech se využívání zdravotní péče v sousední zemi stalo důležitým tématem. Stávající evropská směrnice sice umožnila dosáhnout na našem kontinentu určitý pokrok, je však třeba učinit ještě více, aby se zajistila finanční jistota občanů, kteří se léčí za hranicemi, a to zjednodušením administrativních postupů a zlepšením účinné úhrady nákladů pro Evropany,“ zdůraznil Karsten Uno Petersen.

Stanovisko Směrem k udržitelnějšímu cestovnímu ruchu pro města a regiony EU vypracoval Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES/Renew Europe) , náměstek ministra pro cestovní ruch, obnovu, spravedlnost a místní samosprávu vlády autonomní oblasti Andalusie. Cestovní ruch vytváří pracovní místa a bohatství v celé Evropské unii. Pokud však není řízen náležitým způsobem, může mít i negativní dopad na životní prostředí nebo společnost. Toto stanovisko se zaměřuje na pozitivní přínos činností v oblasti cestovního ruchu, jak z hospodářského hlediska, tak sociálního, a zabývá se tím, jak by političtí představitelé mohli čelit souvisejícím výzvám a prosazovat agendu udržitelné modernizace. Přijetí stanoviska je plánováno na plenární zasedání VR ve dnech 12. až 14. října 2020.

Stanovisko Od zemědělského podniku ke spotřebiteli – místní a regionální rozměr prezentoval Guido Milana (IT/SES) , člen zastupitelstva obce Olevano Romano (Řím). Důležitou součástí stěžejní iniciativy Zelené dohody pro Evropu je strategie pro udržitelné potravinové systémy Od zemědělského podniku ke spotřebiteli. Strategie se bude týkat všech částí potravinového řetězce, od výroby až po spotřebu. Evropské potraviny jsou známé svou bezpečností, výživností a vysokou kvalitou. Komise ve svém sdělení Zelená dohoda pro Evropu z prosince 2019 potvrdila, že na konci března 2020 zveřejní strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ .

Toto stanovisko zdůrazňuje, jak mohou místní a regionální orgány řešit změnu klimatu, chránit životní prostředí a zachovávat biologickou rozmanitost a zároveň podněcovat udržitelnou spotřebu potravin a podporovat cenově dostupné zdravé potraviny pro všechny. Bude to vyžadovat spolupráci mnoha aktérů, a to jak institucí, tak i dalších.

Zpravodaj připomněl, že iniciativa Od zemědělce ke spotřebiteli má potenciál stát se příležitostí ke změně našeho potravinového systému s ohledem na kritický stav globálního klimatu. Politiky, jako je společná zemědělská politika, by měly být upraveny tak, aby přispívaly k cílům Zelené dohody pro Evropu. Města a regiony jsou klíčovými aktéry transformace v oblasti potravin a vyzýváme k ambiciózní strategii, která bude podporovat ústřední postavení producentů a krátkých dodavatelských řetězců, podpoří lepší distribuci potravin a bude propagovat odpovědnou a kritickou spotřebu.“

„Naším cílem je, aby se z Evropského potravinového fóra stala platforma na vysoké úrovni pro diskusi o politice v oblasti potravin. Všichni ji dnes potřebujeme. Nesmíme se uzavírat do různých parlamentních výborů nebo institucí, o politice v oblasti potravin je třeba diskutovat společně. Musíme spolupracovat v oblasti udržitelné produkce potravin, ochrany spotřebitele, kvality potravin a ochrany životního prostředí,“ upozornila Róża Thun und Hohenstein, poslankyně Evropského parlamentu a zakládající členka Evropského potravinového fóra. Na závěr zdůraznila, že je v této záležitosti důležité spolupracovat s VR a vyzvala Výbor, aby se k fóru připojil jako zvláštní člen.

Přijetí stanoviska je plánováno na plenární zasedání ve dnech 9. a 10. prosince 2020.

Přenos po internetu

Dokumenty ke schůzím

Obecné informace o koronaviru

Zpráva pro všechny účastníky akcí ve VR v souvislosti s onemocněním COVID-19

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

Tel.: +32 (0)2 282 2289

Mobilní tel.: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Sdílet :