Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Bez zapojení měst a regionů nedosáhne Evropa do roku 2050 neutrality z hlediska klimatu  
Místní a regionální orgány nejsou zapojeny do vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu

Před prvním zasedáním nového Evropského parlamentu má veřejné mínění stále větší vliv na diskuse o klimatu. Protesty, které probíhají každý týden, připomínají, že úsilí vyvíjené v oblasti klimatu je v současnosti nedostatečné na to, aby zvrátilo globální oteplování. Města a regiony EU také vyzývají k tomu, aby byly stanoveny vyšší cíle a prostředky, jež by umožnily rychlejší udržitelnou transformaci energetiky v Evropě. Co se týče vnitrostátních plánů členských států v oblasti energetiky a klimatu, VR kritizuje to, že neexistuje stálý víceúrovňový dialog s místními a regionálními orgány, jak stanoví správa energetické unie.

Evropský výbor regionů jednomyslně přijal stanovisko předsedy rady regionu Apulie Michele Emiliana (IT/SES) k tématu Čistá planeta pro všechny – Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky . Stanovisko obsahuje soubor návrhů, které přispívají ke strategii klimaticky neutrální EU do roku 2050 , již Evropská komise předložila v listopadu 2018.

Předseda Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz prohlásil: „Bez měst a regionů nedosáhne Evropa do roku 2050 neutrality z hlediska klimatu. Správa energetické unie vyzývá členské státy, aby zavedly stálé víceúrovňové dialogy, v jejichž rámci se místní a regionální orgány budou moci podílet na stanovení vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu. Očividně však nepřinesly výsledky. Má-li EU úspěšně přejít na čistou energii, je velmi důležité, aby se všechny členské státy zavázaly, že do roku 2050 bude Evropa neutrální z hlediska klimatu, a aby také trvale zapojily místní a regionální orgány do přípravy svých akčních plánů v oblasti klimatu a energetiky.“

Evropský komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel Arias Cañete uvedl: „Oceňuji zásadní činnost místních a regionálních zástupců v oblasti klimatu, energetiky a udržitelného rozvoje. Řada regionů a měst si do roku 2030 vytyčila cíle, které jsou ambicióznější než cíle vlád jejich států. Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky, jehož se účastní přes 9 000 měst, je největší iniciativou měst, provincií a regionů, které uskutečňují transformaci energetiky. Nyní městům a regionům nabízíme lepší možnosti financování, aby mohly provádět opatření pro zmírňování změny klimatu i pro přizpůsobování se této změně. 35 % má být financováno z programu Horizont Evropa, z nového programu LIFE, jenž disponuje 5 miliardami EUR, a také z Fondu InvestEU, který nahradil Evropský fond pro strategické investice. Navrhujeme, aby na podporu cílů v oblasti klimatu bylo věnováno 30 % prostředků tohoto fondu.“

Zpravodaj Michele Emiliano (IT/SES) , který je předsedou rady regionu Apulie, uvedl: Města a regiony se podílejí na vytyčení historického plánu směřujícího k čisté planetě pro všechny. Kritická situace v oblasti klimatu se dotýká nás všech a klade na nás velkou odpovědnost. Mé stanovisko, které dnes bylo přijato na plenárním zasedání Evropského výboru regionů, potvrzuje, že je nezbytné dosáhnout neutrality z hlediska klimatu nejpozději do roku 2050. Regiony a města jsou připraveny přispět. Totéž však nelze říci o Evropské radě, protože některé členské státy se minulý týden odmítly k těmto cílům připojit. Pokud chceme skutečně řešit klimatickou krizi a vytvořit spravedlivější a udržitelnější Evropu, která nikoho neopomine, potřebujeme přístup „zdola nahoru“.

VR žádá, aby se zvýšil podíl rozpočtových prostředků EU, které se vydávají na oblast klimatu, a to nejméně o 30 %. Zároveň připomíná, že je důležité účinné „zdanění energie“, aby bylo možné zajistit koordinovanou, soudržnou a včasnou reakci na změnu klimatu.

Členové se zasazují o to, aby byl cíl 32 % obnovitelných zdrojů energie na úrovni EU přehodnocen v závislosti na vývoji technologií, aby bylo možné do roku 2030 docílit 40 %, a dosáhnout tak neutrality z hlediska klimatu do roku 2050.

VR navrhuje, aby bylo založeno Evropské středisko pro sledování neutrality z hlediska klimatu, jehož cílem bude mapovat a sledovat zranitelnost různých území při transformaci energetiky. Členové prohlašují, že jsou připraveni spolupracovat s Evropskou komisí v rámci organizace výměn technických zkušeností s prováděním balíčku opatření týkajících se čisté energie.

Shromáždění EU měst a regionů požaduje, aby byly regiony a místní orgány systematicky zapojovány do plnění cílů udržitelného rozvoje, Pařížské dohody a přípravných prací COP25 a aby měl VR svého zástupce ve funkci pozorovatele ve všech orgánech UNFCCC.

Ve stanovisku VR se zdůrazňuje potřeba posílit vazby mezi politikami v oblasti klimatu a kvalitou ovzduší a jejich přímým dopadem na zdraví občanů. Členové se shodují v tom, že nejúčinnějším preventivním opatřením na ochranu zdraví občanů je dekarbonizace. Evropská agentura pro životní prostředí odhaduje, že v Evropě dochází v důsledku znečištění ovzduší každoročně ke 483 000 předčasných úmrtí.

Členské státy předložily dne 31. prosince 2018 návrhy vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu.

Tyto plány zahrnují nástroje plánování, které mají přispět k plnění cílů energetické unie, zejména cílů v oblasti energetiky a klimatu na rok 2030. Evropská komise minulý týden představila hodnocení vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu podle jednotlivých zemí . Konečné plány musí být předloženy do konce tohoto roku.

Obecné informace

Fotografie z plenárního zasedání si můžete stáhnout zde.

Správa energetické unie upřesňuje, že „členské státy by měly vytvořit stálou mnohaúrovňovou platformu pro vedení dialogu o energetice, která zapojí místní orgány, organizace občanské společnosti, podnikatele, investory a další důležité zúčastněné strany do diskuse o různých možnostech zvažovaných pro energetickou a klimatickou politiku. Na půdě této platformy by se měly projednávat integrované vnitrostátní plány v oblasti energie a klimatu a dlouhodobé strategie týkající se klimatu a energetiky.“ Správa energetické unie (leden 2018).

Zde naleznete tiskovou zprávu EK, v níž se oznamuje hodnocení vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu , a  zde analýzu podle jednotlivých zemí . Na základě této analýzy členské státy nyní přezkoumají své strategie a nejpozději do 31. prosince 2019 předloží konečné znění.

28. listopadu 2018 předložila Evropská komise dlouhodobou strategickou vizi prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky do roku 2050.

Tato strategie ukazuje, že Evropa může být klimaticky neutrální, pokud bude investovat do realistických technologických řešení, posílí postavení občanů a sladí opatření v klíčových oblastech, jako je průmyslová politika, finance či výzkum, a pokud zároveň zajistí sociální spravedlnost tak, aby přechod na tuto ekonomiku proběhl spravedlivým způsobem.

Evropský parlament a Evropská rada vyzvaly Komisi k vytvoření vize budoucnosti, která byla neutrální z hlediska klimatu. Tato vize se týká téměř všech politik EU a je v souladu s cílem Pařížské dohody , jímž je udržet nárůst globální teploty výrazně pod hranicí 2 °C a pokračovat v úsilí o udržení tohoto nárůstu maximálně ve výši 1,5 °C.

Čistá planeta pro všechny – Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky

Hloubková analýza doprovázející sdělení

Tisková zpráva: Komise vyzývá k tomu, aby Evropa byla do roku 2050 klimaticky neutrální

Otázky a odpovědi: dlouhodobá strategie pro čistou planetu pro všechny

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | Tel.: +32 (0) 470881037

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022