Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní představitelé se rozhodli spojit síly se slovinským předsednictvím, Komisí a Evropským parlamentem, a urychlit tak provádění plánů na podporu oživení EU  

První fórum na vysoké úrovni o regionálním oživení a odolnosti přišlo s návrhy, jak zlepšit řízení a zabránit překrývání s politikou soudržnosti

Regionální a místní představitelé se 24. září setkali ve slovinské Lipici, aby společně probrali, jak v praxi včas investovat do oživení a zabránit prodlevám a překrývání politik EU. Komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni, slovinský ministr financí Andrej Šircelj i přední poslanci Evropského parlamentu zdůraznili, že národní plány pro oživení budou úspěšné jen tehdy, budou-li prováděny ve spolupráci s regiony a městy.

Jednání fóra na vysoké úrovni, jež uspořádal Evropský výbor regionů (VR) společně se slovinským předsednictvím Rady EU, zahájil předseda VR Apostolos Tzitzikostas , který uvedl: „ Prostředky z Nástroje pro oživení a odolnost začínají proudit do členských států. Nyní musíme společně zajistit, aby každé euro z peněz daňových poplatníků, jež bylo investováno, přispělo k oživení našeho hospodářství. Přesto, že zapojení regionů a měst není v právních předpisech zcela jasně stanoveno, musí mezi evropskými, celostátními, regionálními a místními subjekty existovat skutečné partnerství. Výbor pečlivě sleduje, jak v praxi probíhá provádění Nástroje pro oživení a odolnost a jeho koordinace s politikou soudržnosti. Není možné činit rozhodnutí shora, a přehlížet tak očekávání a potřeby našich občanů.

Slovinský ministr financí Andrej Šircelj v této souvislosti prohlásil: „ Jsem přesvědčen, že pokud Nástroj pro oživení a odolnost náležitě využijeme, můžeme dosáhnout skvělých výsledků. Nejlepší výsledky však může přinést jen inkluzivní spolupráce. Tato krize nás naučila, jak spolupracovat v těžkých časech – na místní, regionální a mezinárodní úrovni. Nyní si musíme jen uvědomit, čeho bychom mohli dosáhnout, pokud by tahle spolupráce probíhala za příznivějších okolností, a pak za tím jít.

Evropský komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni vyzdvihl, jak „ konstruktivně se VR zapojil do přípravy konečné podoby Nástroje pro oživení a odolnost, “ a upozornil, že v následující fázi bude mít zásadní význam silné partnerství mezi různými úrovněmi správy. „ Více než dvě třetiny všech národních plánů pro oživení a odolnost jsou již ve fázi provádění. Rozhodující vliv na to, aby byly skutečně realizovány, budou mít místní a regionální orgány, a my budeme členské státy i nadále vybízet k tomu, aby tyto orgány účinně zapojovaly, “ dodal komisař Gentiloni. „ Prostředky z Nástroje pro oživení a odolnost a politika soudržnosti se musí vzájemně doplňovat, a nikoli nahrazovat: klíčovými slovy jsou v této souvislosti ‚doplňkovost‘ a ‚čerpání‘.

Diskuse, jež proběhla na tomto fóru, přispěje k vypracování stanoviska VR k provádění Nástroje pro oživení a odolnost. Přípravy tohoto stanoviska, které by měla Komise pro hospodářskou politiku (ECON) přijmout 29. září, probíhají pod taktovkou Roba Jonkmana (NL/EKR). Výbor provedl prvotní posouzení příprav národních plánů pro oživení a svá zjištění o tom, jaký dopad má pandemie na regionální a místní komunity, představí v regionálním a místním barometru EU za rok 2021, který bude zveřejněn 12. října u příležitosti 19. ročníku Evropského týdne regionů a měst .

Záznam úvodní části fóra na vysoké úrovni o regionálním oživení a odolnosti a první panelové diskuse můžete zhlédnout na tomto odkazu .

