Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Města a regiony jsou připraveny plnit Zelenou dohodu  
Členové Evropského výboru regionů uvítali na COP25 v Madridu sdělení o Zelené dohodě a připomněli, že města a regiony hrají klíčovou úlohu v dosažení klimatické neutrality EU

Evropská komise zveřejnila sdělení o Zelené dohodě pro Evropu a její harmonogram. Mezi plánovaná opatření patří zvýšení cílů v oblasti energetiky a klimatu a nové strategie a právní předpisy pro přizpůsobení se změně klimatu, kvalitu ovzduší a ochranu biologické rozmanitosti. Zatímco jednání COP25 blokují pravidla mezinárodního trhu s uhlíkem, shromáždění EU místních a regionálních zástupců vyzývá strany Pařížské dohody, aby podpořily spolupráci s městy a regionálními vládami jako jediný způsob, jak dosáhnout účinných opatření v oblasti klimatu a zvrátit globální oteplování.

Členové Evropského výboru regionů účastnící se závěrečného týdne rozhovorů o klimatu v rámci COP25 uspořádali pracovní schůzi ohledně sdělení o Zelené dohodě. Členové připomněli, že města a regiony jsou již ambicióznější než vlády jednotlivých států, a zdůraznili jejich závazek vynaložit veškeré úsilí na zajištění lokálního přechodu ke klimatické neutralitě.

Členové uvítali sdělení o Zelené dohodě, neboť definuje velmi ambiciózní a komplexní program. Shodují se v tom, že znamená krok k na budoucnost orientovanému souboru integrovaných politik propojujících Zelenou dohodu s hlavními hospodářskými a finančními mechanismy, jimiž se řídí EU.

Markku Markkula , první místopředseda VR a vedoucí jeho delegace na COP25 uvedl: „Evropská unie musí být i nadále lídrem v boji proti globálnímu oteplování. Sdělení o Zelené dohodě přichází v pravý čas, neboť vstupujeme do závěrečné fáze jednání o úplném provedení Pařížské dohody. VR znovu poukazuje na svůj závazek, že plně přispěje k cílům Zelené dohody, ale zajistí přitom, aby města a regiony byly plnoprávnými aktéry a nikdo nezůstal opomenut.“

Sdělení o Zelené dohodě obsahuje prvotní plán klíčových politik a opatření potřebných k tomu, aby Evropa dosáhla do roku 2050 klimatické neutrality.

Členové vyjádřili na COP25 vůli zapojit Evropský výbor regionů do řady nadcházejících legislativních prací. Patří mezi ně mj. tyto oblasti: energetická účinnost, obnovitelné zdroje, mobilita, oběhové hospodářství, lesy a modrá ekonomika.

VR vítá možnost zvýšit cíle pro snížení emisí skleníkových plynů stanovené na rok 2030 na 50 % a usilovat o 55 %snížení. Vyjadřuje nicméně politování nad tím, že nejsou zmíněny vyšší cíle pro obnovitelné zdroje energie a energetickou účinnost.

VR vítá plánovaná opatření k řešení energetické chudoby, zejména ohlášené režimy financování renovací soukromých obytných prostor a iniciativu „renovační vlna“ pro celé odvětví stavebnictví.

VR je připraven spolupracovat s občany, celostátními, regionálními a místními orgány a poradními institucemi EU na vytvoření klimatického paktu Komise. Vítá rovněž zmínku o regionech, které se budou potýkat s největšími problémy.

VR vítá zejména mechanismus pro spravedlivou transformaci, včetně Fondu pro spravedlivou transformaci pro uhelné regiony a regiony a odvětví s vysokými emisemi uhlíku. Zdůrazňuje nicméně, že kromě fondů soudržnosti budou v období 2021–2027 zapotřebí další zdroje.

Pokud jde o dopravu, opakuje VR svůj požadavek na širší uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ a potřebu poskytnout uživatelům cenově příznivější, dostupnější, zdravější a čistší alternativní řešení v oblasti mobility. VR připomíná, že města a regiony jsou klíčem k zajištění úplného přechodu na čistou mobilitu.

Členové sice vítají Zelenou dohodu jakožto strategii růstu směřující k zajištění uhlíkové neutrality a konkurenceschopnosti ekonomiky EU a toho, aby účinně využívala zdroje, VR však vyjadřuje politování nad tím, že chybí kvantifikované cíle, pokud jde o provádění cílů udržitelného rozvoje.

Zelená dohoda musí být hnací silou pro zajištění udržitelnější zemědělské výroby a spotřeby v Evropské unii. VR opakuje svůj požadavek, aby v zemědělství došlo k 30% snížení emisí skleníkových plynů a aby se v členských státech ve srovnání s rokem 2017 zdvojnásobila rozloha půdy využívané k ekologickému zemědělství.

Členové vítají návrh vytvořit právní rámec pro klima, v němž by byl od března 2020 zakotven cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Výbor je ochoten přispět k odstranění stávajících rozporů v právních předpisech, a to na základě zkušeností, které místní a regionální orgány získaly při uplatňování právních předpisů EU a tvorbě politik.

VR ve svém usnesení k Zelené dohodě, které bylo přijato dne 5. prosince, navrhl zřídit fórum měst a regionů, Evropské komise a členských států, jehož úkolem by bylo sledovat provádění Zelené dohody.

Souvislosti

Přečtěte si tiskovou zprávu o usnesení k Zelené dohodě, které Evropský výbor regionů přijal na plenárním zasedání dne 5. prosince 2019. 

Kontakt: david.crous@cor.europa.eu +32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :