Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Evropský parlament podpořil priority místních představitelů v oblasti regionálního rozvoje  
Přijatá pravidla týkající se Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na období 2021–2027 jsou obecně v souladu s návrhy Evropského výboru regionů

Je nutné položit větší důraz na udržitelný rozvoj měst a zároveň věnovat větší pozornost rozdílům mezi městskými a venkovskými oblastmi, namísto tematického zaměření na vnitrostátní úrovni stanovit regionální prahové hodnoty, aby mohly být prostředky přednostně využívány k realizaci nejdůležitějších priorit, dále pak zajistit větší flexibilitu fiskálních pravidel EU v zájmu navýšení investic určených k dosažení růstu a lépe tyto fondy koordinovat s jinými politikami a investičními nástroji EU – takový je postoj Evropského parlamentu (EP) k pravidlům týkajícím se Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti na období 2021–2027. Tento postoj zcela odpovídá návrhům, jež Evropský výbor regionů (VR) formuloval v prosinci uplynulého roku.

Evropský výbor regionů je potěšen výsledkem hlasování ve věci nařízení o EFRR a o Fondu soudržnosti, které proběhlo na plenárním zasedání Evropského parlamentu dne 27. března. Oba tyto fondy dohromady představují nejvýznamnější investiční nástroj v rámci rozpočtu EU. Zpravodaj VR Michiel Rijsberman (NL/ALDE) a zpravodaj Evropského parlamentu a místopředseda výboru REGI Andrea Cozzolino navázali přínosný dialog a spolupráci, díky čemuž se konečný postoj EP do značné míry shoduje s prioritami regionů a měst EU.

Stejně jako VR se i Evropský parlament vyslovil pro to, aby byly prostředky přednostně využívány k uskutečňování strategických politických cílů, odmítl však návrh Komise stanovit vnitrostátní (a nikoli regionální) prahové hodnoty. Centralizovaný mechanismus pro přidělování prostředků je v rozporu s místním přístupem a zásadou víceúrovňové správy, jimiž se řídí politika soudržnosti. „Díky tomu, že Parlament podpořil regionální zaměření, se pozornost přesouvá přesně tam, kam patří, tj. k našim občanům,“ uvedl zpravodaj VR po hlasování v Evropském parlamentu.

Poslanci Evropského parlamentu vyzvali shodně s VR k zajištění výrazné doplňkovosti mezi EFRR a ESF+, aby bylo možné provádět integrované iniciativy na místní úrovni (tj. integrované územní investice a komunitně vedený místní rozvoj).

Evropský parlament se připojil k požadavku VR, aby bylo 6 % prostředků z EFRR na vnitrostátní úrovni vyhrazeno na udržitelný rozvoj měst, a dokonce tento požadovaný minimální příděl zvýšil na 10 %. Evropský parlament rovněž navrhl přidělit alespoň 5 % vnitrostátních prostředků místním orgánům územních celků, které byly dle klasifikace Eurostatu zařazeny na úroveň NUTS 3 a jež mají ztížený přístup k základním službám. Většinou se jedná o okrajové a venkovské oblasti.

Parlament i VR doporučují zahrnout mezi oblasti způsobilé k podpoře z EFRR také ty, jež jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami, jako je například stárnutí populace nebo průměrný roční pokles počtu obyvatel. Oba orgány požadují, aby byl EFRR využit na pomoc městům a regionům při „lokalizaci“ cílů udržitelného rozvoje.

Parlament vyzval k tomu, aby se členským státům umožnilo předložit řádně odůvodněnou žádost o poskytnutí větší flexibility v rámci Paktu o stabilitě a růstu ve vztahu k veřejným výdajům, které jsou potřebné ke spolufinancování investic podporovaných z EFRR a Fondu soudržnosti, a zohlednil tak jeden z dlouhodobých požadavků VR. Komise bude muset při určování fiskální korekce v rámci preventivní nebo nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu tuto žádost pečlivě posoudit s přihlédnutím ke strategickému významu investic, jež jsou z EFRR a Fondu soudržnosti spolufinancovány.

Mimoto Evropský parlament doporučuje upravit návrh Komise zapracováním nových prvků, jako je například možnost použít prostředky z EFRR k financování nákupu kolejových vozidel, inovativních zařízení pro zpracování odpadu, investic do posílení odolnosti vůči přírodním katastrofám a zabezpečení rizikových skládek.

Evropský parlament předložil také důležité pozměňovací návrhy ohledně převodu prostředků z EFRR nebo Fondu soudržnosti do jiných nástrojů EU. Požaduje, aby byl případný převod 5 % prostředků z EFRR nebo Fondu soudržnosti do nástroje InvestEU i převod dalších 5 % prostředků z EFRR do programů EU, jež jsou přímo řízeny Komisí, dohodnut společně s regiony a městy a aby se při tom vycházelo z konkrétních místních potřeb.

Kontakt:

Pierluigi Boda (VR)

Tel.: +32 22822461

Mobil: +32 473 851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Sdílet: