Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Zelená dohoda – EU musí na zajištění klimatické neutrality uvolnit nové zdroje a mobilizovat místní aktéry  
Evropský výbor regionů vítá návrh Evropské komise, aby financování probíhalo v rámci politiky soudržnosti, a podporuje požadavek týkající se dalších zdrojů a revize pravidel státní podpory

Návrhy na vytvoření Fondu pro spravedlivou transformaci a souvisejícího mechanismu, které dnes předložila Evropská komise, zohledňují požadavky regionů a měst EU na vytvoření nástrojů na místní úrovni, které by pomáhaly řešit přechod ke klimatické neutralitě. Evropští místní a regionální představitelé však varují před využíváním finančních prostředků na úkor regionálních fondů EU – tj. politiky soudržnosti – a před centralizací správy nového fondu.

Zahájení Investičního plánu Zelené dohody pro Evropu , od nějž se očekává, že do roku 2030 přinese 1 bilion EUR, a vytvoření nového fondu na podporu přechodu ke klimatické neutralitě v regionech, které jsou závislé na uhlíkově náročných odvětvích, je v souladu s požadavky regionů a měst EU. Evropský výbor regionů (VR), který je shromážděním EU složeným z místních a regionálních představitelů, v průběhu posledních dvou let žádal, aby byl vytvořen finanční nástroj EU určený na podporu dekarbonizace evropských ekonomik a na minimalizaci rizik ztráty pracovních míst, snižování zisků a oslabení hospodářské a sociální soudržnosti.

„Uskutečnění klimaticky neutrální Evropy do roku 2050 již není otázkou, ale nutností. K dosažení tohoto cíle potřebujeme zásadní strukturální reformu ve všech regionech a městech. Členské státy teď musí prokázat solidaritu, sáhnout do kapes a nabídnout další finanční prostředky, s nimiž budou ve vzájemné spolupráci hospodařit všechny úrovně správy,“ uvedl předseda VR Karl-Heinz Lambertz . Jak dále zdůraznil, „je proto nanejvýš důležité, že se Evropská komise rozhodla vytvořit v rámci politiky soudržnosti EU fond, který propojí stávající strukturální fondy EU. Má-li však být správa tohoto fondu úspěšná, musí probíhat důsledně a vyvarovat se jakékoli centralizace ve prospěch Bruselu nebo hlavních měst členských států EU.“

Pokud jde o rozpočtové důsledky, prohlásil Vojko Obersnel (HR/SES), starosta města Rijeka a zpravodaj stanoviska VR k mechanismu pro spravedlivou transformaci, že „Výbor vítá, že z Fondu pro spravedlivou transformaci budou mít prospěch všechny postižené regiony a že budou k dispozici další finanční prostředky. Částka 7,5 miliardy EUR však nenahradí výrazné škrty v celkovém rozpočtu politiky soudržnosti, o nichž se jedná v Radě. Jakékoliv další finanční přísliby ze strany Komise tak v současnosti představují velikou naději. Otázkou ale je, zda regionům umožní dosáhnout kýžených výsledků.“ Ohledně probíhajících jednání o rozpočtu EU na období 2021–2027 pak dodal, že „nám hrozí, že se řešením, jak uspokojit finanční potřeby nové iniciativy, stanou další škrty v oblasti soudržnosti, navržené finským předsednictvím. Společně s Evropským parlamentem a všemi stranami zainteresovanými na oblasti soudržnosti budeme bojovat za to, abychom takovému řešení zabránili.“

Zmínky o revizi současných pravidel státní podpory, které jsou součástí návrhů týkajících se Investičního plánu Zelené dohody pro Evropu a Fondu pro spravedlivou transformaci, jsou v souladu s dříve přijatým postojem VR. Mohou být rovněž první významnou reakcí na dlouhodobé výzvy VR, aby se na politiku soudržnosti vztahovala stejná výjimka jako na fondy přímo spravované Komisí (např. program Horizont).

„Oceňujeme, že Evropská komise navrhuje větší flexibilitu pravidel státní podpory pro regiony zasažené postupným ukončováním těžby uhlí,“ uvedl Mark Speich (DE/ELS), státní tajemník spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a zpravodaj stanoviska VR Sociálně-ekonomická strukturální transformace uhelných regionů v Evropě . Jak dále prohlásil, „Komise tak reaguje na doporučení VR. Teď je třeba zvážit, jak tuto flexibilitu co nejlépe uplatňovat. Budoucí pravidla státní podpory by měla v zájmu zmírnění hrozby ztráty pracovních míst umožnit rovněž podporu investic společností. Toto právo musí být přiznáno všem regionům postiženým ukončováním těžby uhlí.“

Očekává se, že Evropský výbor regionů přijme stanovisko k Mechanismu pro spravedlivou transformaci v březnu.

Kontakt:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

Mobilní tel.: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu