Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Přiměřený, spravedlivý a dosažitelný: ‎ úspěch klimatického balíčku EU „Fit for 55“ závisí na zapojení všech měst a regionů  

Evropský výbor regionů (VR) v reakci na balíček Evropské komise „Fit for 55“ , jehož cílem je snížit do roku 2030 emise CO 2 v EU o 55 %, požaduje, aby byla v rámci nových a aktualizovaných pravidel městům a regionům zajištěna ústřední role a přímé financování, neboť mají v procesu přechodu ke klimatické neutralitě právní pravomoce a jsou v blízkém kontaktu s lidmi.

Cílem klimatického balíčku, který dnes Evropská komise navrhla, je snížit emise z průmyslu, budov, dopravy a využívání půdy a uvést zásadu „znečišťovatel platí“ do praxe, což bude mít významné dopady na všechny evropské regiony, podniky i občany. Vzhledem k tomu, že středem zájmu je nová vize stanovování cen uhlíku, je důležité, aby balíček přispěl k územní soudržnosti. Balíček musí naplnit potřeby každého území a zajistit, aby se místním a regionálním orgánům dostalo rozsáhlejšího zapojení, přidělování příjmů a přístupu k přímému financování na zelené investice a s klimatem související sociální výdaje. Tyto orgány jsou totiž odpovědné za provádění 90 % opatření k přizpůsobení se změně klimatu a 70 % opatření v oblasti zmírňování této změny.

Předseda Evropského výboru regionů a guvernér řeckého regionu Střední Makedonie Apostolos Tzitzikostas řekl: „Evropě se klimatické neutrality podaří dosáhnout pouze tehdy, pokud budou potřeby lidí jejím hlavním zájmem, budou zohledněny specifické rysy každého území a žádný jednotlivec ani region nebude opomenut. Musíme začít tím, že omezíme byrokracii a zajistíme, aby evropské místní a regionální orgány měly přímý přístup k finančním prostředkům EU. Evropa potřebuje, aby oživení bylo ekologické a spravedlivé a jeho prostřednictvím se řešila klimatická krize, budovala odolnost, podporovaly inovace a vytvářela pracovní místa na místní úrovni. Má-li být urychlena ekologická transformace, pak musíme posílit postavení nejen měst a regionů tam, kde mají pravomoci, tedy v oblasti energetické účinnosti budov, udržitelné dopravy, ochrany biologické rozmanitosti a boje proti energetické chudobě, ale také všech našich občanů. Proto jsme zahájili celoevropskou kampaň zaměřenou na provádění Zelené dohody na místní úrovni .“

Starosta města Sevilla, předseda komise ENVE ve VR a předseda pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni Juan Espadas (ES/SES) prohlásil: „Balíček ‚Fit for 55‘ je výchozím bodem nové klimatické revoluce. Musí být ambiciózní, víme však, že to bude něco stát. Realita změny klimatu se dotkne každého jednotlivce a každého území, jako první však dopadne na ty nejzranitelnější ve společnosti. Máme-li být připraveni na snížení emisí o 55 % v oblasti bydlení, mobility, energetiky i v dalších oblastech, musíme se výrazně zasadit o to, aby byla zaručena rovnost a silná sociální podpora a nebyl opomenut žádný jednotlivec ani žádné místo.“

EU prostřednictvím nového a aktualizovaného souboru právních předpisů v oblasti energetiky a klimatu usiluje o snížení emisí o 55 % do roku 2030 a dosažení nulových čistých emisí do roku 2050. Balíček „Fit for 55“ je stěžejním pilířem unijních opatření v oblasti klimatu a strategie růstu. Obsahuje 13 legislativních návrhů, které se zabývají různými aspekty ekologické transformace, přičemž jeho základem je revitalizovaný systém obchodování s emisemi. Cílem revize směrnice EU o systému ETS je rozšířit obchodování s emisemi na budovy a silniční dopravu, což jsou oblasti, v nichž mají místní a regionální orgány jak odborné znalosti, tak pravomoce k plnění cílů Zelené dohody pro Evropu a zajištění sociálně spravedlivé transformace.

Úloha evropských regionů a měst musí být uznána v rámci Sociálního fondu pro klimatická opatření i Fondu pro spravedlivou transformaci, protože nadměrná centralizace může ohrozit územní soudržnost a sociální spravedlnost ekologické transformace. Balíček „Fit for 55“ se týká rovněž energetické účinnosti budov. V tomto směru byla v březnu 2021 zahájena posílená spolupráce mezi Evropským výborem regionů a Evropskou komisí.

Balíček „Fit for 55“ aktualizuje stávající právní předpisy EU:

 • Revize systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS)
 • Revize nařízení o využívání půdy, změnách ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF)
 • Revize nařízení o „sdílení úsilí“
 • Změna směrnice o obnovitelných zdrojích energie
 • Změna směrnice o energetické účinnosti
 • Revize směrnice o infrastruktuře pro alternativní paliva
 • Změna nařízení, kterým se stanoví normy pro emise CO 2 pro osobní automobily a dodávky
 • Revize směrnice o zdanění energie

Nové legislativní návrhy balíčku „Fit for 55“:

 • Nová strategie EU v oblasti lesnictví
 • Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích
 • Sociální nástroj pro klimatická opatření
 • ReFuelEU Aviation – iniciativa týkající se udržitelných leteckých paliv
 • FuelEU Maritime – iniciativa týkající se ekologizace evropského námořního prostoru

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

Tel.: +32 (0) 470881037

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EP-VOTE-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
14.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023