Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Zvýšení udržitelné a inteligentní mobility ve městech a v metropolitních oblastech  

Na prosincovém plenárním zasedání Evropského výboru regionů přijaly města a regiony své návrhy na zlepšení veřejné dopravy ve městech a v metropolitních regionech. Stanovisko, které vypracoval Adam Struzik (PL/ELS), maršálek Mazovského vojvodství, upozorňuje na výzvy spojené s nárůstem automobilové dopravy ve městech a v metropolitních oblastech a žádá zavedení udržitelných a inteligentních řešení v oblasti mobility.

Z dopravy pochází zhruba čtvrtina emisí skleníkových plynů v EU a některé druhy dopravy mají vlivem znečištění ovzduší, dopravního přetížení, hluku, nehod a způsobu využívání veřejného prostoru negativní dopad na kvalitu života a zdraví lidí. Charakter metropolitních regionů však na druhé straně nutí občany dojíždět z příměstských oblastí do center měst. Z tohoto důvodu je potřeba přejít na mobilitu šetrnou k životnímu prostředí a jádrem této transformace musí být nákladově efektivní veřejná mobilita.

„Moderní města se opírají o dobře organizovanou a efektivně řízenou veřejnou dopravu, která je klíčovým nástrojem jejich rozvoje. Potřebujeme alternativní a udržitelná řešení individuální automobilové dopravy, u níž jsou skutečné náklady v současné době výrazně podhodnoceny. Zároveň si musíme uvědomit, že vlivem pandemie COVID-19 dochází k obrácení trendu ve využívání veřejné dopravy. Musíme proto investovat do inovativních řešení, poučit se ze současné situace a vytvořit odolné systémy veřejné dopravy, které budou bezpečnou a spravedlivou volbou jak v současné krizi, tak v případných krizích budoucích,“ řekl maršálek Mazovského vojvodství Adam Struzik .

Zpravodaj vyzval Evropskou komisi, aby zajistila podporu a prostředky nejen pro nové investice do městské veřejné dopravy a infrastruktury nemotorizované mobility, ale také na přepracování zastaralých a neefektivních řešení. Svým podílem musí na investice do udržitelné městské mobility přispět i Nástroj pro propojení Evropy, modernizační fond a facilita na podporu oživení a odolnosti, a pomoci tak městům a metropolitním oblastem docílit dekarbonizace všech druhů dopravy a zajistit udržitelnější dělbu přepravní práce.

Zpravodaj dále zdůraznil, že je důležité najít způsoby, jak naplnit potřeby občanů v oblasti mobility a současně snížit jejich potřeby cestovat a tím i související negativní dopady. Prostřednictvím těsné spolupráce v otázkách dopravy a územního plánování lze dosáhnout toho, že občané budou mít v síti středisek odpovídající velikosti přístup ke všem druhům zboží a služeb, zejména v oblasti zdravotnictví, vzdělávání, sportu, kultury a sociální pomoci. Zpravodaj rovněž žádá, aby byly vytvořeny spolehlivé integrované systémy veřejné dopravy, které propojí venkovské, příměstské a městské oblasti a budou sloužit zejména lidem dojíždějícím do zaměstnání, seniorům a mladým lidem .

„Regionální orgány mohou prostřednictvím moderního plánování a financování veřejné dopravy sehrát ve zvyšování efektivity veřejné dopravy a v propojení měst a metropolitních oblastí s venkovskými oblastmi důležitou úlohu. Významně zde může přispět i externí financování z fondů soudržnosti EU a dalších nástrojů, z nichž se financují investice do dopravy, zejména z Fondu pro spravedlivou transformaci, který je součástí Zelené dohody pro Evropu,“ uvedl Adam Struzik .

Podle pana Struzika budou města a metropolitní oblasti potřebovat politická rozhodnutí založená na koncepční, organizační a vzdělávací činnosti a k dosažení svých cílů v oblasti dekarbonizace musí mít odpovídající finanční zdroje. K tomu, aby lidé změnili své zvyklosti a začali ve větší míře využívat takové druhy dopravy, které méně škodí životnímu prostředí, je nezbytné zajistit informovanost uživatelů a v prvé řadě jim v tomto ohledu dát skutečnou možnost volby.

Další informace:

Interview s Adamem Struzikem : Veřejná doprava po pandemii COVID-19 – potřeba inovativních a bezpečných řešení současné a případné budoucí krize

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Sdílet: