Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Evropské demografické výzvy vyžadují řešení na místní úrovni  

Regionální a místní představitelé naléhavě vyzývají orgány EU, aby úzce spolupracovaly s místními orgány na řešení územních a socioekonomických důsledků demografických změn

V diskusi, jíž se zúčastnila místopředsedkyně Evropské komise pro demokracii a demografii Dubravka Šuica, evropští místní a regionální představitelé naléhavě vyzvali orgány EU, aby úzce spolupracovaly s místními orgány na řešení územních a socioekonomických důsledků demografických změn. Jelikož počet obyvatel ve více než 40 % regionů EU klesá, požaduje Evropský výbor regionů začlenit demografický rozměr do všech politik EU i do diskuse o budoucnosti Evropy.

Evropská komise ve své nedávno uveřejněné zprávě o dopadu demografických změn uznala, že otázky spojené s demografickými změnami „lze často nejlépe řešit na místní a regionální úrovni“. Poukázala rovněž na úzkou vazbu mezi demografickými změnami a zelenou a digitální transformaci a uvedla, že demografické změny mohou v oblastech, které se potýkají s úbytkem obyvatelstva, vést ke „ztrátě důvěry v naši demokracii“. V dlouhodobém horizontu bude ubývající počet obyvatel v produktivním věku pravděpodobně zátěží pro veřejné rozpočty a negativně ovlivní geopolitický výhled a postavení Evropy ve světě.

Místopředsedkyně Evropské komise Dubravka Šuica ve svém projevu na plenárním zasedání Evropského výboru regionů dne 1. července řekla: „Musíme umožnit regionům, jichž se demografické změny týkají nejvíce, aby si udržely a zvýšily kvalitu života a musíme se vybavit správnými nástroji, abychom nalezli inovativní řešení. Jsme odhodláni pomoci lidem a podpořit je během změn tím, že jim poskytneme konkrétní příležitosti a zajistíme, že nikdo nebude opomenut.“

Předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas prohlásil: „Pandemie COVID-19 upozornila na nutnost myslet a jednat strategicky, pokud jde o demografické změny a jejich závažné dlouhodobé územní a socioekonomické dopady. Ty mohou vést dokonce ke vzniku „atmosféry nespokojenosti“, která v některých regionech, jež se potýkají s úbytkem obyvatelstva a odlivem mozků, živí extremistická hnutí a protievropské postoje, což by nakonec mohlo způsobit rozložení demokratického systému. Vzhledem k tomu, že regionální a místní orgány mají řadu zákonných pravomocí týkajících se demografických otázek, je náš Výbor připraven podpořit iniciativy Komise v této oblasti, zaměřené na zlepšení života lidí v regionech, městech a vesnicích EU.“

Evropský výbor regionů představí své návrhy týkající se řešení negativních dopadů demografických změn v regionech EU na svém příštím plenárním zasedání v říjnu. VR v návrhu stanoviska , které v současné době vypracovává, upozorňuje na to, že stárnutí evropské populace, nízká míra porodnosti a stále nerovnoměrnější rozložení obyvatelstva si žádá jednotnou politickou reakci na všech úrovní správy a ve všech politikách EU. Trvá zejména na souvislosti mezi demografickými změnami a zlepšením podmínek života všude ve světě.

Zpravodaj stanoviska a radní obce Tahitótfalu János Ádám Karácsony (HU/ELS) uvedl: „V dlouhodobém horizontu budou důsledky demografických změn citelné, a proto je velmi důležité se zaměřit na to, k jakým řešením se již v minulosti přistoupilo a jaká řešení jsou k dispozici nyní. Hovoříme-li o demografii v Evropě, musíme vzít v úvahu různé aspekty, například stárnutí obyvatelstva a prodlužující se střední délku života, vylidňování venkovských oblastí, vnitřní a vnější migraci, odliv mozků i měnící se vzorce plodnosti a plánované rodičovství.“

Další informace:

Evropská komise zveřejnila dne 17. června dlouho očekávanou zprávu o dopadu demografických změn , řadu podrobných statistik týkajících se situace v jednotlivých členských státech a další mapy a údaje na úrovni EU. Komise rovněž plánuje, že v roce 2021 předloží Zelenou knihu o stárnutí a dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti. Číselné údaje a mapy související s demografií a regiony budou k dispozici také v každoročním místním a regionálním barometru, který uveřejní VR v říjnu 2020.

Závažný demografický problém, s nímž se Evropská unie potýká, se na mnoha místech v EU projevuje kombinací tří tendencí: klesající počet obyvatel, stárnoucí obyvatelstvo (s rostoucí mírou závislosti) a nízká míra porodnosti. Více než 40 % evropských regionů zaznamenává pokles počtu obyvatel a předpokládá se, že počet obyvatel převážně venkovských regionů se do roku 2050 sníží o 7,9 milionů. Obyvatelstvo EU je zároveň v průměru nejstarší a očekává se, že do roku 2070 bude činit pouze 4 % světové populace. Také podíl Evropy na celosvětovém HDP se neustále snižuje.

Pandemie COVID-19 měla na stárnoucí obyvatelstvo Evropy mimořádný dopad a poukázala na nutnost kvalitní, dostupné a cenově přijatelné zdravotní i dlouhodobé péče. V důsledku stále probíhající krize se rovněž ukázalo, jak důležité je odstranit propastné rozdíly v digitální oblasti a vybudovat odolnou digitální infrastrukturu.

Evropský výbor regionů ve svém usnesení k pracovnímu programu Evropské komise na rok 2021 vyzval Komisi, aby předložila vědecky podložené hodnocení dopadu pandemie COVID-19 na demografické změny a zajistila, aby byly při rozhodování v budoucnu zohledněny místní potřeby a zvláštnosti. Vyzdvihuje rovněž význam dostupného vysoce kvalitního vzdělávání a odborné přípravy jako reakce na demografické změny a odliv mozků a v tomto ohledu podporuje vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025 v úzké součinnosti s Evropským výzkumným prostorem.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023