Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
EU musí zvýšit svou schopnost vyrábět léčivé přípravky  

Nedostatečné výrobní kapacity, dlouhodobé nerovnosti mezi městskými a venkovskými regiony a nedostatečná spolupráce. To jsou podle místních a regionálních představitelů hlavní ponaučení, jež si musíme odnést z této pandemie.

Evropská unie musí snížit svou závislost na výrobcích ze třetích zemí tím, že bude pobízet k přemístění výroby životně důležitých léčivých přípravků a ochranných prostředků zpět do Evropy, prohlásili 7. května členové Evropského výboru regionů. Tato výzva k zajištění „strategické autonomie“ je jedním z doporučení uvedených ve stanovisku Zkušenosti a poznatky regionů a měst z krize COVID-19 .

Evropský výbor regionů (VR) ve svém stanovisku rovněž poukazuje na větší spolupráci mezi veřejnými orgány na místní, regionální, celostátní a unijní úrovni jako na prostředek ke zlepšení schopnosti Unie předcházet zdravotním krizím, zvládat je a vyrovnat se s jejich následky. Zvláštní pozornost pak ve svých doporučeních věnuje situaci venkovských regionů. Konkrétně vyzývá EU, aby zvýšila flexibilitu svého rozpočtu a pravidel státní podpory a zmenšila rozdíly mezi městskými a venkovskými komunitami, zejména pokud jde o digitální a dopravní infrastrukturu. Místní a regionální představitelé rovněž vyzvali EU, aby více zapojila místní a regionální orgány do vytváření svých nových nástrojů, jako jsou plány v rámci nástroje na podporu oživení a mechanismus pro řešení potravinové krize.

Joke Schauvliege (BE/ELS), místopředsedkyně Vlámského parlamentu a zpravodajka stanoviska Zkušenosti a poznatky regionů a měst z krize COVID-19 , v této souvislosti uvedla: „Toto stanovisko je výsledkem rozsáhlé konzultace a spolupráce s regiony, občanskou společností a odborníky z různých oblastí a vyplývá z něj, že zde panuje široký konsensus, pokud jde o potřebu vyvodit z krize COVID-19 patřičné důsledky. Evropa musí například více dbát o to, aby zvýšila spolupráci s místními a regionálními orgány a přizvala jejich zástupce k diskusnímu stolu coby plnohodnotné partnery. Diskuse o budoucnosti Evropy nabízí rovněž příležitost k tomu, abychom se zamysleli nad širším pojetím Evropy, včetně pravomocí EU v oblasti zdraví.“

Stanovisko VR, o jehož vypracování požádala generální tajemnice Evropské komise, poslouží jako podklad pro zprávu, kterou Evropská komise připravuje pro Radu Evropské unie, což je orgán, v němž zasedají ministři jednotlivých zemí EU, aby přijali právní předpisy a koordinovali své politiky.

Výzva k většímu zapojení místních a regionálních orgánů odráží dlouhodobé úsilí VR, který se zasazuje o spolupráci mezi různými úrovněmi správy, varuje před opětovným vztyčováním hranic během pandemie a upozorňuje na zvláštní následky, jež má tato pandemie pro příhraniční regiony. Zároveň však také poukazuje na obavy, že reakce EU na pandemii je příliš centralizovaná a zaměřuje se na spolupráci s orgány členských států. VR proto ve svých doporučeních mj. požaduje, aby součástí všech plánů pro mimořádné situace byla přeshraniční spolupráce a aby byly zřízeny meziregionální přeshraniční kontaktní skupiny s cílem zlepšit přeshraniční komunikaci a spolupráci mezi členskými státy a příhraničními regiony.

Evropský výbor regionů přijal na svém plenárním zasedání, které se konalo on-line, rovněž usnesení Volný pohyb během pandemie COVID-19 (digitální zelený certifikát) a zintenzivnění výroby očkovacích látek , v němž kromě jiného vyzývá k pozastavení patentů farmaceutických společností. Zároveň přijal tři stanoviska zaměřená na rozvoj zdravotnické infrastruktury a politik v oblasti zdraví na úrovni EU, které by podpořily úsilí EU dosáhnout strategické autonomie a zajistit odolnost vůči zdravotním krizím: stanovisko k  Evropské zdravotní unii , které vypracoval předseda zastupitelstva regionu Benátsko Roberto Ciambetti (IT/EKR), doporučení týkající se Farmaceutické strategie EU a úlohy Evropské agentury pro léčivé přípravky , jež připravila členka zemské rady regionu Dalarna Birgitta Sacrédeus (SE/ELS), a návrhy, jak upravit úlohu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a přeshraniční zdravotní péči , které zformuloval maršálek Západopomořanského vojvodství Olgierd Geblewicz (PL/ELS).

Evropský výbor regionů zjistil při přípravě svého prvního výročního místního a regionálního barometru , který zveřejnil v říjnu 2020, že pokud jde o  poskytování zdravotní péče , existují mezi regiony v EU, ale i mezi jednotlivými regiony v rámci téhož členského státu, velmi výrazné rozdíly. Z  průzkumu , který VR při této příležitosti uspořádal, vyplynulo, že Evropané důvěřují místním a regionálním orgánům více než Evropské unii nebo svým vládním představitelům a domnívají se, že kdyby měly regionální a místní orgány větší vliv, byla by EU schopna lépe řešit své problémy. Tento větší vliv na rozhodnutí přijímaná na úrovni EU by podle Evropanů měly mít místní a regionální orgány právě v oblasti zdraví.

Souvislosti

Zprávy a studie Evropského výboru regionů : Výroční regionální a místní barometr ( úplná zpráva dopady na zdravotnictví v údajích, od října 2020); Dopad koronavirové krize na regionální a místní orgány (společný průzkum VR a OECD, říjen 2020); Posouzení územního dopadu – stav regionů a měst v průběhu krize způsobené onemocněním COVID-19 (říjen 2020); Reakce regionální zdravotní politiky na koronavirovou krizi (říjen 2020); Provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči v evropských regionech (říjen 2020).

Místní zkušenosti : platforma VR pro výměnu informací (zkušenosti místních a regionálních orgánů během první vlny pandemie); Nová podoba měst (zpráva sítě EUROCITIES uvádějící desítky příkladů opatření, iniciativ a projektů obcí).

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023