Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Rozvoj dovedností pro ekologickou a digitální transformaci vyžaduje důrazný místní přístup  

V tomto rozhovoru Csaba Borboly (RO/ELS) odpovídá na šest otázek týkajících se evropské agendy dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost . Předseda rady župy Harghita je zpravodajem návrhu stanoviska , které po Komisi požaduje, aby přezkoumala přístup stanovený v jejím nedávném sdělení a zohlednila významnou úlohu měst a regionů v podpoře a rozvoji infrastruktury související s dovednostmi ve většině členských států. Návrh stanoviska bude předložen k hlasování na plenárním zasedání , které se koná v tomto týdnu ve dnech 3.–5. února.

Ve svém stanovisku jste uvítal čerstvě zveřejněný Pakt pro dovednosti . Pakt usiluje o propojení široké škály zúčastněných stran, které mají vliv v rámci celého hodnotového řetězce. Jak mohou v tomto ohledu místní a regionální orgány přispět k jeho provádění za účelem vypracování společných strategií a programů odborné přípravy?

Evropská komise by měla uznat úlohu místních a regionálních orgánů jakožto vlastníků příslušné místní infrastruktury, jako příjemců jak prostředků z fondů EU, tak i vnitrostátní a regionální podpory, a jako hlavních přístupových míst k místním a regionálním komunitám. Důležitou úlohu hrají rovněž ve financování vzdělávání a rozvoji politik týkajících se dovedností. Zasadí-li se Evropská komise o vytvoření přímých vazeb s místními a regionálními orgány, které mají zájem o urychlené čerpání finančních prostředků EU na pilotní projekty, mohla by být opatření prováděna mnohem rychleji a účinněji. Partnerství na místní a regionální úrovni mezi místními a regionálními orgány, skupinami odborníků, zástupci zaměstnavatelů a poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy rovněž nejrychleji umožní porozumět tomu, jak by mělo získávání dovedností fungovat na regionální úrovni, aby bylo efektivní. Tato partnerství mohou stimulovat změny na místní a regionální úrovni díky budování znalostí, povědomí a důvěry a díky zapojení všech zúčastněných stran. 

Odborné i technické vzdělávání vyžadují praxi a jsou svázány s konkrétními místy a vzdělávacími zařízeními, a to mnohem v širší míře než digitální, jazykové a další sociální dovednosti. Můžete uvést osvědčené postupy z některých regionů, které se mohou stát vzorem pro nové iniciativy v jiných regionech?

Ano, v evropských regionech existuje mnoho postupů, které se osvědčily. V prvé řadě je třeba říci, že digitální dovednosti a předměty STEM (přírodní vědy, technologie, inženýrství a matematika) se staly v odborném vzdělávání a přípravě nutností. Většina profesí vyžaduje pokročilé dovednosti v oblasti IKT a digitálních technologií, například pro provoz nejmodernějších strojů nebo zařízení. V některých členských státech existují řešení v oblasti 3D modelování a virtuální reality, takže digitalizace odborného vzdělávání a přípravy v některých částech Evropy, jako jsou německé, francouzské a irské regiony, není budoucností, ale přítomností.

Ve většině členských států hrají místní a regionální orgány důležitou úlohu ve financování vzdělávání a rozvoji politik v oblasti dovedností. Jsou místní a regionální orgány připraveny převzít úkoly související se zrychleným čerpáním finančních prostředků EU v podobě pilotních projektů, přípravou místních a regionálních strategií a akčních plánů a zvýšeným financováním nových iniciativ?  

Domnívám se, že místní a regionální orgány jsou připraveny úkoly související se zrychleným čerpáním finančních prostředků EU převzít, neboť hrají významnou úlohu při financování vzdělávání a rozvoji politik v oblasti dovedností na místní úrovni. Řada místních a regionálních orgánů v Evropské unii má v přímé kompetenci řízení podřízených institucí v různých oblastech ‒ nemocnice, kulturní střediska, záchranné služby v horských oblastech, což je jen pár příkladů z mého regionu, župy Harghita. Vzhledem k jejich veřejným a politickým kompetencím a zkušenostem v oblasti správy rozpočtu je zrychlené čerpání prostředků z fondů EU za účelem provádění projektů souvisejících s dovednostmi pod jejich řízením proveditelné. Města a regiony mají klíčové kompetence v politice vzdělávání a odborné přípravy a hrají významnou úlohu v politikách mládeže a zaměstnanosti na místní úrovni, a mohou tak provádět programy, pilotní projekty a podpůrná opatření ve všech těchto oblastech souvisejících s cíli agendy dovedností.

Během pandemie COVID-19 většina vzdělávacích systémů rychle a flexibilně zareagovala na nové výzvy a některé členské státy prudce urychlily digitalizaci vzdělávání. V některých chudších regionech a ve znevýhodněných komunitách je však přístup k digitálním nástrojům problémem, neboť stále existují oblasti s nedostatečným přístupem k internetu. Co mohou EU a místní a regionální orgány udělat v zájmu společného řešení těchto lokálních problémů, které se jen velmi málo promítají do souhrnných regionálních nebo vnitrostátních dat?  

