Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Budoucnost Evropy: města a regiony upevňují demokracii v Evropě  

Členové VR v přítomnosti místopředsedkyně Evropské komise Dubravky Šuicy uvítali, že Evropská komise podporuje svolání konventu za účelem revize smluv EU, a zavázali se, že se budou podílet na uskutečňování závěrů Konference o budoucnosti Evropy.

Během diskuse s místopředsedkyní Komise pro demokracii a demografii Dubravkou Šuicou místní a regionální zástupci uvítali, že Evropská komise podporuje svolání konventu za účelem revize smluv EU, které oznámila předsedkyně Komise Ursula von der Leyen ve svém projevu o stavu Unie, a že Komise potvrdila, že se panelové diskuse občanů stanou trvalou součástí procesu tvorby politik EU. Jak vyplývá z výroční zprávy EU o stavu regionů a měst za rok 2022, potýká se Evropa zároveň s řadou problémů – od války na Ukrajině po klimatickou a energetickou krizi –, a proto je demokracie a solidarita v EU pod nesmírným tlakem. V této souvislosti místní a regionální zástupci zdůrazňují, že je nutné přijmout v návaznosti na závěry vzešlé z Konference o budoucnosti Evropy konkrétní opatření a že města a regiony přispějí svým dílem bez ohledu na to, zda bude konvent svolán, či nikoliv.

Jak prohlásil předseda VR Vasco Alves Cordeiro (PT/SES), „jsou místní a regionální zástupci součástí řešení a dennodenně se snaží nalézt řešení problémů. Podle regionálního a místního barometru si 89 % místních a regionálních zástupců přeje, aby měly regiony a města na budoucnost Evropské unie větší vliv. Požadujeme, aby mezi orgány a institucemi EU zapojenými do provádění opatření navazujících na Konferenci o budoucnosti Evropy probíhala plodná spolupráce, do níž musí být místní a regionální orgány v plném rozsahu zapojeny, mj. i do budoucího konventu.“

Podle místopředsedkyně Evropské komise pro demokracii a demografii Dubravky Šuicy„nám současné geopolitické události připomínají, že při budování demokratické odolnosti Unie nesmíme ztrácet čas. Evropský výbor regionů je jedním z hlavních aktérů Konference o budoucnosti Evropy. Nyní nastal čas přeměnit vizi v konkrétní opatření a začít tím, že budeme více zapojovat občany. Komise udává směr. Panelové diskuse občanů se stanou součástí procesu tvorby politik a změní se naše on-line nástroje. Napřesrok předložíme balíček opatření k ochraně demokracie, díky němuž bude možné reagovat na návrhy občanů přímo. Místní a regionální orgány jsou pro zdravou a silnou demokracii nesmírně důležité. Výrazem zcela bezprecedentního spojenectví s místními a regionálními orgány je iniciativa „Budování Evropy ve spolupráci s místními zastupiteli“. Vyzývám všechny členy Výboru, aby se zasazovali o její zdárnou existenci.“

Místní a regionální zástupci rovněž uvítali skutečnost, že místopředsedkyně Komise Ursula von der Leyen podpořila výzvu Evropského parlamentu ke svolání konventu za účelem revize Smluv, kterou místopředsedkyně Komise Šuica zopakovala. VR tuto výzvu již podpořil ve svém usnesení o výsledcích Konference o budoucnosti Evropy z června 2022. Budoucího konventu by se měli v plném rozsahu zúčastnit i členové VR, aby tak byly zastoupeny názory více než jednoho milionu volených zástupců místní a regionální úrovně v Evropě. To by se mělo odrazit ve složení konventu. Zohledněno by mělo být rovněž to, že někteří z těchto politiků zastupují regiony, které mají legislativní pravomoc.

Vzhledem ke skutečnosti, že základní opatření přijatá v návaznosti na Konferenci o budoucnosti Evropy spočívají v komunikační a osvětové činnosti, podporují členové VR v plném rozsahu potvrzení Evropské komise, že se panelové diskuse občanů – v podobě navržené na Konferenci o budoucnosti Evropy – stanou stálým nástrojem tvorby politik EU. Evropská síť regionálních a místních zastupitelů EU působící v rámci VR je v tomto ohledu plně funkční a spolupracuje se sítí Budování Evropy ve spolupráci s místními zastupiteli, kterou vytvořila Evropská komise. Místní akce a dialogy s občany probíhají a budou probíhat v celé EU, zejména před volbami do Evropského parlamentu.

Souvislosti:

- Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst za rok 2022

- Regionální a místní barometr pro rok 2022

usnesení VR Výsledky Konference o budoucnosti Evropy a navazující opatření, v němž jsou vyjádřeny postoje a návrhy, mimo jiné i k revizi Smlouvy a k návrhům konference týkajícím se VR, měst a regionů

- usnesení VR Návrhy Evropského výboru regionů týkající se pracovního programu Evropské komise na rok 2023

Kontakt:

Monica Tiberi – mluvčí předsedy

Tel.: +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain – tiskový referent

Tel.: +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Sdílet :