Toto fórum na vysoké úrovni se konalo v rámci výjezdní schůze předsednictva VR ve slovinské Lipici. Před samotnou schůzí předsednictva proběhla akce věnovaná politice soudržnosti, která byla uspořádána v rámci programu VR pro mladé zvolené politiky (YEP) a jíž se kromě mladých místních představitelů z celé EU zúčastnili také členové VR, slovinská státní tajemnice pro rozvoj a evropskou politiku soudržnosti Monika Kirbiš Rojs, zástupci Evropské komise a další významní řečníci.

Záznam akce pro mladé zvolené politiky s názvem Cohesion as a value – Benefits and costs for young people of transitioning to a post Covid-19 world (Soudržnost jako hodnota – přínosy a náklady pro mladé lidi spojené s proměnou světa po pandemii COVID-19) můžete zhlédnout na tomto odkazu .

ŘEČNÍCI, KTEŘÍ VYSTOUPILI NA FÓRU NA VYSOKÉ ÚROVNI O REGIONÁLNÍM OŽIVENÍ A ODOLNOSTI

(v pořadí, v němž přednesli svůj příspěvek):

Podle místopředsedy slovinské delegace ve VR a starosty obce Murska Sobota Aleksandera Jevšeka (SI/SES) „ je účinné využití každého eura z Nástroje pro oživení a odolnost do značné míry závislé na partnerství s místními a regionálními orgány. Aby bylo možné co nejlépe využít prostředky jak z nástrojů na podporu oživení, tak z programů politiky soudržnosti, musí vlády členských států naslouchat městům a regionům a důvěřovat jim, že budou tyto finanční prostředky vynakládat transparentně.

Starosta města Clonmel a předseda Komise VR pro hospodářskou politiku (ECON) Michael Murphy (IE/ELS) uvedl: „ Výzvy, před nimiž stojíme, nejsou všude stejné, ale v každém evropském regionu, městě, vesnici či venkovské oblasti mají jinou povahu a rozsah. Potřebujeme řešení ‚šitá na míru‘, která budou prováděna společně s místní úrovní. Budeme-li k oživení přistupovat shora dolů, mohlo by se stát, že investice a reformy jednoduše nebudou odpovídat realitě, pokud jde o příležitosti a výzvy v dané lokalitě.

Podle zpravodaje stanoviska VR k provádění Nástroje pro oživení a odolnost Roba Jonkmana (NL/EKR) „ závisí oživení Evropy a digitální a udržitelná transformace na přímé účasti místních a regionálních orgánů. Proto musí být do provádění plánů na podporu oživení strukturálně zapojeny. Vzhledem k tomu, že v jednotlivých členských státech panuje v tomto směru jiná situace, musíme se dělit o své zkušenosti a jeden od druhého se učit.

Poslankyně Evropského parlamentu a zpravodajka pro Nástroj pro technickou podporu Alexandra Geese (DE/Zelení) má za to, že „ sociálně inkluzivní, zelená a digitální transformace přináší mnohostranné výzvy, které lze řešit pouze s aktivním přispěním místních a regionálních orgánů. Díky Nástroji pro technickou podporu mají tyto orgány možnost získat poznatky, které potřebují: požádat odborníky, aby vypracovali speciální strategie a plány, pořádat semináře a workshopy nebo se vzájemně poučit ze svých osvědčených postupů. Sledování klimatu, sestavování rozpočtu s ohledem na rovnost žen a mužů a řešení s otevřeným zdrojovým kódem na podporu digitalizovaných a snadno přístupných správních orgánů – to je jen několik příkladů z celé řady individuálně uzpůsobených řešení, která může Nástroj pro technickou podporu usnadnit.

Místopředsedkyně Konference okrajových přímořských regionů ( CPMR ), ministryně pro podnikání, zaměstnanost, univerzity a mluvčí regionu Murcia María Del Valle Miguelez Santiago uvedla: „ Regiony jsou klíčovými hráči při plnění priorit EU v oblasti klimatu a digitalizace a jejich pravomoci souvisejí s celou řadou cílů stanovených v plánech na podporu oživení. Vzhledem k tomu, že dobře znají investiční potřeby na území úrovni, zaslouží si, aby se mohly v rámci příslušných politických rozhodovacích fór podílet na definování a čerpání finančních prostředků na podporu oživení. A právě proto můžeme v nadcházejících měsících přispět k zajištění účinného využívání evropských fondů a k dosažení cílů, o něž usilujeme.

Členka pracovní skupiny VR pro provádění Zelené dohody na místní úrovni Hanna Zdanowska (PL/ELS) upozornila, že „ 75 % občanů EU žije ve městech, kde vzniká nejvíce emisí skleníkových plynů. Jsou tu však zároveň koncentrována a vznikají zde opatření a inovace v oblasti zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se jí. Globální fórum o opatřeních v oblasti klimatu, které se koná v Glasgow, nabízí místním a regionálním představitelům výbornou příležitost, aby ukázali, co mohou města a regiony udělat pro dosažení klimatické neutrality a co už v tomto směru dělají.

Slovinský ministr pro rozvoj a evropskou politiku soudržnosti Zvone Černač uvedl, že „ hlavním cílem a zároveň i výzvou je vytvořit rámec, který na jedné straně zajistí součinnost mezi krátkodobými a dlouhodobými mechanismy a na druhé straně zjednoduší prováděcí postupy. Klíčovou úlohy by přitom společně s vládami jednotlivých států měly hrát i místní a regionální orgány.

Předsedkyně Komise VR pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU (COTER) Isabelle Boudineau (FR/SES) poukázala na to, že „ Evropa vyvinula nevídané úsilí, aby omezila sociální a hospodářské důsledky pandemie. Peníze však nejsou všechno. Důležitý je i způsob: v rámci politiky soudržnosti se osvědčilo partnerství a víceúrovňová správa. Opětovné převedení evropských politik do působnosti jednotlivých států prostřednictvím plánu na podporu oživení není řešením. Důvěřujme regionům, že dokáží ochránit občany a malé a střední podniky.

Podle zpravodaje stanoviska VR na téma Účinné zapojení místních a regionálních orgánů do přípravy dohod o partnerství a operačních programů na období 2021–2027 Juraje Droby (SK/EKR) představuje „ partnerství společně se subsidiaritou nejdůležitější zásadu z pohledu měst a regionů a musíme zajistit, aby se ve všech fázích nového programového období plně uplatňovalo.

Předsedkyně Komise VR pro přírodní zdroje (NAT) Ulrika Landergren (SE/Renew E.) uvedla: „ Již několik let se prohlubuje rozdíl mezi městskými a venkovskými oblastmi – ať již jde o pozornost, jež jim je věnována, či o finanční prostředky, jež mají k dispozici. Evropská komise bohužel přijala svou dlouhodobou vizi rozvoje venkova až poté, co byly stanoveny programy financování až do roku 2027. VR bude Komisi a její vizi podporovat, ale nemůžeme čekat až do roku 2028! Rozdíly mezi venkovskými a městskými oblastmi musíme odstranit již dnes.“

Zpravodaj stanoviska VR ke strategii pro malé a střední podniky Eddy van Hijum (NL/ELS) prohlásil: „ My, coby místní a regionální orgány, můžeme být partnerem Evropské komise, neboť jsme v kontaktu s našimi malými a středními podniky a s místními subjekty, jako jsou obchodní komory. Chceme-li dosáhnout stanovených cílů a vyjít z krize způsobené pandemií COVID-19 silnější, musíme postupovat jako partneři. My všichni, počínaje mikropodniky v našich domovských regionech až po Evropskou komisi, můžeme svým dílem přispět k tomu, aby byl tento proces úspěšný.

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GUIDING-PRINCIPLE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
14.07.2023