Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Oživení v Evropě bude bez silné politiky soudržnosti a skutečného partnerství mezi EU, celostátními, regionálními a místními subjekty neúspěšné  

Celounijní koalice varuje členské státy, že kompromisní podoba rozpočtu EU a plánu EU na podporu oživení musí zachovat investice do regionů a měst

Krize vyvolaná pandemií COVID-19 oslabuje hospodářskou, územní a sociální soudržnost Evropy a její schopnost zajistit zelenější, inkluzivní a inteligentní transformaci směrem k udržitelnější budoucnosti. Proto Aliance soudržnosti (#CohesionAlliance), což je celounijní koalice sdružující více než 12 000 signatářů, vyzývá členské státy EU, aby podpořily silný víceletý finanční rámec (VFR) na období let 2021–2027 a plány na podporu oživení. VFR a plány na podporu oživení musí podporovat soudržnost jako základní hodnotu Evropské unie a klíčový cíl všech jejích politik a investic. Tyto požadavky byly zahrnuty do prohlášení , které na videokonferenci dne 14. července, tři dny před zahájením zasedání Evropské rady v Bruselu, převzali komisařka EU pro soudržnost Elisa Ferreira a předseda výboru REGI Younous Omarjee.

Krize způsobená onemocněním COVID-19 ukázala, že solidarita, odpovědnost a soudržnost jsou dnes více než kdy jindy zapotřebí k tomu, aby se zajistilo, že nikdo v Evropské unii nebude opomenut. #CohesionAlliance požaduje silnou, účinnou a flexibilní politiku soudržnosti vycházející z dlouhodobého výhledu a zásad partnerství zahrnujících místní a regionální samosprávy do všech opatření v zájmu oživení. Pomůže to nastartovat a obnovit hospodářství, podpořit udržitelnost a posílit územní a sociální soudržnost v Evropské unii.

„Návrhy, které Komise a předseda Michel předložili, jdou správným směrem. Naléhavě vyzýváme členské státy, aby nyní jednaly jednomyslně a urychleně přijaly odpovídající rozpočet EU na období 2021–2027 a kvalitní plán na podporu oživení, jež našim komunitám pomohou překonat krizi a stát se odolnějšími, udržitelnějšími a inkluzivnějšími. Je to v přímém zájmu všech členských států EU, a to i těch, které pro naši Unii požadují slabší investiční kapacitu, avšak jsou hlavními příjemci výhod jednotného trhu,“ uvedl Apostolos Tzitzikostas , předseda Evropského výboru regionů, a pokračoval: „Výbor spojil síly se všemi aktéry na unijní, celostátní, regionální a místní úrovni, abychom společně řekli ne centralizaci, ne rozpočtovým škrtům a ne neúnosným lhůtám pro provedení, které oslabují dopad unijních investic. Jediným způsobem, jak postavit občany na první místo a podpořit oživení, při němž nebude nikdo opomenut, je zvýšení soudržnosti a odolnosti díky mobilizaci všech politik a nástrojů EU.“

Od předsedů zakládajících partnerských organizací Aliance soudržnosti převzali obnovené prohlášení evropská komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira a předseda výboru REGI Evropského parlamentu Younous Omarjee.

Elisa Ferreira , komisařka pro soudržnost a reformy, uvedla: „Hospodářská prognóza Komise zveřejněná minulý týden ukazuje na hlubší recesi, než se očekávalo, s devastujícími dopady a prohlubujícími se rozdíly a nerovností. Proto potřebujeme silnou politiku soudržnosti a spravedlivé a soudržné oživení. Přítomnost soudržnosti je možné vidět ve všech návrzích Komise na podporu oživení: štědré prostředky pro politiku soudržnosti a zohlednění soudržnosti ve fondu na podporu oživení i jinde. Za to jsem bojovala a budu nadále bojovat. Spoléháme na vás, že budete lobbovat ve svých zemích a regionech. Času není nazbyt; musíme jednat rychle, abychom rozšířili informace, připravili své plány a programy a zajistili, že žádný region nebude opomenut.“

Younous Omarjee , předseda výboru REGI Evropského parlamentu, řekl: „Krize Evropu pokřivila. Proto je nezbytné přijmout plán na podporu oživení a ambiciózní rozpočet. Krátkodobé oživení musí doplňovat plnění dlouhodobých cílů, zejména hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Vyzýváme Radu, aby se shodla na silném rozpočtu. Je rovněž nezbytné, aby k plánu na podporu oživení měly regiony přímý přístup a aby mohl být demokraticky kontrolován. Takto to požaduje Evropský parlament.“

K Alianci soudržnosti se může prostřednictvím podpisu nového prohlášení připojit kdokoli, kdo věří v silnou politiku soudržnosti EU. Vybízíme všech 12 000 signatářů původního prohlášení, aby znovu potvrdili svůj politický závazek tím, že zvýší povědomí o zásadní úloze politiky soudržnosti a potřebě silné politiky soudržnosti v příštím dlouhodobém rozpočtu EU a plánu EU na podporu oživení.

Vystoupení na konferenci (v abecedním pořadí): Na celou akci se můžete znovu podívat na tomto odkazu .

  • Ann-Sofi Backgren , předsedkyně Sdružení evropských příhraničních regionů (AEBR) a členka rady provincie Pohjanmaa, zdůraznila, že je zapotřebí silnější politiky soudržnosti v rámci nového VFR a fondu na podporu oživení s ohledem na evropská území, která se potýkají se specifickými problémy, jako jsou příhraniční, horské a okrajové regiony, ostrovy a další přímořské regiony. Je také třeba vzít v úvahu další omezení, jako jsou řídké zalidnění a/nebo obyvatelé vyššího věku, odliv mozků, chybějící infrastruktura a veřejné služby a samozřejmě i obecné výzvy, zejména klimatické a demografické změny, přechod k udržitelnějším způsobům rozvoje a zdrojům energie, optimální digitalizace a odolnost vůči globálním hrozbám, jako je COVID-19.  Mnoha příhraničních regionů se týká řada těchto faktorů, a další problémy souvisejí s narůstající potřebou koordinovat různé vnitrostátní právní předpisy, jež mohou kolidovat s hranicemi států.

  • Ilaria Bugetti , členka zastupitelstva regionu Toskánsko a mluvčí pro územní rozvoj Rady evropských obcí a regionů (CEMR), k soudržnosti řekla: „Politika soudržnosti EU bude jako nástroj solidarity klíčová nejen pro oživení, ale také pro přípravu na budoucnost. Podpoří perspektivu dlouhodobějšího rozvoje, pomůže zvýšit odolnost našich společností a přispěje k dosažení cílů udržitelného rozvoje.“

  • Isabelle Boudineau , předsedkyně Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU (COTER) Evropského výboru regionů a místopředsedkyně rady regionu Nová Akvitánie, uvedla: „EU potřebuje silný rozpočet i ambiciózní plán na podporu oživení, aby mohla připravit budoucnost. Máme-li vybudovat udržitelnou a soudržnou evropskou společnost, pak jsou vrcholně důležité ekologická a digitální transformace. Nemůžeme své dlouhodobé cíle obětovat nouzovým opatřením. Jedinou možností je solidarita. Hlavy našich států a předsedové našich vlád mají 17. a 18. července obrovskou odpovědnost. Na místní a regionální úrovni potřebujeme výsledky hned teď. EU musí ukázat, že je schopna jich dosáhnout. V sázce je evropský projekt, a my nemůžeme evropské občany opět zklamat.“

  • Paula Fernández , ministryně pro předsednictví, vnitro, spravedlnost a zahraniční činnost vlády autonomní oblasti Kantábrie a členka Konference okrajových přímořských regionů (CPMR), prohlásila: „Chceme, aby plán EU na podporu oživení měl výrazný územní rozměr. Jsme znepokojeni možným nedostatečným zapojením regionálních orgánů do fondu na podporu oživení a odolnosti. Nebudou-li zohledněny specifické územní potřeby a nebude-li zaručena naše účast na vypracování národních plánů, pak hrozí, že fond na podporu oživení a odolnosti bude mít menší dopad, než se očekává. Místní a regionální orgány totiž znají investiční potřeby lépe než kdokoli jiný a mohou zásadním způsobem přispět k posílení demokratické a politické odpovědnosti nástroje na podporu oživení jako celku. Je rovněž nezbytné, aby se fondy na podporu oživení a strukturální fondy vzájemně doplňovaly a byly navzájem správně koordinovány a aby jedním z jejich hlavních cílů byla územní soudržnost.“

  • Jean-Claude Marcourt , předseda Vlámského parlamentu a předseda pracovní skupiny pro veřejné investice Konference evropských regionálních zákonodárných shromáždění (CALRE), řekl: „Výzva pro rozpočet na období 2021–2027 je zásadní zejména v souvislosti s emisí evropských dluhopisů, posílením Zelené dohody a opravdovou solidaritou v celé Evropské unii, s podporou zvláště pro ty, kteří jsou zdravotní, ale i hospodářskou a sociální krizí zasaženi nejvíce.“

  • Begoña Villacís , místostarostka Madridu a členka EUROCITIES , uvedla: „Máme příležitost přetvořit budoucnost našich měst díky tomu, že zajistíme, aby blaho a ochrana práv občanů byly v centru pozornosti. Právě ve městech se výzvy spojují a zde se také již vynakládá veškeré úsilí. Dlouhodobé oživení po pandemii COVID-19 však bude vyžadovat úzkou spolupráci mezi všemi úrovněmi státní správy prostřednictvím využití stávajících nástrojů, jako je politika soudržnosti EU, a hledání nových způsobů tvorby veřejných politik vycházejících z potřeb občanů.“

Souvislosti

V říjnu 2017 zahájil Evropský výbor regionů ve spolupráci s předními asociacemi regionů a měst – Sdružením evropských příhraničních regionů (AEBR), Shromážděním evropských regionů (AER), Konferencí evropských regionálních zákonodárných shromáždění (CALRE), Radou evropských obcí a regionů (CEMR), Konferencí okrajových přímořských regionů (CPMR) a  EUROCITIES – činnost #CohesionAlliance, jejímž cílem je zvyšovat povědomí o zásadní úloze politiky soudržnosti. Prohlášení aliance podepsalo od zahájení její činnosti více než 12 000 individuálních signatářů, 121 regionů, 135 měst a krajů, 50 sdružení místních a regionálních orgánů, 40 poslanců Evropského parlamentu a 35 odvětvových sdružení z EU.

Sekretariát:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Sdílet: