Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Evropané si podle místních orgánů zaslouží mít nejlepší ochranu spotřebitelů na světě  

Nástroje na ochranu spotřebitelů musí plně zohledňovat hlavní výzvy, které stojí před evropským hospodářstvím po skončení krize COVID-19

Členové Evropského výboru regionů (VR) na říjnovém plenárním zasedání přijali stanovisko k novému programu pro spotřebitele , v němž byl zdůrazněn význam ochrany práv spotřebitelů. Ochrana spotřebitele musí zohlednit dopady krize COVID-19, výzvy v oblasti životního prostředí, digitální transformaci, globalizaci a nové specifické potřeby zranitelných spotřebitelů. Místní a regionální představitelé zároveň zdůrazňují, že je zapotřebí podporovat malé a střední podniky při digitální a zelené transformaci, aniž by se však zvýšila administrativní zátěž. Pro zajištění této transformace mají zásadní význam evropské finanční prostředky.

V roce 2019 tvořily spotřebitelské výdaje 52,6 % hrubého domácího produktu (HDP) Evropské unie. Každý pátý spotřebitel pak uvedl, že v předcházejícím roce měl alespoň jeden důvod ke stížnosti na koupi, což je počet, který zůstává již jedno desetiletí v podstatě nezměněn. Spotřebitelé stále častěji nakupují na internetu. Každý šestý člověk si v roce 2019 koupil alespoň jednu věc on-line. Přestože je nakupování na internetu nyní všeobecně rozšířené, evropské právní předpisy jsou v tomto ohledu pozadu. Pandemie ukázala, jak je důležitá vysoká úroveň ochrany spotřebitele a úzká spolupráce orgánů v EU. Odhalila rovněž určité nedostatky v unijním rámci na ochranu spotřebitele.

Alexia Bertrand (BE/Renew Europe), poslankyně parlamentu Regionu hlavního města Bruselu a zpravodajka návrhu stanoviska k  novému programu pro spotřebitele , řekla: „Ochrana spotřebitele je jednou z evropských politik, která je pro občany EU velmi důležitá a přímo se jich týká. Evropský trh však prošel mnoha zásadními změnami a čelí mnoha výzvám, přičemž jednou z nich je nedávná pandemie. To nás nutí k tomu, abychom ochranu spotřebitele přehodnotili. Musíme znovu upozornit na to, že je podle nás naprosto nezbytné zachovat a uplatňovat práva spotřebitelů. Nesmíme podlehnout pokušení tato práva oslabit, jen protože jsou nyní využívána, nebo vynucována.“

Evropský výbor regionů ve svém stanovisku poukazuje na bezprostřední problémy pro evropské spotřebitele v souvislosti s pandemií a důrazně připomíná, že v době krize je třeba zachovat a důsledně uplatňovat práva spotřebitelů a příslušné acquis communautaire . Například nedávné posílení práv a povinností cestujících v železniční přepravě by mělo být rozšířeno tak, aby byli chráněni spotřebitelé v případě zrušení i v dalších oblastech, jako je kultura a pořádání akcí.

Udržitelná spotřeba má zásadní význam pro dosažení cílů Zelené dohody. Spotřebitelé v Evropské unii hrají stěžejní úlohu v zelené transformaci, proto se členové VR shodli, že poskytování transparentních a jasných informací, pokud jde o udržitelnost a opravitelnost výrobků a jejich sociální a environmentální stopu, je nezbytné k tomu, aby mohli činit informovaná rozhodnutí.

Při podpoře nových spotřebních zvyklostí a chování na místní a regionální úrovni, jako je například sdílená ekonomika, navíc hrají důležitou úlohu místní a regionální orgány.

Ve stanovisku se navrhuje například vypracovat soupis stávajících místních iniciativ s cílem vytvořit infrastrukturu pro místní opravy a podporovat obchodní modely, které spotřebitelům umožní koupit si službu namísto zboží, dále pak podporovat projekty na místní a regionální úrovni v zájmu rozvíjení finanční gramotnosti spotřebitelů, mj. v oblasti nových digitálních technologií, a prosazovat iniciativy na podporu místního obchodu a řemeslné výroby.

Ve stanovisku se rovněž požaduje, aby místní a regionální orgány, spotřebitelské organizace a podniky navázaly vzájemnou spolupráci, a spojily tak síly s cílem optimálně využívat své zdroje.

Související informace:

Nový program pro spotřebitele – Evropský program pro spotřebitele je strategickou vizí Evropské komise v oblasti spotřebitelské politiky. Evropská komise 13. listopadu 2020 zveřejnila nový program pro spotřebitele jakožto svoji strategii v oblasti spotřebitelské politiky na období 2020–2025. Cílem této strategie je řešit pět dlouhodobých priorit: zelenou transformaci, digitální transformaci, nápravu a prosazování práv spotřebitele, zvláštní potřeby některých spotřebitelských skupin a mezinárodní spolupráci. Kromě toho navrhuje opatření k řešení okamžitých výzev, které s sebou přinesla pandemie. Komise chce během následujících pěti let posílit postavení spotřebitelů v rámci zelené transformace tím, že jim zajistí informace o udržitelnosti výrobků, stanoví právo na opravu a určí pravidla týkající se ekologických tvrzení. Zamýšlí, že bude řešit problematické postupy na internetových tržištích, odstraní nedostatky v pravidlech pro bezpečnost výrobků, zejména u výrobků prodávaných on-line, a zlepší prosazování stávajících pravidel. Zároveň plánuje zlepšit ochranu zranitelných skupin, zejména osob, které nemají přístup k internetu, a dětí. Jejím záměrem je přepracovat pravidla pro retailové bankovnictví a zkvalitnit služby finančního poradenství v členských státech.

Evropský program pro spotřebitele – sdělení Evropské komise

Stanovisko Nová politika pro spotřebitele , Samuel Azzopardi (MT/ELS)

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

Tel.: +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Share: