Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Platforma Fit For Future: aby rozhodování v EU lépe odpovídalo budoucím výzvám  

Během přípravy a hodnocení právních předpisů EU budou zohledněny názory jednoho milionu zvolených místních a regionálních politiků, kteří tak přispějí k nalezení konkrétních odpovědí na obavy občanů

Prvního plenárního zasedání platformy Fit for Future (F4F) , jemuž předsedal místopředseda Komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled Maroš Šefčovič, se zúčastnili tři členové VR: Mark Speich (DE/ELS), Anne Karjalainen (FI/SES) a Ulrika Landergren (SE/RE). Platforma F4F je hlavním nástrojem programu zlepšování právní úpravy Evropské komise, jehož cílem je omezit zbytečnou administrativní zátěž občanů a podniků a přispět k zajištění toho, že právní předpisy EU budou odpovídat budoucím potřebám, digitálnímu prostředí a výzvám, jež může budoucnost přinést. Místní a regionální úroveň správy, která je nejblíže občanům, má na zasedáních platformy F4F zastoupení v rané fázi přípravy a hodnocení právních předpisů EU. Je to jeden z úspěchů, kterých dosáhla pracovní skupina pro subsidiaritu a proporcionalitu VR.

Evropský výbor regionů je zastoupen ve vládní skupině platformy F4F, v níž po boku zástupců vlád a správních orgánů z 27 členských států EU zasedají tři ze šesti předsedů jeho komisí. Jednou z podskupin platformy je síť regionálních center VR (RegHubs), která prostřednictvím cílených konzultací shromažďuje informace od měst a regionů a na jejich základě sestavuje zprávy o provádění vybraných politik EU.

První plenární zasedání platformy bylo příležitostí k předběžné diskusi o tématech ročního pracovního programu na rok 2021, který bude finalizován do konce roku. Kromě toho se rovněž projednalo fungování platformy v praxi a její jednací řád.

Mark Speich (DE/ELS) , tajemník spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko pro spolkové, evropské a mezinárodní záležitosti a předseda Komise VR pro občanství, správu, institucionální a vnější věci ( CIVEX ), o nové platformě F4F uvedl: „Zkušenosti a odborné poznatky evropských regionů a měst musí hrát v nepřetržitém zlepšování právních předpisů EU klíčovou úlohu. Jsem rád, že nová platforma Fit4Future nyní nabízí příležitost, jak do nich vnést pohled místních a regionálních orgánů. Občané mají od platformy vysoká očekávání. Lidé chtějí konečně vidět praktické výsledky politických prohlášení. Proto se také velmi zajímají o to, co děláme a čeho jsme dosáhli. Na konci našeho mandátu tedy budeme muset složit účty a evropské regiony a Evropský výbor regionů dělají vše pro to, aby očekávání občanů naplnily.“

Z projednaných témat ročního pracovního programu na rok 2021, u nichž by přímé zkušenosti místních a regionálních orgánů mohly pomoci určit případná problematická místa a konkrétní problémy při uplatňování právních předpisů Unie, můžeme uvést: snížení administrativní zátěže u postupů označování, schvalování a povolování, např. v zemědělství, zdravotnictví, oblasti státní podpory či infrastruktury; identifikaci pravidel EU, z nichž pramení nesoudržnost, zbytečná složitost a překrývání; zjednodušení povinností příjemců projektů podávat zprávy v případech, kdy by se mohla uplatnit zásada „pouze jednou“; podporu podniků při zavádění digitálních řešení a modernizaci veřejného sektoru.

Ulrika Landergren (SE/RE) , zastupitelka švédské obce Kungsbacka a předsedkyně Komise VR pro přírodní zdroje (NAT), vyjádřila odhodlání přispět k tématům, jež navrhla Evropská komise: „Regiony a města stojí v popředí uplatňování právních předpisů EU. VR má proto dobré předpoklady k tomu, aby platformě pomohl určit právní předpisy, u nichž by měly přínos vyšší digitalizace a větší zjednodušení. Totéž platí pro vyzdvihnutí pravidel EU týkajících se problémů při podávání zpráv, označování, schvalování a povolování.“

Anne Karjalainen (FI/SES) , členka zastupitelstva města Kerava, předsedkyně Komise VR pro sociální politiku, vzdělávání, zaměstnanost, výzkum a kulturu (SEDEC), dodala: „Velmi oceňujeme praktický přístup Evropské komise, který je projevem jejího závazku podporovat aktivní subsidiaritu. VR bude aktivně využívat své sítě, počínaje platformou RegHubs, aby úsilí platformy Fit for Future obohatil o územní legitimitu a odborné poznatky z praxe. Měli bychom rovněž dbát na to, aby během důkladných diskusí o jednotlivých právních předpisech nebyl opomenut inkluzivní proces, který vede k právním předpisům, jež jsou s to řešit hlavní výzvy, před nimiž stojí EU, a sice sociálně spravedlivou ekologickou a digitální transformaci.“

Po tomto zasedání platformy F4F bude na plenárním zasedání VR dne 10. prosince následovat hlasování o usnesení k pracovnímu programu EK na rok 2021 a diskuse, na níž místopředseda Šefčovič představí pracovní program EK na rok 2021 a první strategický výhled EU.

Souvislosti:

Platforma Fit for Future byla spuštěna dne 11. května 2020. Jedná se o skupinu odborníků na vysoké úrovni, která pomáhá Evropské komisi v jejím úsilí o zjednodušení právních předpisů a snížení související administrativní zátěže a souvisejících nákladů, jež jsou zbytečné. Evropská komise zohlední stanoviska platformy, aby se zaručilo, že právní předpisy EU nebudou bránit lidem a podnikům, zejména malým a středním podnikům, ale budou jim naopak pomáhat. Činnost platformy se zaměří na témata zdůrazněná v ročním pracovním programu. Platforma ke každému tématu shromáždí data, důkazy a vstupní informace týkající se potenciálu ke zjednodušení konkrétních právních předpisů EU a snížení zbytečných nákladů, které s nimi souvisejí, aniž by však bylo ohroženo dosažení jejich cílů. Platforma poté vydá stanoviska, v nichž rovněž zohlední příležitosti v oblasti digitalizace a množství právních předpisů. Toto úsilí je součástí programu Evropské komise pro zlepšování právní úpravy.

Pracovní skupinu VR pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „Méně, zato efektivněji“ zřídila v listopadu 2017 Evropská komise. Skupina měla tyto cíle:

– vydat doporučení k tomu, jak lépe uplatňovat zásadu subsidiarity a zásadu proporcionality,

– určit oblasti politiky, kde by úkoly mohly být předelegovány nebo s konečnou platností předány zpět do kompetence zemí EU,

– identifikovat možnosti, jak lépe zapojit místní a regionální orgány do vytváření politik EU a jejich realizace.

Pracovní skupině předsedal první místopředseda Komise Franz Timmermans a jejími členy byli tři zástupci VR a tři poslanci Evropského parlamentu.

V roce 2018 předložila pracovní skupina svoji závěrečnou zprávu s názvem Nový způsob práce. Ten vychází z koncepce aktivní subsidiarity , jejímž cílem je zaručit, aby byl plně zohledněn příspěvek místních a regionálních orgánů, a byla tak ve všech fázích tvorby, přijímání a uplatňování právních předpisů EU zajištěna odpovídající přidaná hodnota EU.

Síť regionálních center (RegHub) VR je sítí evropských regionů a měst, která posuzuje provádění politik EU. V současné době ji tvoří 36 specializovaných kontaktních osob. Jde o členy nebo zaměstnance správních orgánů na regionální a místní úrovni, kteří od zúčastněných stran získávají technickou zpětnou vazbu týkající se jejich praktických zkušeností s uplatňováním stávajících politik EU. Tímto způsobem síť přispívá z místní a regionální perspektivy k vytváření politik na úrovni EU a k tomu, že je při tomto procesu k dispozici více faktických podkladů.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

Mobil: +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-JOINS-HIGH-LEVEL-POLITICAL-CONFERENCE-EMBEDDING-HUMAN-RIGHTS-GRASSROOTS-LEVEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
22.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023