Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Vyzýváme k vytvoření evropského regionálního srovnávacího přehledu, který by umožnil sledovat opatření měst a regionů v oblasti klimatu a posuzovat jejich vliv  

Andries Gryffroy (BE/EA) v tomto rozhovoru zodpověděl pět otázek o dopadu změny klimatu ve městech a regionech a o úloze Zelené dohody pro Evropu v boji proti globálnímu oteplování a v rámci snah vést transformaci k udržitelnější a odolnější společnosti. Tento poslanec vlámského parlamentu vyzývá k tomu, aby byl vytvořen evropský regionální srovnávací přehled, který by umožnil sledovat opatření měst a regionů v oblasti klimatu a posuzovat jejich vliv. To je jeden z klíčových návrhů jeho stanoviska Dopad změny klimatu na regiony – hodnocení Zelené dohody pro Evropu , které má být přijato na prosincovém plenárním zasedání Evropského výboru regionů.

Jaká je vzájemná souvislost mezi změnou klimatu a Zelenou dohodou pro Evropu?

EU prostřednictvím iniciativy Zelené dohody znovu potvrzuje svůj dlouhodobý závazek, jímž je do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality, a navrhuje strategii růstu, jejímž cílem je zachovat konkurenceschopnost EU a zároveň se stát udržitelnější a účinněji využívat zdroje. Zelená dohoda by mohla přispět ke splnění našich cílů v oblasti klimatu tím, že podpoří ekologické investice, a to za předpokladu, že bude podporovat vyvážený a cílený přístup, který zohlední odlišné hospodářské a sociální podmínky v regionech a městech, a upřednostní-li nákladově efektivní opatření a odvětví, která mají větší potenciál pro vytváření pracovních míst. Má-li být zajištěn úspěšný přechod na klimatickou neutralitu, musí Zelená dohoda podporovat přístup zdola nahoru, musí být spravedlivě prováděna na všech územích EU v souladu se zásadou subsidiarity a proporcionality a musí umožnit flexibilitu, která je nutná pro to, aby byla nákladově efektivní.

Jaké hlavní výzvy stojí před místními a regionálními orgány, které souběžně řeší oživení po pandemii COVID-19 a otázku dlouhodobého udržitelného rozvoje?

Krize způsobená onemocněním COVID-19 ukázala, jak zranitelná je naše společnost i ekonomika a že je nutné posílit jejich odolnost. Místní a regionální orgány jsou v přední linii boje proti změně klimatu, jelikož přijímají odvážná opatření za účelem snížení emisí, kterými zvyšují svou odolnost vůči dopadům změny klimatu. Krize zároveň vyvolala velký tlak na jejich finanční prostředky, což ohrožuje jejich schopnost poskytovat veřejné služby a zmenšuje fiskální prostor pro investice do inovativních a nízkouhlíkových technologií.

Z toho důvodu je nutné, aby byly orgány na nižší než celostátní úrovni plně zapojeny do přípravy a provádění národních plánů na podporu oživení a aby jim byl umožněn snadnější a přímý přístup k finančním prostředkům. Je rovněž zásadně důležité, abychom se zaměřili na iniciativy, které by mohly v dlouhodobém horizontu přispět ke snížení emisí s nižšími náklady, jako je zlepšení energetické náročnosti budov ( renovační vlna ), udržitelná mobilita, obnovitelné zdroje energie a oběhové hospodářství.

Můžete vysvětlit svůj průkopnický přístup?

Tento průkopnický přístup, který je možné přirovnat k majáku, spočívá v metodě, kdy se jedno město ujme v určité oblasti vedení a poté zapojí další zainteresovaná města a obce tím, že s nimi sdílí znalosti a vyměňuje si s nimi osvědčené postupy. Na základě výzev k předkládání projektů lze pro průkopnická města stanovit konkrétní oblasti, na něž získají finanční prostředky, aby prováděla konkrétní projekty a sdílela metody, výsledky a získané zkušenosti s ostatními městy a obcemi zapojenými do dané sítě. Víme, že máme k dispozici řadu znalostí a že existuje mnoho možností. Musíme jen tyto znalosti sdílet a zprostředkovat je dalším městům a obcím. V Evropském výboru regionů jsme nedávno zmapovali osvědčené postupy a shromáždili jsme již 200 projektů. Je to součástí naší iniciativy týkající se provádění Zelené dohody na místní úrovni , jejímž cílem je prezentovat činnost prováděnou na místní úrovni právě proto, aby se podpořila výměna znalostí a jejich reprodukování v celé EU.

Jak by se podle vašeho názoru měly finanční prostředky EU dostat na nižší než celostátní úroveň?

EU se bude moci vydat správným směrem ke splnění cílů v oblasti klimatu díky vyšším cílům týkajícím se výdajů na opatření v oblasti klimatu v příštím rozpočtu EU na období 2021–2027 a novému nástroji na podporu oživení Next Generation EU, zejména vyčlenění 37 % na splnění cílů Zelené dohody z celkové částky 750 miliard EUR přidělené tomuto nástroji. Tyto hlavní nástroje financování by však měly zohlednit podmínky jednotlivých území. Musíme zajistit, aby byly finanční prostředky pro města a regiony uzpůsobeny tak, že budou mít pro místní hospodářství značný přínos.

Navzdory omezeným zdrojům příjmů jsou místní a regionální orgány odpovědné za 65 % veřejných investic, které souvisejí s klimatem a životním prostředím. Je proto zásadní, aby získaly přímý přístup k finančním prostředkům EU, a mohly tak provádět politiky udržitelného rozvoje v praxi. Je třeba využít možností součinnosti mezi evropskými strukturálními fondy, nástrojem na podporu oživení i dalšími programy, jako je Horizont Evropa, k tomu, aby se vyvíjela nová řešení pro boj proti změně klimatu a vytvářelo se takové místní hospodářství, které by bylo odolnější a udržitelnější. Vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu by se mohly stát základem udržitelného oživení a tvořit strukturovanou vazbu mezi opatřeními souvisejícími s klimatem a energetikou, potřebami finančních prostředků a potenciálem pro oživení.

Víme, že veřejné finance nebudou k zajištění včasné transformace v oblasti klimatu stačit, a proto musíme budovat silná partnerství veřejného a soukromého sektoru, rozvíjet participativní přístupy a přezkoumat hodnotové řetězce. V této souvislosti má zásadní úlohu Evropská investiční banka (EIB), která úzce spolupracuje s regiony a městy všech velikostí, aby jim poskytovala cílenou pomoc a podporu při přechodu k udržitelnějším hospodářským modelům. V Evropském výboru regionů jsme připraveni spolupracovat s Evropskou komisí a s EIB, abychom městům a regionům zprostředkovali možnosti financování opatření souvisejících se Zelenou dohodou.

Proč je důležité sledovat provádění Zelené dohody? Jsou stávající mechanismy účelné?

Řada regionálních a místních orgánů již provádí plány zaměřené na klima, energetiku a místní odolnost. Jejich opatřením se však zřídka dostává uznání a v širším celostátním kontextu se často neposuzují ani neoceňují.

Plány a příspěvky měst a regionů musí být průběžně a strukturovaně zohledňovány ve všech fázích procesu. Již existuje několik monitorovacích systémů, které však nejsou dostatečně vzájemně koordinovány. Z toho důvodu je důležité přizpůsobit cíle udržitelného rozvoje místnímu prostředí a plně využívat stávající mechanismy, jako jsou mechanismy vytvořené v rámci Paktu starostů a primátorů. Musíme se stále snažit hledat nákladově efektivní přístupy, synergie a doplňkovost a zároveň zlepšovat monitorování místních údajů. K tomu, abychom přesně posoudili dopad změny klimatu na místní a regionální úrovni, ale také zjistili, nakolik jsou města a regiony při snižování emisí skleníkových plynů a jejich přínos k boji proti změně klimatu úspěšné, jsou nezbytné mechanismy a ukazatele. Tyto ukazatele jsou zapotřebí, aby bylo možné získat jasnou představu o výchozí situaci každého regionu, co se týče jeho klimatické transformace, a udělat si tak lepší přehled o specifikách a potřebách každého území. V této souvislosti navrhujeme, aby byl vytvořen evropský regionální srovnávací přehled jako nástroj, který poskytne faktické údaje o pokroku při provádění Zelené dohody a plánů na podporu oživení na místní úrovni. Tento srovnávací přehled by rovněž sloužil jako znalostní nástroj, který by umožnil zohlednit rozmanité potřeby jednotlivých území, zjistit a reprodukovat osvědčené postupy, včetně pilotních opatření připravených k financování na místní a nižší než celostátní úrovni.

Související informace

Evropská komise a Evropský výbor regionů (VR) se dne 13. října 2020 zavázaly k zahájení nové fáze spolupráce, jež má urychlit realizaci Zelené dohody v evropských městech a regionech. Frans Timmermans, výkonný místopředseda Evropské komise pro Zelenou dohodu pro Evropu, vyzval v diskusi místní a regionální samosprávy, aby převzaly odpovědnost za ty aspekty Zelené dohody, v nichž mají kompetence, a podílely se na jejich utváření. Tisková zpráva je k dispozici na tomto odkazu.

Provádění Zelené dohody na místní úrovni je nová iniciativa Evropského výboru regionů, jejímž cílem je učinit z měst a regionů pilíře Zelené dohody pro Evropu a zajistit, že jak strategie EU pro udržitelný rozvoj, tak i plány na podporu oživení po krizi způsobené pandemií COVID-19 přinesou výsledek v podobě přímého financování pro města a regiony a konkrétních projektů pro každý územní celek.

Tato iniciativa byla zahájena dne 15. června 2020, kdy vznikla zvláštní pracovní skupina o 13 členech . Přečtěte si tiskovou zprávu na tomto odkazu.

Seznamte se s dvěma sty osvědčenými postupy Zelené dohody na internetové mapě .

Kontakt: pressecdr@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023