Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Rozvoj dovedností pro ekologickou a digitální transformaci vyžaduje důrazný místní přístup  

V tomto rozhovoru Csaba Borboly (RO/ELS) odpovídá na šest otázek týkajících se evropské agendy dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost . Předseda rady župy Harghita je zpravodajem návrhu stanoviska , které po Komisi požaduje, aby přezkoumala přístup stanovený v jejím nedávném sdělení a zohlednila významnou úlohu měst a regionů v podpoře a rozvoji infrastruktury související s dovednostmi ve většině členských států. Návrh stanoviska bude předložen k hlasování na plenárním zasedání , které se koná v tomto týdnu ve dnech 3.–5. února.

Ve svém stanovisku jste uvítal čerstvě zveřejněný Pakt pro dovednosti . Pakt usiluje o propojení široké škály zúčastněných stran, které mají vliv v rámci celého hodnotového řetězce. Jak mohou v tomto ohledu místní a regionální orgány přispět k jeho provádění za účelem vypracování společných strategií a programů odborné přípravy?

Evropská komise by měla uznat úlohu místních a regionálních orgánů jakožto vlastníků příslušné místní infrastruktury, jako příjemců jak prostředků z fondů EU, tak i vnitrostátní a regionální podpory, a jako hlavních přístupových míst k místním a regionálním komunitám. Důležitou úlohu hrají rovněž ve financování vzdělávání a rozvoji politik týkajících se dovedností. Zasadí-li se Evropská komise o vytvoření přímých vazeb s místními a regionálními orgány, které mají zájem o urychlené čerpání finančních prostředků EU na pilotní projekty, mohla by být opatření prováděna mnohem rychleji a účinněji. Partnerství na místní a regionální úrovni mezi místními a regionálními orgány, skupinami odborníků, zástupci zaměstnavatelů a poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy rovněž nejrychleji umožní porozumět tomu, jak by mělo získávání dovedností fungovat na regionální úrovni, aby bylo efektivní. Tato partnerství mohou stimulovat změny na místní a regionální úrovni díky budování znalostí, povědomí a důvěry a díky zapojení všech zúčastněných stran. 

Odborné i technické vzdělávání vyžadují praxi a jsou svázány s konkrétními místy a vzdělávacími zařízeními, a to mnohem v širší míře než digitální, jazykové a další sociální dovednosti. Můžete uvést osvědčené postupy z některých regionů, které se mohou stát vzorem pro nové iniciativy v jiných regionech?

Ano, v evropských regionech existuje mnoho postupů, které se osvědčily. V prvé řadě je třeba říci, že digitální dovednosti a předměty STEM (přírodní vědy, technologie, inženýrství a matematika) se staly v odborném vzdělávání a přípravě nutností. Většina profesí vyžaduje pokročilé dovednosti v oblasti IKT a digitálních technologií, například pro provoz nejmodernějších strojů nebo zařízení. V některých členských státech existují řešení v oblasti 3D modelování a virtuální reality, takže digitalizace odborného vzdělávání a přípravy v některých částech Evropy, jako jsou německé, francouzské a irské regiony, není budoucností, ale přítomností.

Ve většině členských států hrají místní a regionální orgány důležitou úlohu ve financování vzdělávání a rozvoji politik v oblasti dovedností. Jsou místní a regionální orgány připraveny převzít úkoly související se zrychleným čerpáním finančních prostředků EU v podobě pilotních projektů, přípravou místních a regionálních strategií a akčních plánů a zvýšeným financováním nových iniciativ?  

Domnívám se, že místní a regionální orgány jsou připraveny úkoly související se zrychleným čerpáním finančních prostředků EU převzít, neboť hrají významnou úlohu při financování vzdělávání a rozvoji politik v oblasti dovedností na místní úrovni. Řada místních a regionálních orgánů v Evropské unii má v přímé kompetenci řízení podřízených institucí v různých oblastech ‒ nemocnice, kulturní střediska, záchranné služby v horských oblastech, což je jen pár příkladů z mého regionu, župy Harghita. Vzhledem k jejich veřejným a politickým kompetencím a zkušenostem v oblasti správy rozpočtu je zrychlené čerpání prostředků z fondů EU za účelem provádění projektů souvisejících s dovednostmi pod jejich řízením proveditelné. Města a regiony mají klíčové kompetence v politice vzdělávání a odborné přípravy a hrají významnou úlohu v politikách mládeže a zaměstnanosti na místní úrovni, a mohou tak provádět programy, pilotní projekty a podpůrná opatření ve všech těchto oblastech souvisejících s cíli agendy dovedností.

Během pandemie COVID-19 většina vzdělávacích systémů rychle a flexibilně zareagovala na nové výzvy a některé členské státy prudce urychlily digitalizaci vzdělávání. V některých chudších regionech a ve znevýhodněných komunitách je však přístup k digitálním nástrojům problémem, neboť stále existují oblasti s nedostatečným přístupem k internetu. Co mohou EU a místní a regionální orgány udělat v zájmu společného řešení těchto lokálních problémů, které se jen velmi málo promítají do souhrnných regionálních nebo vnitrostátních dat?  

Stanovisko k agendě dovedností, na němž pracujeme, zdůrazňuje, že veškeré zásahy politiky musí odpovídat situaci v daném regionu a že univerzální přístup nefunguje. Návrh vychází ze zkušeností několika regionů v souvislosti s přístupem k digitálním nástrojům, který byl a je během pandemie COVID-19 zásadní. Existuje několik způsobů, jak by EU mohla podpořit všechny regiony a zajistit, že nikdo nebude opomenut. V prvé řadě je zapotřebí uceleného přístupu k přípravě opatření za účelem financování ‒ zajištění digitálního vzdělávání nespočívá jen ve financování vzdělávacích platforem a školení v digitálních dovednostech, jde také o infrastrukturu pro širokopásmový přístup v chudších regionech, počítače a notebooky. Za druhé by EU měla zintenzivnit spolupráci a výměny zkušeností mezi vzdělávacími systémy a různými vzdělávacími programy vycházejícími z potřeb lidí a zabývat se otázkou přístupu sociálně vyloučených nebo zranitelných osob k vysoce kvalitnímu vzdělávání a odborné přípravě. A v neposlední řadě by měla Evropská komise zvážit vytvoření evropské platformy nabízející výběr osvědčených postupů, jež by byla přístupná místním a regionálním orgánům a podporovala tvorbu strategií a akčních plánů pro přizpůsobení a zvyšování odolnosti. Taková platforma by mohla podnítit nové místní a regionální iniciativy. 

Ve svém stanovisku zdůrazňujete význam Zelené dohody pro Evropu a její důsledky pro zaměstnance ve většině odvětví. Jak mohou jednotlivé politiky pomoci zaměstnancům porozumět měnícímu se světu a pochopit, že by měli hledat nové příležitosti a budovat odolnost?

Unijní politiky by měly usnadnit zahájení programů podpory zaměřených na konkrétní hospodářské oblasti a konkrétní cílové skupiny v odvětvích, kde má ekologická transformace největší dopady. V rámci těchto programů je nutné informovat zaměstnance pracující v energeticky náročných odvětvích o výzvách a příležitostech, které digitální a ekologická transformace přináší. Aby bylo možné cílové skupiny podpořit, je nejdříve potřeba lépe pochopit potřeby a příležitosti týkající se dovedností v jednotlivých odvětvích, zejména pokud jde o automobilový průmysl, stavebnictví, služby týkající se provozu budov, design a tvůrčí odvětví, farmaceutický průmysl a potravinářský průmysl. Zadruhé je třeba vytvořit příležitosti pro zvyšování kvalifikace a/nebo rekvalifikaci dospělých s nízkou kvalifikací, které jim pomohou vstoupit na trh práce nebo se na něm udržet. To by pomohlo předejít vysoké míře nezaměstnanosti a případným politikám úsporných opatření. Pokud jde o odolnost, pozornost by se měla zaměřit nejen na stávající zaměstnance, ale také na studenty, kteří by měli související dovednosti získat v průběhu školní docházky.

Během přípravy Vašeho stanoviska proběhly různé konzultace, například písemná on-line konzultace se zúčastněnými stranami a on-line dvoustranná setkání s Evropskou komisí a Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP). Jaké byly hlavní připomínky vznesené během debaty v rámci konzultace se střediskem CEDEFOP? Jaké kroky a plány byly navrženy s cílem pomoci Komisi soustředit se na místní a regionální otázky a upřesnit úlohu místních a regionálních orgánů?  

Během konzultací s různými zúčastněnými stranami jsme obdrželi velmi užitečné návrhy, které nám pomohly s přípravou stanoviska. Středisko CEDEFOP zdůraznilo, že je důležité oslovit osoby s nižší kvalifikací. Vzhledem k tomu, že místní a regionální orgány znají své územní celky nejlépe, mají také nejlepší předpoklady k tomu, aby oslovily občany a řešily místní problémy. Politiky proto musí být diferencované a zohledňovat místní specifika. Kromě toho je třeba, aby počáteční odborné vzdělávání a příprava, které jsou do značné míry centralizovány, zahrnovaly různé typy partnerství například se vzdělávacími institucemi a institucemi odborné přípravy, nevládními organizacemi, podniky atd. Místní a regionální orgány mají nejlepší předpoklady pro zorganizování těchto kontaktů mezi partnery na místní úrovni.

Další informace

V červenci 2020 představila Evropská komise novou evropskou agendu dovedností , jejímž cílem je zlepšit relevantnost dovedností v EU, a posílit tak udržitelnou konkurenceschopnost, zajistit sociální spravedlnost a budovat naši odolnost. Tato agenda stanoví ambiciózní cíle v oblasti zvyšování kvalifikace (zlepšování stávajících dovedností) a rekvalifikace (odborná příprava za účelem získání nových dovedností), jichž má být dosaženo v následujících 5 letech. Například 50 % dospělých ve věku 25‒64 let by se mělo každoročně hlásit do vzdělávacích kurzů a nejpozději v roce 2025 by 70 % dospělých ve věku 16‒74 let mělo mít alespoň základní digitální dovednosti.

Pakt pro dovednosti , který Evropská komise představila v listopadu 2020, je model společného závazku k rozvoji dovedností v Evropě, v jehož rámci je zapojen veřejný i soukromý sektor. Signatáři se dohodli, že budou dodržovat a prosazovat klíčové zásady Listiny: 1) podpora celoživotního vzdělávání pro všechny, 2) budování silných partnerství v oblasti dovedností, 3) sledování nabídky a poptávky v oblasti dovedností a předvídání dovedností a 4) boj proti diskriminaci a za genderovou rovnost a rovné příležitosti.

Kontakt: pressecdr@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023