Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní představitelé se rozhodli spojit síly se slovinským předsednictvím, Komisí a Evropským parlamentem, a urychlit tak provádění plánů na podporu oživení EU  

První fórum na vysoké úrovni o regionálním oživení a odolnosti přišlo s návrhy, jak zlepšit řízení a zabránit překrývání s politikou soudržnosti

Regionální a místní představitelé se 24. září setkali ve slovinské Lipici, aby společně probrali, jak v praxi včas investovat do oživení a zabránit prodlevám a překrývání politik EU. Komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni, slovinský ministr financí Andrej Šircelj i přední poslanci Evropského parlamentu zdůraznili, že národní plány pro oživení budou úspěšné jen tehdy, budou-li prováděny ve spolupráci s regiony a městy.

Jednání fóra na vysoké úrovni, jež uspořádal Evropský výbor regionů (VR) společně se slovinským předsednictvím Rady EU, zahájil předseda VR Apostolos Tzitzikostas , který uvedl: „ Prostředky z Nástroje pro oživení a odolnost začínají proudit do členských států. Nyní musíme společně zajistit, aby každé euro z peněz daňových poplatníků, jež bylo investováno, přispělo k oživení našeho hospodářství. Přesto, že zapojení regionů a měst není v právních předpisech zcela jasně stanoveno, musí mezi evropskými, celostátními, regionálními a místními subjekty existovat skutečné partnerství. Výbor pečlivě sleduje, jak v praxi probíhá provádění Nástroje pro oživení a odolnost a jeho koordinace s politikou soudržnosti. Není možné činit rozhodnutí shora, a přehlížet tak očekávání a potřeby našich občanů.

Slovinský ministr financí Andrej Šircelj v této souvislosti prohlásil: „ Jsem přesvědčen, že pokud Nástroj pro oživení a odolnost náležitě využijeme, můžeme dosáhnout skvělých výsledků. Nejlepší výsledky však může přinést jen inkluzivní spolupráce. Tato krize nás naučila, jak spolupracovat v těžkých časech – na místní, regionální a mezinárodní úrovni. Nyní si musíme jen uvědomit, čeho bychom mohli dosáhnout, pokud by tahle spolupráce probíhala za příznivějších okolností, a pak za tím jít.

Evropský komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni vyzdvihl, jak „ konstruktivně se VR zapojil do přípravy konečné podoby Nástroje pro oživení a odolnost, “ a upozornil, že v následující fázi bude mít zásadní význam silné partnerství mezi různými úrovněmi správy. „ Více než dvě třetiny všech národních plánů pro oživení a odolnost jsou již ve fázi provádění. Rozhodující vliv na to, aby byly skutečně realizovány, budou mít místní a regionální orgány, a my budeme členské státy i nadále vybízet k tomu, aby tyto orgány účinně zapojovaly, “ dodal komisař Gentiloni. „ Prostředky z Nástroje pro oživení a odolnost a politika soudržnosti se musí vzájemně doplňovat, a nikoli nahrazovat: klíčovými slovy jsou v této souvislosti ‚doplňkovost‘ a ‚čerpání‘.

Diskuse, jež proběhla na tomto fóru, přispěje k vypracování stanoviska VR k provádění Nástroje pro oživení a odolnost. Přípravy tohoto stanoviska, které by měla Komise pro hospodářskou politiku (ECON) přijmout 29. září, probíhají pod taktovkou Roba Jonkmana (NL/EKR). Výbor provedl prvotní posouzení příprav národních plánů pro oživení a svá zjištění o tom, jaký dopad má pandemie na regionální a místní komunity, představí v regionálním a místním barometru EU za rok 2021, který bude zveřejněn 12. října u příležitosti 19. ročníku Evropského týdne regionů a měst .

Záznam úvodní části fóra na vysoké úrovni o regionálním oživení a odolnosti a první panelové diskuse můžete zhlédnout na tomto odkazu .

Toto fórum na vysoké úrovni se konalo v rámci výjezdní schůze předsednictva VR ve slovinské Lipici. Před samotnou schůzí předsednictva proběhla akce věnovaná politice soudržnosti, která byla uspořádána v rámci programu VR pro mladé zvolené politiky (YEP) a jíž se kromě mladých místních představitelů z celé EU zúčastnili také členové VR, slovinská státní tajemnice pro rozvoj a evropskou politiku soudržnosti Monika Kirbiš Rojs, zástupci Evropské komise a další významní řečníci.

Záznam akce pro mladé zvolené politiky s názvem Cohesion as a value – Benefits and costs for young people of transitioning to a post Covid-19 world (Soudržnost jako hodnota – přínosy a náklady pro mladé lidi spojené s proměnou světa po pandemii COVID-19) můžete zhlédnout na tomto odkazu .

ŘEČNÍCI, KTEŘÍ VYSTOUPILI NA FÓRU NA VYSOKÉ ÚROVNI O REGIONÁLNÍM OŽIVENÍ A ODOLNOSTI

(v pořadí, v němž přednesli svůj příspěvek):

Podle místopředsedy slovinské delegace ve VR a starosty obce Murska Sobota Aleksandera Jevšeka (SI/SES) „ je účinné využití každého eura z Nástroje pro oživení a odolnost do značné míry závislé na partnerství s místními a regionálními orgány. Aby bylo možné co nejlépe využít prostředky jak z nástrojů na podporu oživení, tak z programů politiky soudržnosti, musí vlády členských států naslouchat městům a regionům a důvěřovat jim, že budou tyto finanční prostředky vynakládat transparentně.

Starosta města Clonmel a předseda Komise VR pro hospodářskou politiku (ECON) Michael Murphy (IE/ELS) uvedl: „ Výzvy, před nimiž stojíme, nejsou všude stejné, ale v každém evropském regionu, městě, vesnici či venkovské oblasti mají jinou povahu a rozsah. Potřebujeme řešení ‚šitá na míru‘, která budou prováděna společně s místní úrovní. Budeme-li k oživení přistupovat shora dolů, mohlo by se stát, že investice a reformy jednoduše nebudou odpovídat realitě, pokud jde o příležitosti a výzvy v dané lokalitě.

Podle zpravodaje stanoviska VR k provádění Nástroje pro oživení a odolnost Roba Jonkmana (NL/EKR) „ závisí oživení Evropy a digitální a udržitelná transformace na přímé účasti místních a regionálních orgánů. Proto musí být do provádění plánů na podporu oživení strukturálně zapojeny. Vzhledem k tomu, že v jednotlivých členských státech panuje v tomto směru jiná situace, musíme se dělit o své zkušenosti a jeden od druhého se učit.

Poslankyně Evropského parlamentu a zpravodajka pro Nástroj pro technickou podporu Alexandra Geese (DE/Zelení) má za to, že „ sociálně inkluzivní, zelená a digitální transformace přináší mnohostranné výzvy, které lze řešit pouze s aktivním přispěním místních a regionálních orgánů. Díky Nástroji pro technickou podporu mají tyto orgány možnost získat poznatky, které potřebují: požádat odborníky, aby vypracovali speciální strategie a plány, pořádat semináře a workshopy nebo se vzájemně poučit ze svých osvědčených postupů. Sledování klimatu, sestavování rozpočtu s ohledem na rovnost žen a mužů a řešení s otevřeným zdrojovým kódem na podporu digitalizovaných a snadno přístupných správních orgánů – to je jen několik příkladů z celé řady individuálně uzpůsobených řešení, která může Nástroj pro technickou podporu usnadnit.

Místopředsedkyně Konference okrajových přímořských regionů ( CPMR ), ministryně pro podnikání, zaměstnanost, univerzity a mluvčí regionu Murcia María Del Valle Miguelez Santiago uvedla: „ Regiony jsou klíčovými hráči při plnění priorit EU v oblasti klimatu a digitalizace a jejich pravomoci souvisejí s celou řadou cílů stanovených v plánech na podporu oživení. Vzhledem k tomu, že dobře znají investiční potřeby na území úrovni, zaslouží si, aby se mohly v rámci příslušných politických rozhodovacích fór podílet na definování a čerpání finančních prostředků na podporu oživení. A právě proto můžeme v nadcházejících měsících přispět k zajištění účinného využívání evropských fondů a k dosažení cílů, o něž usilujeme.

Členka pracovní skupiny VR pro provádění Zelené dohody na místní úrovni Hanna Zdanowska (PL/ELS) upozornila, že „ 75 % občanů EU žije ve městech, kde vzniká nejvíce emisí skleníkových plynů. Jsou tu však zároveň koncentrována a vznikají zde opatření a inovace v oblasti zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se jí. Globální fórum o opatřeních v oblasti klimatu, které se koná v Glasgow, nabízí místním a regionálním představitelům výbornou příležitost, aby ukázali, co mohou města a regiony udělat pro dosažení klimatické neutrality a co už v tomto směru dělají.

Slovinský ministr pro rozvoj a evropskou politiku soudržnosti Zvone Černač uvedl, že „ hlavním cílem a zároveň i výzvou je vytvořit rámec, který na jedné straně zajistí součinnost mezi krátkodobými a dlouhodobými mechanismy a na druhé straně zjednoduší prováděcí postupy. Klíčovou úlohy by přitom společně s vládami jednotlivých států měly hrát i místní a regionální orgány.

Předsedkyně Komise VR pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU (COTER) Isabelle Boudineau (FR/SES) poukázala na to, že „ Evropa vyvinula nevídané úsilí, aby omezila sociální a hospodářské důsledky pandemie. Peníze však nejsou všechno. Důležitý je i způsob: v rámci politiky soudržnosti se osvědčilo partnerství a víceúrovňová správa. Opětovné převedení evropských politik do působnosti jednotlivých států prostřednictvím plánu na podporu oživení není řešením. Důvěřujme regionům, že dokáží ochránit občany a malé a střední podniky.

Podle zpravodaje stanoviska VR na téma Účinné zapojení místních a regionálních orgánů do přípravy dohod o partnerství a operačních programů na období 2021–2027 Juraje Droby (SK/EKR) představuje „ partnerství společně se subsidiaritou nejdůležitější zásadu z pohledu měst a regionů a musíme zajistit, aby se ve všech fázích nového programového období plně uplatňovalo.

Předsedkyně Komise VR pro přírodní zdroje (NAT) Ulrika Landergren (SE/Renew E.) uvedla: „ Již několik let se prohlubuje rozdíl mezi městskými a venkovskými oblastmi – ať již jde o pozornost, jež jim je věnována, či o finanční prostředky, jež mají k dispozici. Evropská komise bohužel přijala svou dlouhodobou vizi rozvoje venkova až poté, co byly stanoveny programy financování až do roku 2027. VR bude Komisi a její vizi podporovat, ale nemůžeme čekat až do roku 2028! Rozdíly mezi venkovskými a městskými oblastmi musíme odstranit již dnes.“

Zpravodaj stanoviska VR ke strategii pro malé a střední podniky Eddy van Hijum (NL/ELS) prohlásil: „ My, coby místní a regionální orgány, můžeme být partnerem Evropské komise, neboť jsme v kontaktu s našimi malými a středními podniky a s místními subjekty, jako jsou obchodní komory. Chceme-li dosáhnout stanovených cílů a vyjít z krize způsobené pandemií COVID-19 silnější, musíme postupovat jako partneři. My všichni, počínaje mikropodniky v našich domovských regionech až po Evropskou komisi, můžeme svým dílem přispět k tomu, aby byl tento proces úspěšný.

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Sdílet :