Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Platforma Fit For Future: aby rozhodování v EU lépe odpovídalo budoucím výzvám  

Během přípravy a hodnocení právních předpisů EU budou zohledněny názory jednoho milionu zvolených místních a regionálních politiků, kteří tak přispějí k nalezení konkrétních odpovědí na obavy občanů

Prvního plenárního zasedání platformy Fit for Future (F4F) , jemuž předsedal místopředseda Komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled Maroš Šefčovič, se zúčastnili tři členové VR: Mark Speich (DE/ELS), Anne Karjalainen (FI/SES) a Ulrika Landergren (SE/RE). Platforma F4F je hlavním nástrojem programu zlepšování právní úpravy Evropské komise, jehož cílem je omezit zbytečnou administrativní zátěž občanů a podniků a přispět k zajištění toho, že právní předpisy EU budou odpovídat budoucím potřebám, digitálnímu prostředí a výzvám, jež může budoucnost přinést. Místní a regionální úroveň správy, která je nejblíže občanům, má na zasedáních platformy F4F zastoupení v rané fázi přípravy a hodnocení právních předpisů EU. Je to jeden z úspěchů, kterých dosáhla pracovní skupina pro subsidiaritu a proporcionalitu VR.

Evropský výbor regionů je zastoupen ve vládní skupině platformy F4F, v níž po boku zástupců vlád a správních orgánů z 27 členských států EU zasedají tři ze šesti předsedů jeho komisí. Jednou z podskupin platformy je síť regionálních center VR (RegHubs), která prostřednictvím cílených konzultací shromažďuje informace od měst a regionů a na jejich základě sestavuje zprávy o provádění vybraných politik EU.

První plenární zasedání platformy bylo příležitostí k předběžné diskusi o tématech ročního pracovního programu na rok 2021, který bude finalizován do konce roku. Kromě toho se rovněž projednalo fungování platformy v praxi a její jednací řád.

Mark Speich (DE/ELS) , tajemník spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko pro spolkové, evropské a mezinárodní záležitosti a předseda Komise VR pro občanství, správu, institucionální a vnější věci ( CIVEX ), o nové platformě F4F uvedl: „Zkušenosti a odborné poznatky evropských regionů a měst musí hrát v nepřetržitém zlepšování právních předpisů EU klíčovou úlohu. Jsem rád, že nová platforma Fit4Future nyní nabízí příležitost, jak do nich vnést pohled místních a regionálních orgánů. Občané mají od platformy vysoká očekávání. Lidé chtějí konečně vidět praktické výsledky politických prohlášení. Proto se také velmi zajímají o to, co děláme a čeho jsme dosáhli. Na konci našeho mandátu tedy budeme muset složit účty a evropské regiony a Evropský výbor regionů dělají vše pro to, aby očekávání občanů naplnily.“

Z projednaných témat ročního pracovního programu na rok 2021, u nichž by přímé zkušenosti místních a regionálních orgánů mohly pomoci určit případná problematická místa a konkrétní problémy při uplatňování právních předpisů Unie, můžeme uvést: snížení administrativní zátěže u postupů označování, schvalování a povolování, např. v zemědělství, zdravotnictví, oblasti státní podpory či infrastruktury; identifikaci pravidel EU, z nichž pramení nesoudržnost, zbytečná složitost a překrývání; zjednodušení povinností příjemců projektů podávat zprávy v případech, kdy by se mohla uplatnit zásada „pouze jednou“; podporu podniků při zavádění digitálních řešení a modernizaci veřejného sektoru.

Ulrika Landergren (SE/RE) , zastupitelka švédské obce Kungsbacka a předsedkyně Komise VR pro přírodní zdroje (NAT), vyjádřila odhodlání přispět k tématům, jež navrhla Evropská komise: „Regiony a města stojí v popředí uplatňování právních předpisů EU. VR má proto dobré předpoklady k tomu, aby platformě pomohl určit právní předpisy, u nichž by měly přínos vyšší digitalizace a větší zjednodušení. Totéž platí pro vyzdvihnutí pravidel EU týkajících se problémů při podávání zpráv, označování, schvalování a povolování.“

Anne Karjalainen (FI/SES) , členka zastupitelstva města Kerava, předsedkyně Komise VR pro sociální politiku, vzdělávání, zaměstnanost, výzkum a kulturu (SEDEC), dodala: „Velmi oceňujeme praktický přístup Evropské komise, který je projevem jejího závazku podporovat aktivní subsidiaritu. VR bude aktivně využívat své sítě, počínaje platformou RegHubs, aby úsilí platformy Fit for Future obohatil o územní legitimitu a odborné poznatky z praxe. Měli bychom rovněž dbát na to, aby během důkladných diskusí o jednotlivých právních předpisech nebyl opomenut inkluzivní proces, který vede k právním předpisům, jež jsou s to řešit hlavní výzvy, před nimiž stojí EU, a sice sociálně spravedlivou ekologickou a digitální transformaci.“

Po tomto zasedání platformy F4F bude na plenárním zasedání VR dne 10. prosince následovat hlasování o usnesení k pracovnímu programu EK na rok 2021 a diskuse, na níž místopředseda Šefčovič představí pracovní program EK na rok 2021 a první strategický výhled EU.

Souvislosti:

Platforma Fit for Future byla spuštěna dne 11. května 2020. Jedná se o skupinu odborníků na vysoké úrovni, která pomáhá Evropské komisi v jejím úsilí o zjednodušení právních předpisů a snížení související administrativní zátěže a souvisejících nákladů, jež jsou zbytečné. Evropská komise zohlední stanoviska platformy, aby se zaručilo, že právní předpisy EU nebudou bránit lidem a podnikům, zejména malým a středním podnikům, ale budou jim naopak pomáhat. Činnost platformy se zaměří na témata zdůrazněná v ročním pracovním programu. Platforma ke každému tématu shromáždí data, důkazy a vstupní informace týkající se potenciálu ke zjednodušení konkrétních právních předpisů EU a snížení zbytečných nákladů, které s nimi souvisejí, aniž by však bylo ohroženo dosažení jejich cílů. Platforma poté vydá stanoviska, v nichž rovněž zohlední příležitosti v oblasti digitalizace a množství právních předpisů. Toto úsilí je součástí programu Evropské komise pro zlepšování právní úpravy.

Pracovní skupinu VR pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „Méně, zato efektivněji“ zřídila v listopadu 2017 Evropská komise. Skupina měla tyto cíle:

– vydat doporučení k tomu, jak lépe uplatňovat zásadu subsidiarity a zásadu proporcionality,

– určit oblasti politiky, kde by úkoly mohly být předelegovány nebo s konečnou platností předány zpět do kompetence zemí EU,

– identifikovat možnosti, jak lépe zapojit místní a regionální orgány do vytváření politik EU a jejich realizace.

Pracovní skupině předsedal první místopředseda Komise Franz Timmermans a jejími členy byli tři zástupci VR a tři poslanci Evropského parlamentu.

V roce 2018 předložila pracovní skupina svoji závěrečnou zprávu s názvem Nový způsob práce. Ten vychází z koncepce aktivní subsidiarity , jejímž cílem je zaručit, aby byl plně zohledněn příspěvek místních a regionálních orgánů, a byla tak ve všech fázích tvorby, přijímání a uplatňování právních předpisů EU zajištěna odpovídající přidaná hodnota EU.

Síť regionálních center (RegHub) VR je sítí evropských regionů a měst, která posuzuje provádění politik EU. V současné době ji tvoří 36 specializovaných kontaktních osob. Jde o členy nebo zaměstnance správních orgánů na regionální a místní úrovni, kteří od zúčastněných stran získávají technickou zpětnou vazbu týkající se jejich praktických zkušeností s uplatňováním stávajících politik EU. Tímto způsobem síť přispívá z místní a regionální perspektivy k vytváření politik na úrovni EU a k tomu, že je při tomto procesu k dispozici více faktických podkladů.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

Mobil: +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Sdílet :