Stanovisko k agendě dovedností, na němž pracujeme, zdůrazňuje, že veškeré zásahy politiky musí odpovídat situaci v daném regionu a že univerzální přístup nefunguje. Návrh vychází ze zkušeností několika regionů v souvislosti s přístupem k digitálním nástrojům, který byl a je během pandemie COVID-19 zásadní. Existuje několik způsobů, jak by EU mohla podpořit všechny regiony a zajistit, že nikdo nebude opomenut. V prvé řadě je zapotřebí uceleného přístupu k přípravě opatření za účelem financování ‒ zajištění digitálního vzdělávání nespočívá jen ve financování vzdělávacích platforem a školení v digitálních dovednostech, jde také o infrastrukturu pro širokopásmový přístup v chudších regionech, počítače a notebooky. Za druhé by EU měla zintenzivnit spolupráci a výměny zkušeností mezi vzdělávacími systémy a různými vzdělávacími programy vycházejícími z potřeb lidí a zabývat se otázkou přístupu sociálně vyloučených nebo zranitelných osob k vysoce kvalitnímu vzdělávání a odborné přípravě. A v neposlední řadě by měla Evropská komise zvážit vytvoření evropské platformy nabízející výběr osvědčených postupů, jež by byla přístupná místním a regionálním orgánům a podporovala tvorbu strategií a akčních plánů pro přizpůsobení a zvyšování odolnosti. Taková platforma by mohla podnítit nové místní a regionální iniciativy. 

Ve svém stanovisku zdůrazňujete význam Zelené dohody pro Evropu a její důsledky pro zaměstnance ve většině odvětví. Jak mohou jednotlivé politiky pomoci zaměstnancům porozumět měnícímu se světu a pochopit, že by měli hledat nové příležitosti a budovat odolnost?

Unijní politiky by měly usnadnit zahájení programů podpory zaměřených na konkrétní hospodářské oblasti a konkrétní cílové skupiny v odvětvích, kde má ekologická transformace největší dopady. V rámci těchto programů je nutné informovat zaměstnance pracující v energeticky náročných odvětvích o výzvách a příležitostech, které digitální a ekologická transformace přináší. Aby bylo možné cílové skupiny podpořit, je nejdříve potřeba lépe pochopit potřeby a příležitosti týkající se dovedností v jednotlivých odvětvích, zejména pokud jde o automobilový průmysl, stavebnictví, služby týkající se provozu budov, design a tvůrčí odvětví, farmaceutický průmysl a potravinářský průmysl. Zadruhé je třeba vytvořit příležitosti pro zvyšování kvalifikace a/nebo rekvalifikaci dospělých s nízkou kvalifikací, které jim pomohou vstoupit na trh práce nebo se na něm udržet. To by pomohlo předejít vysoké míře nezaměstnanosti a případným politikám úsporných opatření. Pokud jde o odolnost, pozornost by se měla zaměřit nejen na stávající zaměstnance, ale také na studenty, kteří by měli související dovednosti získat v průběhu školní docházky.

Během přípravy Vašeho stanoviska proběhly různé konzultace, například písemná on-line konzultace se zúčastněnými stranami a on-line dvoustranná setkání s Evropskou komisí a Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP). Jaké byly hlavní připomínky vznesené během debaty v rámci konzultace se střediskem CEDEFOP? Jaké kroky a plány byly navrženy s cílem pomoci Komisi soustředit se na místní a regionální otázky a upřesnit úlohu místních a regionálních orgánů?  

Během konzultací s různými zúčastněnými stranami jsme obdrželi velmi užitečné návrhy, které nám pomohly s přípravou stanoviska. Středisko CEDEFOP zdůraznilo, že je důležité oslovit osoby s nižší kvalifikací. Vzhledem k tomu, že místní a regionální orgány znají své územní celky nejlépe, mají také nejlepší předpoklady k tomu, aby oslovily občany a řešily místní problémy. Politiky proto musí být diferencované a zohledňovat místní specifika. Kromě toho je třeba, aby počáteční odborné vzdělávání a příprava, které jsou do značné míry centralizovány, zahrnovaly různé typy partnerství například se vzdělávacími institucemi a institucemi odborné přípravy, nevládními organizacemi, podniky atd. Místní a regionální orgány mají nejlepší předpoklady pro zorganizování těchto kontaktů mezi partnery na místní úrovni.

Další informace

V červenci 2020 představila Evropská komise novou evropskou agendu dovedností , jejímž cílem je zlepšit relevantnost dovedností v EU, a posílit tak udržitelnou konkurenceschopnost, zajistit sociální spravedlnost a budovat naši odolnost. Tato agenda stanoví ambiciózní cíle v oblasti zvyšování kvalifikace (zlepšování stávajících dovedností) a rekvalifikace (odborná příprava za účelem získání nových dovedností), jichž má být dosaženo v následujících 5 letech. Například 50 % dospělých ve věku 25‒64 let by se mělo každoročně hlásit do vzdělávacích kurzů a nejpozději v roce 2025 by 70 % dospělých ve věku 16‒74 let mělo mít alespoň základní digitální dovednosti.

Pakt pro dovednosti , který Evropská komise představila v listopadu 2020, je model společného závazku k rozvoji dovedností v Evropě, v jehož rámci je zapojen veřejný i soukromý sektor. Signatáři se dohodli, že budou dodržovat a prosazovat klíčové zásady Listiny: 1) podpora celoživotního vzdělávání pro všechny, 2) budování silných partnerství v oblasti dovedností, 3) sledování nabídky a poptávky v oblasti dovedností a předvídání dovedností a 4) boj proti diskriminaci a za genderovou rovnost a rovné příležitosti.

Kontakt: pressecdr@cor.europa.eu

Sdílet: