Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Bez zapojení měst a regionů nedosáhne Evropa do roku 2050 neutrality z hlediska klimatu  
Místní a regionální orgány nejsou zapojeny do vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu

Před prvním zasedáním nového Evropského parlamentu má veřejné mínění stále větší vliv na diskuse o klimatu. Protesty, které probíhají každý týden, připomínají, že úsilí vyvíjené v oblasti klimatu je v současnosti nedostatečné na to, aby zvrátilo globální oteplování. Města a regiony EU také vyzývají k tomu, aby byly stanoveny vyšší cíle a prostředky, jež by umožnily rychlejší udržitelnou transformaci energetiky v Evropě. Co se týče vnitrostátních plánů členských států v oblasti energetiky a klimatu, VR kritizuje to, že neexistuje stálý víceúrovňový dialog s místními a regionálními orgány, jak stanoví správa energetické unie.

Evropský výbor regionů jednomyslně přijal stanovisko předsedy rady regionu Apulie Michele Emiliana (IT/SES) k tématu Čistá planeta pro všechny – Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky . Stanovisko obsahuje soubor návrhů, které přispívají ke strategii klimaticky neutrální EU do roku 2050 , již Evropská komise předložila v listopadu 2018.

Předseda Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz prohlásil: „Bez měst a regionů nedosáhne Evropa do roku 2050 neutrality z hlediska klimatu. Správa energetické unie vyzývá členské státy, aby zavedly stálé víceúrovňové dialogy, v jejichž rámci se místní a regionální orgány budou moci podílet na stanovení vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu. Očividně však nepřinesly výsledky. Má-li EU úspěšně přejít na čistou energii, je velmi důležité, aby se všechny členské státy zavázaly, že do roku 2050 bude Evropa neutrální z hlediska klimatu, a aby také trvale zapojily místní a regionální orgány do přípravy svých akčních plánů v oblasti klimatu a energetiky.“

Evropský komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel Arias Cañete uvedl: „Oceňuji zásadní činnost místních a regionálních zástupců v oblasti klimatu, energetiky a udržitelného rozvoje. Řada regionů a měst si do roku 2030 vytyčila cíle, které jsou ambicióznější než cíle vlád jejich států. Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky, jehož se účastní přes 9 000 měst, je největší iniciativou měst, provincií a regionů, které uskutečňují transformaci energetiky. Nyní městům a regionům nabízíme lepší možnosti financování, aby mohly provádět opatření pro zmírňování změny klimatu i pro přizpůsobování se této změně. 35 % má být financováno z programu Horizont Evropa, z nového programu LIFE, jenž disponuje 5 miliardami EUR, a také z Fondu InvestEU, který nahradil Evropský fond pro strategické investice. Navrhujeme, aby na podporu cílů v oblasti klimatu bylo věnováno 30 % prostředků tohoto fondu.“

Zpravodaj Michele Emiliano (IT/SES) , který je předsedou rady regionu Apulie, uvedl: Města a regiony se podílejí na vytyčení historického plánu směřujícího k čisté planetě pro všechny. Kritická situace v oblasti klimatu se dotýká nás všech a klade na nás velkou odpovědnost. Mé stanovisko, které dnes bylo přijato na plenárním zasedání Evropského výboru regionů, potvrzuje, že je nezbytné dosáhnout neutrality z hlediska klimatu nejpozději do roku 2050. Regiony a města jsou připraveny přispět. Totéž však nelze říci o Evropské radě, protože některé členské státy se minulý týden odmítly k těmto cílům připojit. Pokud chceme skutečně řešit klimatickou krizi a vytvořit spravedlivější a udržitelnější Evropu, která nikoho neopomine, potřebujeme přístup „zdola nahoru“.

VR žádá, aby se zvýšil podíl rozpočtových prostředků EU, které se vydávají na oblast klimatu, a to nejméně o 30 %. Zároveň připomíná, že je důležité účinné „zdanění energie“, aby bylo možné zajistit koordinovanou, soudržnou a včasnou reakci na změnu klimatu.

