Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní vedoucí činitelé EU si přejí rychlejší, flexibilní a ambiciózní politiku soudržnosti, jež by stála ve středu zájmu budoucí Evropy  

EU investovala prostřednictvím politiky soudržnosti mezi lety 2014 a 2020 454 miliard EUR do snižování nerovností a do podpory udržitelného růstu ve všech evropských regionech, a to v partnerství s vnitrostátními a místními subjekty. V dokumentu přijatém dne 11. května regiony a města uvádějí, že tato politika přinesla hmatatelné výsledky a v budoucnu by měla být posílena. S dostatečnými finančními prostředky, větší flexibilitou, jednoduššími postupy a lepším propojením s dalšími investičními nástroji EU může politika soudržnosti přispět k oživení evropských hospodářství v Unii rychleji a inkluzivněji, čímž Unii umožní reagovat na naléhavé výzvy, jako je migrace, změna klimatu a územní odolnost.

Díky stanovisku k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020, které vypracoval Michael Schneider, státní tajemník Sasko-Anhaltska a předseda skupiny ELS ve VR, je Evropský výbor regionů první institucí EU, která přijala formální postoj k tomu, jak rozvíjet hlavní investiční politiku EU pro 27 členských států. Stanovisko se opírá o fakta získaná na základě studií a konzultací a jeho cílem je poskytnout politickou orientaci pro budoucí návrhy na rozpočet EU po roce 2020.

Místní a regionální představitelé EU tvrdí, že budoucí politika soudržnosti by měla být koncipována s ohledem na to, že v průběhu minulého desetiletí se díky stovkám tisíců projektů podporovaných z evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondů) podařilo vytvořit pracovní místa, modernizovat infrastrukturu, posílit lidský kapitál a zlepšit kvalitu života.

Regiony a města jsou si však vědomy toho, že politika soudržnosti může být ohrožena v důsledku finančního dopadu brexitu a politického tlaku na financování nových priorit, jako je obrana, bezpečnost, hraniční kontroly či investiční nástroje, které centrálně spravují orgány EU. Výbor nesouhlasí s tím, aby byly přesměrovány jakékoli finanční prostředky, a požaduje, aby i po brexitu zůstal stávající procentní podíl rozpočtu EU vyčleněného na politiku soudržnosti stejný.

„Migrace, bezpečnost či nové investiční nástroje získávají čím dál větší pozornost v rámci veřejné diskuse, ale politika soudržnosti nemůže být odsouvána stranou právě v okamžiku, kdy se snažíme vyřešit euroskepticismus a bojovat za větší jednotnost našich občanů. Jedná se o nejpůsobivější evropský nástroj solidarity, který buduje mosty mezi evropskými komunitami. Přispívá ke spravedlivějšímu rozdělení přínosů evropské integrace mezi evropské občany a k posílení naší jednotnosti v globalizovaném světě,“ uvedl pan Schneider po hlasování na plenárním zasedání.

Výbor – evropské shromáždění regionálních a místních zástupců – vyzývá ostatní orgány EU a členské státy, aby využívaly politiku soudržnosti jako participativní, demokratickou a otevřenou platformu k obnovení evropského projektu, přiblížení orgánů EU občanům a k tomu, aby se solidarita viditelně projevovala všude v EU.

Předseda VR pan Markku Markkula uvedl: „Nejlepším způsobem, jak bojovat proti populismu, je jednat. Pouze prostřednictvím vytváření udržitelných pracovních míst a růstu ve všech regionech a městech Evropy můžeme prokázat, že je Unie důležitá. Stanovisko pana Schneidera prokazuje naše odhodlání, že politika soudržnosti musí v budoucnosti Evropy nadále hrát důležitou úlohu. Coby instituce EU regionálních a místních představitelů podporujeme vytvoření silného partnerství mezi všemi aktéry, kteří se zasazují o jednodušší a účinnější soudržnost, jež zlepšuje každodenní život všech občanů.“

Tuto výzvu pozitivně přijal pan Günther H. Oettinger , komisař EU odpovědný za rozpočet, který v diskusi na plenárním zasedání prohlásil: „I když je snížení výdajů nevyhnutelné a nelze je po brexitu vyloučit, budu bojovat proti jakýmkoli škrtům v politice soudržnosti.“ Dále zdůraznil, že „čím více budeme vykazovat přidanou hodnotu, kterou tato politika pro EU má, tím více se zvýší povědomí o tom, že vytváření udržitelného programu soudržnosti je prospěšné pro nás pro všechny.“

S cílem zlepšit účinnost této politiky VR vyzývá EU, aby řešila složitost a nepružnost, které brzdí její provádění. Pokud by nedošlo k vhodnému zjednodušení a flexibilitě, podle jejich názoru mohou příliš vysoké administrativní náklady spolu s rostoucí právní a finanční nejistotou ohrozit dopad této politiky a přidanou hodnotu pro příjemce.

Návrhy Výboru

Přiměřené financování : zajistit, že v příštím rozpočtu EU (ve víceletém finančním rámci) může politika soudržnosti počítat se stejným procentním podílem zdrojů, jaké jsou přiděleny v současném období (přibližně jedna třetina celkového rozpočtu). S ohledem na rovnováhu mezi iniciativami týkajícími se dotací a půjček se Výbor staví proti jakékoli povinnosti dále zvyšovat využívání půjček v příštím programovém období EU. Správná kombinace finančních nástrojů a dotací by měla být rozhodována na nejnižší úrovni místními a regionálními orgány.

Konsolidovaná základní struktura : měla by být potvrzena současná struktura politiky se třemi kategoriemi (nejrozvinutější, přechodové a méně rozvinuté regiony). Regionální hrubý domácí produkt (HDP) jako hlavní ukazatel by měl být doplněn o jednotná a soudržná kritéria týkající se trhu práce a zvláštních výzev (sociálních, ekologických, zeměpisných, přírodních a demografických).

Větší flexibilita : omezování byrokracie v plánování a správě ESI fondů. Mělo by být zachováno tematické soustředění, aby se mohl zvýšit dopad přímo na místě, ale toto soustředění by nemělo bránit finanční podpoře pro infrastrukturu v rámci prioritních oblastí. Budoucí investiční programy by mělo být možné upravit na základě zjednodušených postupů, aby bylo možné reagovat na krize a nečekané události (jako například intenzivní přílivy uprchlíků či přírodní katastrofy).

Zjednodušení : stávající systém provádění je zatížený přílišnou regulací, je příliš složitý a má neúměrně vysoké správní požadavky a kontrolní systémy. Výbor si proto přeje, aby byly zásadně zjednodušeny postupy a byl vytvořen nový právní rámec, který by byl předložen v dostatečném předstihu před začátkem nového programového období (nejpozději do poloviny roku 2019). Nemělo by docházet k retroaktivnímu uplatňování nových norem, přičemž požadavky na správu a kontrolní systémy by měly být zjednodušeny tak, aby umožnily řídícím orgánům volbu mezi prováděcími programy buď na základě vnitrostátního práva, nebo práva EU.

Společná strategie : VR žádá, aby se zabránilo zdvojování činností a zlepšila se koordinace tím, že bude vypracován nový společný strategický rámec pokrývající všechny politiky růstu a fondů EU s dopadem na regionální rozvoj, který by zahrnoval ESI fondy, Nástroj pro propojení Evropy, LIFE, Horizont 2020, EFSI a úvěrové facility EIB. Zejména ESI fondy a EFSI mají různé úlohy a oblasti působnosti, ale jelikož se vzájemně doplňují, musí být možné je snáze integrovat za účelem mobilizace veřejných a soukromých investic pro dosažení strategických cílů.

Skutečné partnerství : regiony a města chtějí, aby byl kodex chování pro partnerskou spolupráci začleněn do právně závazných předpisů ESI fondů, aby se zajistilo, že jsou finanční prostředky rozvrženy a spravovány na základě skutečné spolupráce mezi orgány EU a vnitrostátními, regionálními a místními orgány.

Lepší správa ekonomických záležitostí : je třeba posílit vazbu mezi ESI fondy a koordinací hospodářských politik členských států v rámci evropského semestru, přičemž náležitou pozornost je nutné věnovat územnímu rozměru národních programů reforem a doporučení pro jednotlivé země. Na druhé straně si Výbor přeje, aby byla odstraněna veškerá podmíněnost, neboť existuje riziko, že by investiční plány měst a regionů byly penalizovány z důvodu pochybení národních vlád.

Další informace Vám poskytne:

Infografika k budoucnost politiky soudržnosti

Studie VR k budoucnosti politiky soudržnosti

Hodnocení programového období 2007–2013

Portál veřejně přístupných dat o politice soudržnosti EU

Prohlášení předsedy Markkuly ze dne 25. dubna na zasedání Rady pro obecné záležitosti na téma soudržnosti

Kontakt:
Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-AND-AMBITIOUS-COHESION-POLICY-.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-AND-AMBITIOUS-COHESION-POLICY-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-AND-AMBITIOUS-COHESION-POLICY-.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-AND-AMBITIOUS-COHESION-POLICY-.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-AND-AMBITIOUS-COHESION-POLICY-.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023