Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Vyšší klimatické cíle a přímý přístup k fondům EU: místní představitelé chtějí, aby se Zelená dohoda prováděla na místní úrovni  

V rámci přípravy na rozhodující summit EU předložil Evropský výbor regionů (VR) soubor návrhů na plnění Zelené dohody na místní úrovni. Ve stanovisku, jež připravil poslanec Vlámského parlamentu Andries Gryffroy (BE/EA) , žádají města a regiony o to, aby byly klíčovou součástí iniciativ realizovaných v rámci Zelené dohody a získaly přímý přístup k fondům EU. Zároveň doporučují vytvořit evropský regionální srovnávací přehled, který by umožnil posoudit opatření v oblasti klimatu, která zavádějí, a jejich dopad. To jsou některé z hlavních závěrů stanoviska Dopad změny klimatu na regiony – hodnocení Zelené dohody pro Evropu . Dohody o dlouhodobém rozpočtu EU, souboru opatření na podporu oživení a cíli pro snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 stále nebylo dosaženo a místní představitelé varují, že další zpoždění ohrozí hospodářské oživení po krizi spojené s COVID-19, která má závažný dopad na místní a regionální komunity v celé EU.

Opatření v oblasti klimatu a Zelená dohoda pro Evropu, tedy strategie růstu EU pro dosažení klimatické neutrality do roku 2050, jsou i nadále nejvyšší prioritou politického programu EU. Evropský výbor regionů přijal na plenárním zasedání v prosinci 2020 velmi důležité stanovisko k Zelené dohodě , v němž uvedl doporučení týkající se tří oblastí: správy, financování a mechanismů sledování.

Poslanec Vlámského parlamentu a zpravodaj tohoto stanoviska Andries Gryffroy (BE/EA) uvedl: „Zelená dohoda bude úspěšná pouze tehdy, bude-li podporovat přístup zdola nahoru. Vyzýváme k užší spolupráci s Evropskou komisí a členskými státy, abychom zajistili, že budou mít regiony a města při jejím provádění ústřední úlohu. Řada regionů a měst již přijala plány energetické transformace a místní zelené dohody. Ty se však jen málokdy odrážejí v národních plánech a strategiích. Navrhujeme, aby byly orgány na nižší než celostátní úrovni plně zapojeny do přípravy a provádění národních plánů a aby jim byl umožněn rozsáhlejší a snadnější přístup k financování. Jsme ochotni spolupracovat s Evropskou komisí a jejím Společným výzkumným střediskem na vytvoření evropského regionálního srovnávacího přehledu, jenž umožní monitorovat a sledovat pokrok týkající se provádění právních předpisů, politik a financování v oblasti klimatu a Zelené dohody na místní a regionální úrovni.“

Co se týče správy, Výbor lituje, že se příspěvky místních a regionálních orgánů v oblasti klimatu jen zřídka promítnou do národních plánů, které se sestavují v hlavních městech států EU. Města a regiony žádají o strukturované zapojení do přípravy a provádění národních plánů na podporu oživení po krizi spojené s COVID-19 a do investic v rámci Zelené dohody a navrhují, aby byly povinné konzultace a víceúrovňové dialogy rozšířeny na všechny oblasti Zelené dohody, mj. i na energetiku a klima, dopravu, biologickou rozmanitost a ozeleňování městských oblastí.

Pokud jde o financování, členové VR varují před centralizovaným řízením fondů EU. VR ve svém stanovisku k Zelené dohodě žádá, aby měla města a regiony přímý přístup k prostředkům EU, jelikož místní a regionální orgány přijímají nejvíce opatření ke zmírňování změny klimatu a k přizpůsobování se této změně a nejlépe znají skutečnou situaci.

Ve stávajících návrzích rozpočtu EU je na opatření v oblasti klimatu vyčleněno 30 % prostředků. Soubor opatření na podporu oživení po krizi spojené s COVID-19, Next Generation EU, zahrnuje nejméně 37 % výdajů souvisejících s klimatem.

Co se týče monitorování, členové připomínají, že k přesnému posouzení dopadu změny klimatu na místní a regionální úrovni a k určení toho, do jaké míry přispívají města a regiony ke snižování emisí skleníkových plynů a k boji proti změně klimatu, jsou nezbytné mechanismy a ukazatele.

Výbor navrhuje, aby byl vytvořen evropský regionální srovnávací přehled, který poskytne faktické údaje o pokroku v provádění Zelené dohody a plánů na podporu oživení na místní úrovni. Ukazatele jsou zapotřebí, aby bylo možné získat představu o výchozí situaci každého regionu v oblasti klimatické transformace a lépe identifikovat jeho specifika, výzvy a potřeby a rovněž posoudit dopad opatření v oblasti klimatu.

Před summitem EU, který probíhá tento týden a jehož cílem je dosáhnout dohody o zvýšení cíle EU pro snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 a v neposlední řadě i dohody o dlouhodobém rozpočtu EU a souboru opatření na podporu oživení, diskutovali členové VR s německou spolkovou ministryní pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost Svenjou Schultze . Předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas na úvod diskuse připomněl, že se „členské státy EU musí dohodnout na snížení emisí CO 2 nejméně o 55 % do roku 2030 a neprodleně schválit dlouhodobý rozpočet EU a plány na podporu oživení. Fondy musí být funkční do konce prvního pololetí roku 2021.  Jinak bude příliš pozdě na to, aby EU pomohla ochránit místní komunity a zachovat fungování našich ekonomik.“

Související informace

Až 70 % opatření v oblasti zmírňování změny klimatu a 90 % opatření k přizpůsobení se této změně přijímají místní a regionální orgány. Kromě toho jsou odpovědné za více než 65 % veřejných investic souvisejících s klimatem a životním prostředím v EU.

Zde si můžete přečíst rozhovor se zpravodajem Andriesem Gryffroyem (BE/EA).

Evropská komise a Evropský výbor regionů (VR) se dne 13. října 2020 zavázaly k zahájení nové fáze spolupráce, jež má urychlit realizaci Zelené dohody v evropských městech a regionech. Frans Timmermans, výkonný místopředseda Evropské komise pro Zelenou dohodu pro Evropu, vyzval v diskusi místní a regionální orgány, aby převzaly odpovědnost za ty aspekty Zelené dohody, v nichž mají kompetence, a podílely se na jejich utváření.  Související tisková zpráva je k dispozici zde.  

Provádění Zelené dohody na místní úrovni je nová iniciativa Evropského výboru regionů, jejímž cílem je zajistit, aby města a regiony hrály v Zelené dohodě pro Evropu ústřední roli, aby měly jak v souvislosti se strategií EU pro udržitelný růst, tak v rámci plánů na podporu oživení po pandemii COVID-19 přímý přístup k finančním prostředkům a aby byly ve všech územních celcích realizovány konkrétní projekty. Tato iniciativa byla zahájena dne 15. června 2020, kdy vznikla zvláštní pracovní skupina o 13 členech . Související tisková zpráva je k dispozici zde .

Seznamte se s dvěma sty osvědčenými postupy Zelené dohody na naší internetové mapě .

Další informace:

Fotografie ze 141. plenárního zasedání Evropského výboru regionů jsou k dispozici v  galerii VR na Flickru .

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0)470881037

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023