Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
EU potřebuje k obnově evropského projektu jeden milion místních představitelů  
Města a regiony EU se před zasedáním vedoucích představitelů EU v Sibini podělily o svou představu o tom, jak obnovit Evropu

Pokud chce Evropská unie společně s občany obnovit evropský projekt a reagovat tak na jejich sociální a ekonomické potřeby, musí od základu změnit způsob svého fungování a poskytnout svým regionům a městům větší slovo. To bylo hlavní poselství vedoucích představitelů místních a regionálních orgánů EU, kteří představili svou vizi obnovené Evropy v prohlášení, jež před neformálním setkáním vedoucích představitelů EU v Sibini, které se bude konat dne 9. května, předali rumunskému prezidentovi Klausu Iohannisovi.

K předání prohlášení došlo během letošního největšího setkání vedoucích představitelů místních a regionálních orgánů EU na  8. evropském summitu regionů a měst , který se konal v Bukurešti v Rumunsku, tj. v zemi, která má v současné době vůbec poprvé šestiměsíční rotující předsednictví EU. V tomto prohlášení Evropský výbor regionů, jenž zastupuje místní a regionální orgány na úrovni EU, s podporou všech regionů a měst z celé Unie vyzývá EU, aby své regiony a svá města podpořila v posilování demokracie a v obnovení vztahů s občany. Vzhledem k transformačním výzvám, jako je globalizace, změna klimatu a demografická změna, se v prohlášení od EU požaduje, aby urychleně schválila ambiciózní budoucí rozpočet EU, jenž regionům a městům umožní podporovat sociální začleňování, dosáhnout uhlíkové neutrality a splnit cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

Rumunský prezident Klaus Iohannis prohlásil: „Evropský výbor regionů je odhodlaným partnerem, který se připojuje k našemu úsilí přiblížit činnost EU těm, jimž je určena, tj. našim regionům, městům a občanům. Z pohledu místních a regionálních orgánů na politickou činnost se účinná správa věcí veřejných na evropské úrovni odráží v konkrétních opatřeních a výsledcích: ve větší soudržnosti, kvalitních pracovních místech, udržitelném hospodářském růstu, moderní infrastruktuře a propojení, ale také v překlenutí rozdílů v rozvoji, zlepšování životních podmínek a poskytování kvalitních veřejných služeb. Za současné situace musí být naším hlavním zájmem to, abychom občany podstatně více zapojili do rozhodovacího procesu EU a abycfhom je zbavili pocitu, že mezi nimi a činností EU zeje propast.“

Předseda Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz během předávání prohlášení uvedl: „Evropská unie potřebuje svá města a své regiony, stejně tak jako města a regiony potřebují ji. Evropa znamená blízkost a sociální pokrok. Všechny úrovně veřejné správy musí pracovat s vědomím, že za Evropu nesou svůj díl odpovědnosti. Jen tak se stane EU viditelnější, efektivnější, demokratičtější a bližší občanům a nikdo nebude opomíjen. Vzhledem k základním hodnotám EU, jimiž jsou soudržnost, jednota a solidarita, potřebujeme novou „dohodu“, která zmocní nejdůvěryhodnější úroveň vlády, totiž jeden milion vedoucích představitelů místních a regionálních orgánů, aby se stala motorem změn v EU. To také znamená, že tito představitelé musí obdržet dostatečné množství finančních prostředků a získat v rozhodovacím procesu EU větší slovo.“

První místopředseda Markku Markkula na závěr zasedání řekl: „EU musí obnovit důvěru, aby byla zaručena budoucnost Evropy. Jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je upevnit vazby s mladými lidmi a všemi příslušnými aktéry v městech a regionech a zintenzivnit činnost vyvíjenou společně s nimi a pro ně. Místní a regionální představitelé mohou tyto změny uskutečnit. Města a regiony řeší společenské problémy a společně vytvářejí udržitelný růst podporující začlenění.“

Poznámky pro redaktory:

Prohlášení ze summitu, které představitelé místních a regionálních orgánů nazvali „ Budování EU od nejnižší úrovně spolu s našimi regiony a městy , poslouží vedoucím představitelům orgánů EU a hlavám států a předsedům vlád, kteří se dne 9. května setkají v rumunské Sibini , jako podklad pro diskusi o budoucnosti EU.

Evropský výbor regionů vyzval k navýšení příštího rozpočtu EU na období po roce 2020 z 1 % na 1,3 % hrubého národního důchodu EU-27. Měl rovněž rozhodující úlohu při vytváření #CohesionAlliance , která je koalicí všech, kdo věří, že politika soudržnosti EU musí být i nadále pilířem budoucnosti EU. Tato aliance vznikla díky spolupráci s předními evropskými sdruženími místních a regionálních orgánů a požaduje, aby rozpočet EU po roce 2020 přispěl k posílení politiky soudržnosti, jejímu zviditelnění a a její dostupnosti v každém regionu Evropské unie.

Publikace: Budoucnost Evropy – pohled regionů a měst , 9. října 2018.

Kontakt:
Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tel. +32 (0)2 282 24 99