Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní a regionální lídři upozorňují na nedostatečné zapojení regionů a měst do nových programů politiky soudržnosti  

Pro určení priorit a účinné zaměření investic do evropských území má stěžejní význam skutečné partnerství mezi různými úrovněmi správy.

Plenární shromáždění Evropského výboru regionů (VR) přijalo stanovisko věnované účinnému zapojení místních a regionálních orgánů do programů politiky soudržnosti na období 2021–2027, které vypracoval předseda Bratislavského samosprávného kraje Juraj Droba (SK/EKR). Podporou tohoto stanoviska vyjádřili členové VR požadavek, aby byla plně respektována „zásada partnerství“ a aby byla prováděna v rámci nových nástrojů financovaných z nástroje Next Generation EU, jako je Fond pro spravedlivou transformaci a Nástroj pro oživení a odolnost.

Politika soudržnosti je s celkovým přídělem 392 miliard EUR na období 2021–2027 hlavní investiční politikou Evropské unie. Základními kameny této politiky jsou dohody o partnerství a operační programy, které vytyčují strategie členských států pro využívání strukturálních fondů tak, aby byla snižováním rozdílů mezi regiony posílena hospodářská, sociální a územní soudržnost. Pro zajištění toho, aby politika soudržnosti úspěšně reagovala na potřeby občanů v praxi, je nesmírně důležité, aby do všech fází přípravy a provádění těchto klíčových dokumentů byly plně zapojeny místní a regionální orgány, socioekonomičtí partneři a občanská společnost.

Předseda Bratislavského samosprávného kraje a zpravodaj stanoviska přijatého na plenárním zasedání VR Juraj Droba (SK/EKR) uvedl: „ Rád bych zdůraznil, že je důležité, aby regionální a místní orgány byly zapojeny do jednání o novém programovém období na úrovni EU. Diskuse mezi vládami a Evropskou komisí často postrádají regionální rozměr a spolehlivé údaje. Je proto třeba dát názorům regionů a měst větší váhu.

Stanovisko se opírá o výsledky nedávné studie zadané Výborem regionů , z níž vyplývá, že zapojení partnerů do přípravy nového programového období 2021–2027 se oproti předchozímu období 2014–2020 zlepšilo jen v nepatrné míře. Studie zjistila, že v řadě zemí stále není dostatečně využíván potenciál partnerství, přičemž některé místní a regionální orgány ještě pořád nejsou přímo zapojovány do všech fází programových období.

Místní a regionální představitelé žádají, aby v rámci nových nástrojů, jako jsou mechanismus pro spravedlivou transformaci nebo Nástroj pro oživení a odolnost financovaný v rámci plánu na podporu oživení Evropy Next Generation EU , byly v plné míře uplatňovány zásady partnerství. Kromě toho poukazují na zásadní vliv, který bude mít Nástroj pro oživení a odolnost na politiku soudržnosti, a na riziko možného zdvojování a rozporů mezi těmito nástroji, což by oslabilo účinnost investic EU.

Členové VR zdůrazňují, že rozdíly v načasování přípravy národních plánů pro oživení a odolnost a dohod o partnerství mohou v některých případech bránit účinné institucionální koordinaci a omezovat snahu o součinnost. Potenciální priorita financování z Nástroje pro oživení a odolnost před politikou soudržnosti může vzhledem k tlaku na rychlé provádění a využívání omezit činnosti prováděné v rámci programování a provádění politiky soudržnosti na období 2021–2027, což přispěje k dalšímu zpoždění a problémům při čerpání finančních prostředků na podporu soudržnosti. Vyzývají tudíž k co nejrychlejšímu přijetí hlavních strategických dokumentů pro nové programové období, aby bylo možné co nejdříve začít s vlastním prováděním.

Místní lídři pak také varují před tendencemi vedoucími k centralizaci při programování a provádění strukturálních fondů v důsledku pandemie a k paralelnímu průběhu dvou programových období (prostředky z programů na období 2014–2020 lze utratit až do roku 2023).

VR vyzývá Evropskou komisi, aby podrobně sledovala uplatňování zásady partnerství jak v rámci neformálních jednání s členskými státy, tak v rámci posuzování návrhů dohod o partnerství a operačních programů, a aby členským státům a příslušným orgánům poskytovala doporučení ke zlepšení procesů partnerství.

Souvislosti:

Plenární zasedání VR se uskuteční během 19. ročníku Evropského týdne regionů a měst , který ve dnech
11.–14. října společně pořádají VR a Evropská komise. Provádění a plnění cílů nové politiky soudržnosti na období 2021–2027 bude rovněž projednáváno na společné schůzi Výboru Evropského parlamentu pro regionální rozvoj ( REGI ) a Komise VR pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU ( COTER ), které se zúčastní komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira. Tuto schůzi je možné sledovat zde .

Vzhledem k dopadu pandemie COVID-19 byl vstup nových právních předpisů v oblasti politiky soudržnosti v platnost pozdržen, stejně jako předkládání dohod o partnerství členskými státy Evropské komisi. Nařízení na období 2021–2027 vstoupilo v platnost dne 1. července 2021 a  Komise zatím přijala pouze řeckou dohodu o partnerství.

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023