Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
„Boj za demokracii na Ukrajině je bojem za demokracii v Evropě“, upozorňují představitelé obcí, měst a regionů v EU  

Francouzský prezident Emmanuel Macron a předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola pronesli proslov ke třem tisícům místních a regionálních politiků, kteří přijali Marseilleský manifest obsahující požadavky ohledně budoucnosti EU

Místní a regionální představitelé z celé Evropy se sešli v Marseille na 9. evropském summitu regionů a měst , na němž svorně vyjádřili svou podporu Ukrajině ve válce s Ruskem a zavázali se pomoci ukrajinskému lidu. Konflikt na Ukrajině je jasným dokladem toho, že demokracii nelze považovat za samozřejmost. Proto na summitu přijali Marseilleský manifest , podle něhož musí stěžejní místo v evropské demokracii zaujmout občané.

Předseda Evropského výboru regionů a guvernér řeckého regionu Střední Makedonie Apostolos Tzitzikostas jmenoval na summitu v Marseille čestným členem VR starostu Kyjeva Vitalije Klička . Prohlásil při tom: „3 000  účastníků summitu v Marseille a 1,2 milionu místních a regionálních představitelů v EU vyjadřuje svou podporu Ukrajině a odsuzuje ruskou invazi. My všichni jsme odhodláni pomáhat našim sousedům, řešit klimatickou krizi, bojovat proti extremismu a podporovat územní soudržnost. V našem Marseilleském manifestu požadujeme takovou Evropu, která bude chránit občany a umožní jim lepší život. Nastal čas, abychom posílili demokracii v EU a zajistili, aby hlavní slovo měli obyvatelé všech regionů, měst a obcí.“

Renaud Muselier , předseda rady francouzského regionu Provence-Alpes-Côte d‘Azur a místopředseda sdružení Régions de France, uvedl: „Stalo se něco, co jsme pokládali za nemožné: vypukl ozbrojený konflikt, který vyhnal z domovů stovky tisíc lidí. Spolu s předsedou Evropského výboru regionů a pod záštitou předsedkyně Evropského parlamentu jsme proto zahájili iniciativu ‚Southern Appeal for Ukraine‘. V rámci této sbírky bude 242 evropských regionů, 80 územních oblastí a téměř 89 000 obcí vyzváno, aby finančně podpořily nevládní organizaci ACTED, která pomáhá vysídleným osobám. Naším záměrem je pobídnout všechny komunity v EU, aby pomohly Ukrajincům, a shromáždit více než 20 milionů EUR. Opětovně tak dokazujeme, že územní oblasti, regiony a obce mají pro EU zásadní význam. Tuto iniciativu dnes, na závěr našeho summitu, přivítal i francouzský prezident, který tím ještě zvýšil naše odhodlání podpořit ukrajinské občany."

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve svém projevu , který na summitu přečetl Renaud Muselier , zdůraznil: „Vím, že v době, kdy Francie a Evropa zavádějí rázná podpůrná opatření a uvalují rozsáhlé sankce, vykazují stejnou míru úsilí a jednoty i evropské regiony, města a obce. Právě vy prosazujete v praxi hodnoty, na nichž je naše Evropa založena a které z ní činí mírovou velmoc hájící svobodu a spravedlnost. Výzva ‚Southern Appeal for Ukraine‘, kterou společně zahájili Evropský výbor regionů, jeho předseda Apostolos Tzitzikostas a Renaud Muselier, představuje významnou vzpruhu pro humanitární pomoc. Tato iniciativa, nad níž převzaly záštitu předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola a Evropská komise, hraje již dnes mimořádně důležitou roli a nejinak tomu bude i do budoucna. Společně tím ukazujeme Evropu v tom nejlepším světle. Evropu jednotnou, semknutou, spravedlivou a demokratickou. A právě za takovou Evropu dnes ukrajinský lid bojuje a vzdoruje útoku. Evropská unie a její členské státy v této těžké době potřebují své regiony, města a obce. Ze současné situace je patrné, jak moc potřebujeme posílit evropskou svrchovanost. Místní a regionální orgány se na tomto společném úsilí musí podílet.“

Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola na summitu zdůraznila : „Regiony a města jsou živoucím srdcem naší Unie. Regionální a místní orgány mohou zcela jednoznačně přispět k tomu, aby byly v každodenním životě občanů EU dodržovány základní svobody a zásady právního státu. Jsme si vědomi toho, jak důležitou úlohu hrají vedoucí představitelé obcí, měst a regionů při podpoře a rozvíjení našeho společného projektu a našich společných hodnot a zásad. Nesmíme jen nečinně přihlížet. Musíme být neustále ve střehu. Náš evropský dům demokracie má velkou cenu a my ho budeme hájit.“

Místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro demokracii a demografii Dubravka Šuica upozornila: „Naši demokracii nesmíme nikdy považovat za něco samozřejmého, ale musíme ji den co den upevňovat, a to na všech úrovních a společnými silami. Evropský výbor regionů svou činností a pořádanými akcemi pomáhá zajistit, aby se EU přiblížila občanům ve všech koutech Evropy. Jakožto bývalá starostka se připojuji k vaší výzvě, aby místní a regionální orgány sehrávaly v rámci evropské demokracie výraznější úlohu.“

Předsedkyně Evropského hospodářského a sociálního výboru Christa Schweng prohlásila: „Tragické události na Ukrajině, jichž jsme dnes svědky, představují nesporný útok namířený proti veškerým hodnotám, které naše společenství pojí. Jsem hluboce přesvědčena, že být Evropanem znamená především respektovat ucelený soubor nezpochybnitelných hodnot, k nimž patří svoboda, demokracie, právní stát a základní práva. A klíčovou úlohu při tom všem hrají občané a občanky. Organizace občanské společnosti totiž drží náš společný dům evropské demokracie pohromadě.“

První místopředseda Evropského výboru regionů Vasco Alves Cordeiro uvedl: „Válečný konflikt na Ukrajině a diskuse o evropské demokracii, kterou vedeme tady na summitu v Marseille, spolu úzce souvisejí. Bylo by chybou vnímat je odděleně. Za ruskou agresí vůči Ukrajině stojí snaha podkopat přesně to, o čem hovoříme v našem manifestu a čemu chceme dát nový impuls. Tento válečný konflikt nám jasně ukazuje, že demokracii nesmíme považovat za samozřejmost.“  

Účastníci summitu přijali rovněž prohlášení týkající se Ukrajiny , v němž žádají, aby EU poskytla ukrajinským uprchlíkům plnou pomoc. Ostře v něm odsoudili ničím nevyprovokovanou a neodůvodněnou vojenskou agresi Vladimira Putina vůči Ukrajině a vyzvali EU, aby ukrajinským občanům utíkajícím ze své země urychleně přiznala postavení uprchlíka v souladu s azylovým právem EU.

Válka na Ukrajině se sice stala hlavním tématem dvoudenního summitu, proběhly na něm však také obšírné diskuse o budoucnosti Evropy, procesu oživení po pandemii a soudržnosti. Především těmto otázkám se věnuje Marseilleský manifest, který byl přijat na závěr summitu. Tento dokument obsahuje návrhy, jak posílit demokratickou legitimitu EU. Jeho signatáři v něm mimo jiné požadují, aby byla regionům, městům a obcím prostřednictvím Evropského výboru regionů postupně svěřována stále významnější úloha. Neměly by mít jen poradní slovo a měly by být povinně zapojovány v určitých politických oblastech se zřetelným územním rozměrem, aniž by se tím ovšem zkomplikovalo fungování EU.

Související informace

Marseilleský manifest

Prohlášení týkající se Ukrajiny

Internetové stránky summitu

Fotografie ze summitu

Kontakt:

Chris Jones // Chris.Jones@cor.europa.eu // +32 (0) 471 70 28 69

David Crous // David.Crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :