Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
V oblasti zdraví musí EU více spolupracovat s regiony a městy  

Má-li být EU schopna přestát zdravotní krize, pak je zapotřebí zvýšit úlohu EU v oblasti zdraví, posílit spolupráci s městy a regiony a reorganizovat trh s léčivými přípravky, domnívají se místní a regionální představitelé.

Místní a regionální představitelé podpořili návrh, aby Evropská unie hrála v oblasti zdraví důležitější úlohu, a souhlasí také s plány EU na zajištění stability a bezpečnosti dodávek životně důležitých léčivých přípravků a vybavení. V řadě doporučení, která přijali na plenárním zasedání Evropského výboru regionů ve dnech 7. až 9. května, však zároveň upozorňují na trhlinu v plánech EU, jak řešit zdravotní krize: není podle nich věnována dostatečná pozornost významu místních a regionálních orgánů, které jsou ve dvou třetinách zemí EU pilířem systémů zdravotní péče.

Podle těchto doporučení – pokud je přijmou zákonodárci EU – by agentury EU, jako je Evropská agentura pro léčivé přípravky a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, měly povinnost úzce spolupracovat s místními a regionálními orgány a plně využívat potenciál přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotní péče. Kromě toho, že podporují vytvoření nouzových zásob léčivých přípravků, vyzývají členové VR ve svých návrzích také k tomu, aby byly v rámci úsilí o zajištění větší bezpečnosti a transparentnosti na „nefunkčním“ trhu s léčivými přípravky „zmapovány“ příčiny nedostatku léčivých přípravků, což je problém, který existoval již před pandemií. Dále VR vyzývá k vytvoření sítě, která bude zahrnovat přední nemocnice specializující se na výzkum a léčbu infekčních onemocnění.

Tato doporučení jsou součástí tří stanovisek, z nichž jedno hodnotí základní prvky Evropské zdravotní unie , které již představila Evropská komise, a další dvě se zaměřují na Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí a na Evropskou agenturu pro léčivé přípravky a Farmaceutickou strategii EU.

Předseda zastupitelstva regionu Benátsko a zpravodaj stanoviska Evropská zdravotní unie: posílení odolnosti EU Roberto Ciambetti (IT/EKR) při této příležitosti uvedl: „Místní a regionální orgány jsou v různé míře odpovědné za zdravotní péči v 19 z 27 členských států a v řadě z těchto zemí také pomáhají financovat zdravotní péči. Bez těchto orgánů nelze vytvořit ‚Evropskou zdravotní unii‘, která by dokázala rychle zvládat pandemie. Potřebujeme síť předních nemocnic, větší výrobní kapacity v Evropě, rozsáhlé nouzové zásoby a také kvalitnější údaje, abychom věděli, kde jsou naše slabiny.“

Zpravodajka stanoviska Farmaceutická strategie pro Evropu a legislativní návrh na změnu mandátu Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) a členka zastupitelstva kraje Dalarna Birgitta Sacrédeus (SE/ELS) prohlásila: „Velmi vítáme farmaceutickou strategii zaměřenou na pacienta, kterou předložila Komise s cílem zajistit, aby všichni pacienti v celé Evropě měli přístup k bezpečným, účinným a cenově dostupným léčivým přípravkům, a to jak za běžných podmínek, tak i v době zdravotní krize. Vzhledem k tomu, že místní a regionální orgány hrají často klíčovou úlohu při financování, hodnocení a zajištění dodávek léčivých přípravků a také při řešení krizí a v připravenosti na ně, upozorňujeme v našem stanovisku, že je zapotřebí, aby se tyto orgány podílely na rozpracování návrhů Komise ve farmaceutické oblasti.“

Podle Olgierda Geblewicze (PL/ELS), maršálka Západopomořanského vojvodství a zpravodaje stanoviska Přeshraniční zdravotní hrozby a mandát Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí , „je VR přesvědčen, že regiony by měly být na politické úrovni plně zapojeny do vypracovávání a provádění těchto plánů. Vyzýváme k zavedení účinných nástrojů pro koordinaci mezi příhraničními regiony, včetně regionů ležících u vnějších hranic EU, a navrhujeme, aby byly zřízeny přeshraniční meziregionální kontaktní skupiny. Kromě toho by představitelé VR jakožto instituce, která zastupuje místní a regionální orgány ze všech členských států EU, měli být coby pozorovatelé zapojeni do činnosti týmů, výborů a pracovních skupin, které jsou vytvářeny na úrovni EU a zabývají se mimořádnými situacemi v oblasti veřejného zdraví, zejména do činnosti Poradního výboru pro mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví.“

V dalších doporučeních, která vtělil do svých tří stanovisek, VR v zásadě podporuje myšlenku, že by byl vytvořen nový Úřad EU pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví, apeluje však na Evropskou komisi, aby předložila více „konkrétních“ a „přesvědčivých“ návrhů, jak vzhledem k potřebám a zkušenostem místních a regionálních orgánů zvýšit bezpečnost dodávek léčivých přípravků. Zároveň Komisi vyzývá, aby ve svých návrzích kladla větší důraz na aspekty související se zabezpečením údajů. Pokud jde o změnu mandátu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, VR ji podporuje, zdůrazňuje však, že je zapotřebí budovat kapacity (například v oblasti digitální infrastruktury a telemedicíny) a současně věnovat zvláštní pozornost potenciálu mezinárodní spolupráce v příhraničních regionech.

Na svém on-line plenárním zasedání přijal Evropský výbor regionů rovněž stanovisko Zkušenosti a poznatky regionů a měst z krize COVID-19 a usnesení Volný pohyb během pandemie COVID-19 (digitální zelený certifikát) a zintenzivnění výroby očkovacích látek , v němž mj. vyzývá k „pozastavení patentů na léčivé přípravky a zdravotnické technologie, které umožňují léčit onemocnění COVID-19 nebo tomuto onemocnění předcházet“. Doporučení uvedená ve stanovisku o poznatcích z krize, které vypracovala místopředsedkyně Vlámského parlamentu Joke Schauvliege (BE/ELS), se týkají i jiných než zdravotních aspektů krize a poukazují především na zkušenosti venkovských a okrajových regionů. Toto stanovisko, o jehož vypracování požádala Evropská komise, poslouží jako podklad pro zprávu, kterou Evropská komise připravuje pro Radu Evropské unie, což je orgán, v němž zasedají ministři jednotlivých zemí EU, aby přijali právní předpisy a koordinovali své politiky.

Evropský výbor regionů zjistil při přípravě svého prvního výročního místního a regionálního barometru , který zveřejnil v říjnu 2020, že pokud jde o  poskytování zdravotní péče , existují mezi regiony v EU, ale i mezi jednotlivými regiony v rámci téhož členského státu, velmi výrazné rozdíly. Z  průzkumu , který VR při této příležitosti uspořádal, vyplynulo, že Evropané důvěřují místním a regionálním orgánům více než Evropské unii nebo svým vládním představitelům a domnívají se, že kdyby měly regionální a místní orgány větší vliv, byla by EU schopna lépe řešit své problémy. Tento větší vliv na rozhodnutí přijímaná na úrovni EU by podle Evropanů měly mít místní a regionální orgány právě v oblasti zdraví.

Souvislosti

Zprávy a studie Evropského výboru regionů : Výroční regionální a místní barometr ( úplná zpráva dopady na zdravotnictví v údajích, od října 2020); Dopad koronavirové krize na regionální a místní orgány (společný průzkum VR a OECD, říjen 2020); Posouzení územního dopadu – stav regionů a měst v průběhu krize způsobené onemocněním COVID-19 (říjen 2020); Reakce regionální zdravotní politiky na koronavirovou krizi (říjen 2020); Provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči v evropských regionech (říjen 2020).

Místní zkušenosti : platforma VR pro výměnu informací (zkušenosti místních a regionálních orgánů během první vlny pandemie); Nová podoba měst (zpráva sítě EUROCITIES uvádějící desítky příkladů opatření, iniciativ a projektů obcí).

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-INCREASED-SUPPORT-OUTERMOST-REGIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
09.02.2023