Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Předsedové Juncker a Tajani diskutují o budoucnosti Evropy s místními představiteli  
Předseda VR Lambertz přednese projev „ Stav Evropské unie – pohled regionů a měst “

Dne 8. října bude v Bruselu zahájen Evropský týden regionů a měst diskusí na téma „ Soudržnost je budoucností Evropy “. Vystoupí předseda Evropského výboru regionů (VR) pan Karl-Heinz Lambertz, předseda Evropské komise pan Jean-Claude Juncker, komisařka EU paní Corina Creţu a místopředseda Evropského parlamentu pan Pavel Telička. Následujícího dne za přítomnosti předsedy Evropského parlamentu představí svou vizi budoucnosti Evropy předseda VR pan Lambertz ve svém výročním projevu Stav Evropské unie – pohled regionů a měst . Na plenárním zasedání také VR zaujme stanovisko k rozpočtu EU a tématům, jako je migrace, výzkum, činnosti v oblasti klimatu a plasty na jedno použití.

8.–11. října: 16. Evropský týden regionů a měst (#EURegionsWeek)

Téma této akce (#EURegionsWeek) „Za silnou politiku soudržnosti EU po roce 2020“ bude námětem bruselského setkání více než 6 000 regionálních expertů a politiků z EU. Předseda Juncker společně s  předsedou Lambertzem , komisařkou Creţu místopředsedou Teličkou zahájí toto setkání v pondělí 8. října ve 14:30. Proběhnou workshopy a diskuse, které se během následujících dní soustředí na potřebnost silné politiky soudržnosti po roce 2020.

Seznamte se s  programem pro média . Úvodní zasedání bude přenášeno on-line živě na internetových stránkách VR.

Akce Aliance soudržnosti (#CohesionAlliance)

#CohesionAlliance , koalice všech, kdo věří, že politika soudržnosti musí být i nadále pilířem budoucnosti EU, prodiskutuje během Evropského týdne regionů a měst první výsledky a probíhající jednání v řadě akcí věnovaných budoucnosti politiky soudržnosti . „ Hovorů v agoře “ se zúčastní také partnerská sdružení a experti.

Další informace naleznete na stránkách www.cohesionalliance.eu .

9. října v 15 hodin: „Stav Evropské unie – pohled regionů a měst“

Pan předseda Lambertz zahájí plenární zasedání VR projevem, ve kterém se soustředí na nejnaléhavější témata, před nimiž v současnosti stojí města a regiony Evropské unie. Patří k nim příští dlouhodobý rozpočet EU ( zpráva VR bude přijata téhož dne), budoucnost regionální politiky EU, integrace, udržitelný rozvoj a demokracie v EU, zejména zapojení regionů a měst do rozhodovacích procesů v EU a iniciativy na místní úrovni zaměřené na opětovné sblížení občanů a Evropy.

První den říjnového plenárního zasedání VR bude zahájen diskusí členů VR s  předsedou Tajanim . Po této diskusi bude přijata zpráva VR „Úvahy o Evropě – hlas místních a regionálních orgánů“ , zpracovaná na žádost předsedy Evropské rady pana Donalda Tuska . Zpráva je výsledkem dvouleté spolupráce s více než 40 000 občany a 110 místními a regionálními orgány.

Projev předsedy Lambertze a diskuse s předsedou Tajanim budou přenášeny živě na stránkách www.cor.europa.eu/sotreg.go .

9.–10. října: dále na pořadu plenárního zasedání VR (#CoRplenary Agenda)

Budoucí rozpočet EU na období 2021–2027

Rozpočet EU a priority pro příští desetiletí se budou projednávat při rozpravě ke stanovisku VR k  balíčku předpisů týkajících se víceletého finančního rámce na období 2021–2027 , jehož zpravodajem je pan Nikola Dobroslavić (HR/ELS). Shromáždění se bude rovněž podrobněji zabývat následujícími rozpočtovými návrhy EU:

Horizont Evropa: 9. rámcový program pro výzkum a inovace , zpravodaj: Christophe Clergeau (FR/SES)

Nástroj pro propojení Evropy , zpravodajka: Isabelle Boudineau (FR/SES)

Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) , zpravodajka: Nathalie Sarrabezolles (FR/SES)

Práva a hodnoty , zpravodaj: François Decoster (FR/ALDE)

Azylový a migrační fond , zpravodaj: Peter Bossman (SI/SES)

Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) , zpravodaj: Marco Dus (IT/SES)

Další stanoviska, jež budou přijata během plenárního zasedání VR (#CoRplenary):

Zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti , zpravodajka: Doris Kampus (AT/SES)

Příspěvek měst a regionů v EU ke 14. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD COP14) a ke strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti na období po roce 2020 , zpravodaj: Roby Biwer (LU/SES)

Sdělení o evropské strategii pro plasty v oběhovém hospodářství , zpravodaj: André van de Nadort (NL/SES)

Návrh směrnice o plastech na jedno použití , zpravodajka: Sirpa Hertell (FI/ELS)

Začlenění sportu do programu EU na období po roce 2020, zpravodaj: Roberto Pella (IT/ELS)

Čisté přístavy, čistá moře – přístavní zařízení pro příjem odpadu z lodí , zpravodaj: Spyros Spyridon (EL/ELS)

Balíček týkající se spravedlivého zdanění , zpravodaj: Paul Lindquist (SE/ELS)

Akční plán digitálního vzdělávání , zpravodaj: Domenico Gambacorta (IT/ELS)

Budování silnější Evropy: úloha politik týkajících se mládeže, vzdělávání a kultury , zpravodajka: Gillian Ford (UK/EA)

Posouzení rizik v rámci potravinového řetězce , zpravodaj: Miloslav Repaský (SK/EA)

Nová politika pro spotřebitele , zpravodaj: Samuel Azzopardi (MT/ELS)

Praktické informace :

Úvodní zasedání #EURegionsWeek

Kde: Square Conference Centre, Rue Mont des Arts – 1000 Brusel

Kdy: pondělí 8. října ve 14:30

Přímý přenos na internetových stránkách VR

Evropský týden měst a regionů, program pro média

#SOTREG a plenární zasedání #CoRplenary

Kde: budova Charlemagne (Evropská komise), Rue de la Loi, Brusel

Kdy: úterý 9. října od 15:00 do 21:00, středa 10. října od 9:00 do 13:00

Pořad jednání plenárního zasedání a  dokumenty

Přímý přenos plenárního zasedání na internetových stránkách VR

Plenární zasedání – program pro média

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Sdílet: