Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
„Od zemědělce ke spotřebiteli“: je třeba, aby regiony a města byly v období po krizi zapojeny do podpory producentů, ochrany životního prostředí a boje proti potravinové chudobě  

VR požaduje, aby strategie EU byla v plném souladu se společnou zemědělskou politikou a cíli Zelené dohody pro Evropu

Pandemie COVID-19 ukázala, jak silně jsou vzájemně provázány veřejné zdraví, ekosystémy a potravinové systémy. Ve stanovisku, které připravil Guido Milana (IT/SES) a které bylo přijato na plenárním zasedání Evropského výboru regionů (VR), místní a regionální představitelé přivítali strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“, avšak vyzvali k tomu, aby se věnovala větší pozornost krátkým dodavatelským řetězcům a místním a regionálním typům produkce opírajícím se o dobré životní podmínky zvířat a dobrý stav životního prostředí a také o vysokou nutriční hodnotu.

Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro udržitelné potraviny je pilířem jak Zelené dohody pro Evropu, která je stěžejní iniciativou EU, tak plánu EU na podporu oživení. Tato strategie, kterou Evropská komise představila dne 20. května 2020, se bude se týkat všech článků potravinového řetězce, od výroby až po spotřebu. Jejím cílem je vytvořit v EU udržitelný potravinový systém, který se postará o potravinové zabezpečení a bude chránit lidské zdraví a životní prostředí.

VR ve stanovisku Od zemědělce ke spotřebiteli – místní a regionální rozměr , které vypracoval člen zastupitelstva obce Olevano Romano (Řím) a bývalý poslanec Evropského parlamentu Guido Milana (IT/SES), zdůrazňuje, že je nezbytné, aby společná zemědělská politika (SZP) a společná rybářská politika (SRP) po roce 2020 byly plně v souladu s cíli strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ i s cíli strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 .

Strategie ‚od zemědělce ke spotřebiteli‘ může napomoci tomu, že se přístup k potravinám – což je základní, ale i zásadní otázka – opět stane ústředním bodem politické diskuse. Pandemie totiž prohloubila nerovnosti, a je nutno učinit potravinové systémy spravedlivějšími a udržitelnějšími. Nedostatek ambicí při přezkumu SZP však může vše ohrozit. V této souvislosti vyjadřujeme politování nad tím, že nebylo projeveno více soudržnosti, “ uvedl zpravodaj Guido Milana.

VR podporuje strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ a Komisí předložené cíle týkající se omezení používání pesticidů, chemických hnojiv a antimikrobiálních látek a posílení ekologického zemědělství. Výbor navíc vyzývá k důkladnému posouzení dopadu číselných cílů a k monitorování dosaženého pokroku.

V zájmu vyzdvižení místního a regionálního rozměru poukazuje VR na to, že jedním z klíčových prvků, které umožňují přechod na udržitelný potravinový systém na místní a regionální úrovni, je zadávání veřejných zakázek v oblasti potravin. Kupní síla veřejných orgánů představuje 14 % HDP EU. Veřejné zakázky mohou tudíž sloužit jako velká hnací síla poptávky po udržitelných produktech. Ke zvýšení spotřeby udržitelných potravin a k otevření příležitostí na trhu pro malé dodavatele je důležitá institucionální poptávka.

Regiony a města mohou hrát při přechodu na udržitelnější potravinový systém klíčovou úlohu. K tomu však musí být zapojeny do provádění a monitorování strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“. Mají-li být lépe zohledněny potřeby regionálních orgánů, měly by tyto orgány mít i nadále možnost vykonávat svou roli řídicích orgánů a být zapojeny do vytváření ekologických režimů na evropské i vnitrostátní úrovni.

Přečtěte si rozhovor se zpravodajem pro strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ Guidem Milanou.

Kontakty:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Galerie VR na Flickru

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023