Členové se zasazují o to, aby byl cíl 32 % obnovitelných zdrojů energie na úrovni EU přehodnocen v závislosti na vývoji technologií, aby bylo možné do roku 2030 docílit 40 %, a dosáhnout tak neutrality z hlediska klimatu do roku 2050.

VR navrhuje, aby bylo založeno Evropské středisko pro sledování neutrality z hlediska klimatu, jehož cílem bude mapovat a sledovat zranitelnost různých území při transformaci energetiky. Členové prohlašují, že jsou připraveni spolupracovat s Evropskou komisí v rámci organizace výměn technických zkušeností s prováděním balíčku opatření týkajících se čisté energie.

Shromáždění EU měst a regionů požaduje, aby byly regiony a místní orgány systematicky zapojovány do plnění cílů udržitelného rozvoje, Pařížské dohody a přípravných prací COP25 a aby měl VR svého zástupce ve funkci pozorovatele ve všech orgánech UNFCCC.

Ve stanovisku VR se zdůrazňuje potřeba posílit vazby mezi politikami v oblasti klimatu a kvalitou ovzduší a jejich přímým dopadem na zdraví občanů. Členové se shodují v tom, že nejúčinnějším preventivním opatřením na ochranu zdraví občanů je dekarbonizace. Evropská agentura pro životní prostředí odhaduje, že v Evropě dochází v důsledku znečištění ovzduší každoročně ke 483 000 předčasných úmrtí.

Členské státy předložily dne 31. prosince 2018 návrhy vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu.

Tyto plány zahrnují nástroje plánování, které mají přispět k plnění cílů energetické unie, zejména cílů v oblasti energetiky a klimatu na rok 2030. Evropská komise minulý týden představila hodnocení vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu podle jednotlivých zemí . Konečné plány musí být předloženy do konce tohoto roku.

Obecné informace

Fotografie z plenárního zasedání si můžete stáhnout zde.

Správa energetické unie upřesňuje, že „členské státy by měly vytvořit stálou mnohaúrovňovou platformu pro vedení dialogu o energetice, která zapojí místní orgány, organizace občanské společnosti, podnikatele, investory a další důležité zúčastněné strany do diskuse o různých možnostech zvažovaných pro energetickou a klimatickou politiku. Na půdě této platformy by se měly projednávat integrované vnitrostátní plány v oblasti energie a klimatu a dlouhodobé strategie týkající se klimatu a energetiky.“ Správa energetické unie (leden 2018).

Zde naleznete tiskovou zprávu EK, v níž se oznamuje hodnocení vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu , a  zde analýzu podle jednotlivých zemí . Na základě této analýzy členské státy nyní přezkoumají své strategie a nejpozději do 31. prosince 2019 předloží konečné znění.

28. listopadu 2018 předložila Evropská komise dlouhodobou strategickou vizi prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky do roku 2050.

Tato strategie ukazuje, že Evropa může být klimaticky neutrální, pokud bude investovat do realistických technologických řešení, posílí postavení občanů a sladí opatření v klíčových oblastech, jako je průmyslová politika, finance či výzkum, a pokud zároveň zajistí sociální spravedlnost tak, aby přechod na tuto ekonomiku proběhl spravedlivým způsobem.

Evropský parlament a Evropská rada vyzvaly Komisi k vytvoření vize budoucnosti, která byla neutrální z hlediska klimatu. Tato vize se týká téměř všech politik EU a je v souladu s cílem Pařížské dohody , jímž je udržet nárůst globální teploty výrazně pod hranicí 2 °C a pokračovat v úsilí o udržení tohoto nárůstu maximálně ve výši 1,5 °C.

Čistá planeta pro všechny – Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky

Hloubková analýza doprovázející sdělení

Tisková zpráva: Komise vyzývá k tomu, aby Evropa byla do roku 2050 klimaticky neutrální

Otázky a odpovědi: dlouhodobá strategie pro čistou planetu pro všechny

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | Tel.: +32 (0) 470881037

Sdílet :