Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Zlepšování právní úpravy EU: VR zahájil činnost sítě regionálních center RegHub 2.0, která má sledovat, jak jsou evropské politiky uplatňovány v praxi  

Občané očekávají, že EU přijde s efektivním řešením problémů, jež přinesla krize způsobená pandemií COVID-19. Jak se EU daří tato očekávání plnit chce Evropský výbor regionů pomoci posoudit prostřednictvím své obnovené sítě regionálních center RegHub 2.0, kterou tvoří 46 členů, 10 pozorovatelů a jeden přidružený orgán.

Evropský výbor regionů dnes zahájil činnost nové generace regionálních center , s jejichž pomocí hodlá sledovat, jak jsou právní předpisy EU uplatňovány v praxi, a zajistit, aby byly při hodnocení politik EU zohledněny názory stovek subjektů, jež působí na místní a regionální úrovni. Tato síť nových center se skládá ze 46 členů, 10 pozorovatelů a jednoho přidruženého orgánu a tvoří podskupinu v rámci platformy Evropské komise Fit pro budoucnost (F4F). Zahájení se zúčastnil také místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled Maroš Šefčovič . Činnost těchto nových regionálních center byla spuštěna v návaznosti na pilotní fázi, během níž se ukázalo, že regionální centra jsou efektivní jak z hlediska sledování provádění právních předpisů v oblasti pěti politik EU, tak i z hlediska předávání svých zjištění Evropské komisi, Evropskému parlamentu a Radě prostřednictvím Výboru regionů.

Předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas při této příležitosti prohlásil: „S potěšením vítám novou generaci regionálních center. Ukázalo se, že kontaktní osoby sítě RegHub dokáží mimořádně účinně napravit nedostatek konzultací mezi Bruselem a našimi regiony. Dostávají zpětnou vazbu přímo od těch, kteří den co den sledují, jaký dopad mají politiky EU na život lidí. Mohou tak Evropské komisi nabídnout velmi cenné informace a podněty k tomu, jak zajistit, aby byly tyto politiky účinnější. Díky našim kontaktním osobám se Komise například dozví, jaké zkušenosti mají zaměstnanci regionálních nemocnic od východního Slovinska až po portugalské Alentejo, a bude tak mít k dispozici více informací, aby mohla provést hodnocení směrnic v oblasti přeshraniční zdravotní péče.“

Akci zahájil místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled Maroš Šefčovič , který uvedl: „Jsem rád, že jsou centra RegHub 2.0 součástí nové platformy Fit pro budoucnost, jejímž cílem je zjednodušit a modernizovat právní předpisy EU a omezit byrokracii. Místní a regionální orgány budou v této souvislosti hrát stěžejní úlohu, neboť mají velmi blízko k těm, jichž se právní předpisy EU dotýkají nejvíce. Obzvláště důležité budou jejich podněty, pokud jde o otázky týkající se plánování a povolování infrastruktury odpovídající 21. století. V současné době, kdy investujeme do zelené, digitální, ale i zdravotnické infrastruktury, a snažíme se tak nastartovat evropskou ekonomiku, mohou mít v praxi jejich podněty skutečný dopad.“

Michael Murphy (IE/ELS) , člen rady hrabství Tipperary a předseda Komise VR pro hospodářskou politiku (ECON), prohlásil: „Od založení sítě regionálních center RegHub před dvěma lety ji spravuje komise ECON, jíž předsedám. Velmi mě těší, čeho se této síti zatím podařilo dosáhnout a že dnes vstoupila do nové fáze. Dnešní diskuse jsou důkazem toho, že zlepšování právní úpravy a tvorba politik založená na faktech by měly být více než jen prázdné fráze, jež zaznívají z „bruselské bubliny“. Měly by tvořit samotnou podstatu evropských pravidel a odrážet zkušenosti našich měst a regionů. Jsem rád, že se na tom mohu také podílet, a těším se na další spolupráci v nadcházejících měsících, abychom mohli tohoto cíle dosáhnout.“

Mark Speich (DE/ELS) , předseda Komise VR pro občanství, správu, institucionální a vnější věci ( CIVEX ) a tajemník pro spolkové, evropské a mezinárodní záležitosti spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, která se také zapojila do sítě RegHub 2.0, uvedl: „Díky konzultacím sítě RegHub mají občané, podniky, a především pak malé a střední podniky a veřejné služby, příležitost podělit se o své zkušenosti s prováděním právních předpisů EU. Znamená to také, že díky této síti jsou názory občanů a hospodářských subjektů na úrovni EU lépe slyšet. Dnes byla síť RegHub oficiálně uznána za součást platformy Evropské komise Fit pro budoucnost. Nejen tato síť, ale i všichni občané a hospodářské subjekty tak budou moci snadněji přímo ovlivňovat a utvářet právní předpisy EU. Konzultace sítě RegHub zároveň obohatí a rozšíří faktické podklady pro stanoviska této platformy.“

Pracovní program nové generace regionálních center RegHub 2.0 a oblasti jejich specializace budou stanoveny po plenárním zasedání platformy F4F, které proběhne dne 4. března a na němž bude stanoveno, na které politiky EU je zapotřebí se zaměřit.

Související informace:

Síť regionálních center (RegHub) : 70 % právních předpisů EU je prováděno na místní a regionální úrovni. Místní a regionální orgány mají tedy cenné bezprostřední zkušenosti s jejich uplatňováním a jsou v úzkém kontaktu s místními podniky, sociálními partnery, občanskou společností a občany. VR svými stanovisky oficiálně zprostředkovává postoj místních a regionálních orgánů, pokud jde o legislativní návrhy EU. Nicméně je zapotřebí uplatnit znalosti místních a regionálních orgánů v ranější fázi legislativního procesu EU a využít jejich zkušeností s prováděním právních předpisů EU. Síť RegHub reaguje na tuto potřebu tím, že shromažďuje technické poznatky z praxe a předává je Evropské komisi a oběma zákonodárcům, aby tak měli dostatek informací a mohli provést přezkumy, hodnocení a kontroly účelnosti. VR jakožto instituce, která je mluvčím regionů a měst v EU, má jedinečné předpoklady k tomu, aby za tímto účelem shrnul příspěvky všech místních a regionálních orgánů. Z tohoto důvodu tedy v roce 2019 spustil pilotní projekt, který spočíval ve vytvoření sítě regionálních center pro přezkum provádění politik EU. Tato iniciativa byla zahájena na základě jednoho z doporučení pracovní skupiny pro subsidiaritu , kterou v první polovině roku 2018 zřídil tehdejší předseda Evropské komise. Tuto síť tvoří zvláštní kontaktní osoby, které jsou zaměstnanci místních a regionálních orgánů a které od různých zúčastněných subjektů získávají technickou zpětnou vazbu týkající se jejich praktických zkušeností s prováděním stávajících politik EU. Síť tak z místní a regionální perspektivy přispívá k vytváření politik na úrovni EU a k tomu, že je při tomto procesu k dispozici více faktických podkladů.

Platforma Fit pro budoucnost (F4F) : Evropská komise zohlední stanoviska platformy, aby tak zaručila, že právní předpisy EU nebudou pro lidi a podniky, zejména ty malé a střední, představovat překážku, ale budou jim naopak pomáhat. Činnost platformy se zaměří na témata zdůrazněná v ročním pracovním programu. Platforma ke každému tématu shromáždí informace od různých veřejných a soukromých zúčastněných subjektů, pokud jde o možnosti, jak konkrétní právní předpisy EU zjednodušit a snížit zbytečné náklady, které s nimi souvisejí, aniž by však bylo ohroženo dosažení jejich cílů. Platforma poté vydá stanoviska, v nichž zohlední příležitosti v oblasti digitalizace a množství právních předpisů. Toto úsilí je součástí programu Evropské komise pro zlepšování právní úpravy. Evropský výbor regionů je v rámci této platformy součástí vládní skupiny, v níž po boku zástupců vnitrostátních, regionálních a místních orgánů z 27 členských států EU zasedají tři ze šesti předsedů jeho komisí.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

Mobile: +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Sdílet: