Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní a regionální lídři upozorňují na nedostatečné zapojení regionů a měst do nových programů politiky soudržnosti  

Pro určení priorit a účinné zaměření investic do evropských území má stěžejní význam skutečné partnerství mezi různými úrovněmi správy.

Plenární shromáždění Evropského výboru regionů (VR) přijalo stanovisko věnované účinnému zapojení místních a regionálních orgánů do programů politiky soudržnosti na období 2021–2027, které vypracoval předseda Bratislavského samosprávného kraje Juraj Droba (SK/EKR). Podporou tohoto stanoviska vyjádřili členové VR požadavek, aby byla plně respektována „zásada partnerství“ a aby byla prováděna v rámci nových nástrojů financovaných z nástroje Next Generation EU, jako je Fond pro spravedlivou transformaci a Nástroj pro oživení a odolnost.

Politika soudržnosti je s celkovým přídělem 392 miliard EUR na období 2021–2027 hlavní investiční politikou Evropské unie. Základními kameny této politiky jsou dohody o partnerství a operační programy, které vytyčují strategie členských států pro využívání strukturálních fondů tak, aby byla snižováním rozdílů mezi regiony posílena hospodářská, sociální a územní soudržnost. Pro zajištění toho, aby politika soudržnosti úspěšně reagovala na potřeby občanů v praxi, je nesmírně důležité, aby do všech fází přípravy a provádění těchto klíčových dokumentů byly plně zapojeny místní a regionální orgány, socioekonomičtí partneři a občanská společnost.

Předseda Bratislavského samosprávného kraje a zpravodaj stanoviska přijatého na plenárním zasedání VR Juraj Droba (SK/EKR) uvedl: „ Rád bych zdůraznil, že je důležité, aby regionální a místní orgány byly zapojeny do jednání o novém programovém období na úrovni EU. Diskuse mezi vládami a Evropskou komisí často postrádají regionální rozměr a spolehlivé údaje. Je proto třeba dát názorům regionů a měst větší váhu.

Stanovisko se opírá o výsledky nedávné studie zadané Výborem regionů , z níž vyplývá, že zapojení partnerů do přípravy nového programového období 2021–2027 se oproti předchozímu období 2014–2020 zlepšilo jen v nepatrné míře. Studie zjistila, že v řadě zemí stále není dostatečně využíván potenciál partnerství, přičemž některé místní a regionální orgány ještě pořád nejsou přímo zapojovány do všech fází programových období.

Místní a regionální představitelé žádají, aby v rámci nových nástrojů, jako jsou mechanismus pro spravedlivou transformaci nebo Nástroj pro oživení a odolnost financovaný v rámci plánu na podporu oživení Evropy Next Generation EU , byly v plné míře uplatňovány zásady partnerství. Kromě toho poukazují na zásadní vliv, který bude mít Nástroj pro oživení a odolnost na politiku soudržnosti, a na riziko možného zdvojování a rozporů mezi těmito nástroji, což by oslabilo účinnost investic EU.

Členové VR zdůrazňují, že rozdíly v načasování přípravy národních plánů pro oživení a odolnost a dohod o partnerství mohou v některých případech bránit účinné institucionální koordinaci a omezovat snahu o součinnost. Potenciální priorita financování z Nástroje pro oživení a odolnost před politikou soudržnosti může vzhledem k tlaku na rychlé provádění a využívání omezit činnosti prováděné v rámci programování a provádění politiky soudržnosti na období 2021–2027, což přispěje k dalšímu zpoždění a problémům při čerpání finančních prostředků na podporu soudržnosti. Vyzývají tudíž k co nejrychlejšímu přijetí hlavních strategických dokumentů pro nové programové období, aby bylo možné co nejdříve začít s vlastním prováděním.

Místní lídři pak také varují před tendencemi vedoucími k centralizaci při programování a provádění strukturálních fondů v důsledku pandemie a k paralelnímu průběhu dvou programových období (prostředky z programů na období 2014–2020 lze utratit až do roku 2023).

VR vyzývá Evropskou komisi, aby podrobně sledovala uplatňování zásady partnerství jak v rámci neformálních jednání s členskými státy, tak v rámci posuzování návrhů dohod o partnerství a operačních programů, a aby členským státům a příslušným orgánům poskytovala doporučení ke zlepšení procesů partnerství.

Souvislosti:

Plenární zasedání VR se uskuteční během 19. ročníku Evropského týdne regionů a měst , který ve dnech
11.–14. října společně pořádají VR a Evropská komise. Provádění a plnění cílů nové politiky soudržnosti na období 2021–2027 bude rovněž projednáváno na společné schůzi Výboru Evropského parlamentu pro regionální rozvoj ( REGI ) a Komise VR pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU ( COTER ), které se zúčastní komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira. Tuto schůzi je možné sledovat zde .

Vzhledem k dopadu pandemie COVID-19 byl vstup nových právních předpisů v oblasti politiky soudržnosti v platnost pozdržen, stejně jako předkládání dohod o partnerství členskými státy Evropské komisi. Nařízení na období 2021–2027 vstoupilo v platnost dne 1. července 2021 a  Komise zatím přijala pouze řeckou dohodu o partnerství.

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTERVIEW-WITH-CEES-LOGGEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
11.07.2023