Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Evropa potřebuje silnější, moderní a jednodušší politiku soudržnosti, aby mohla bojovat proti rostoucím nerovnostem  

Místní představitelé varují, že by mohly propadnout dostupné zdroje, a vyzývají k urychlení poskytování prostředků z Fondu pro spravedlivou transformaci.

Evropský výbor regionů (VR) přijal na plenárním zasedání soubor stanovisek, v nichž připomněl, že politika soudržnosti hraje zásadní úlohu při stírání rozdílů mezi regiony EU a současně napomáhá Unii dosáhnout spravedlivé transformace, snížit závislost na fosilních palivech a posílit energetickou nezávislost. Potřebu silné soudržnosti v Evropě ještě zdůraznila současná válka proti Ukrajině a energetická krize. Pandemie COVID-19 pak zase ukázala, že k zajištění digitální soudržnosti mezi územími je naléhavě zapotřebí zavést opatření na úrovni EU, členských států, regionů i obcí.

Politika soudržnosti prokázala svou flexibilitu a účinnost při poskytování podpory v případě nepředvídaných krizí, jako je pandemie COVID-19 a současná válka proti Ukrajině. Je však nezbytné zajistit prostřednictvím stabilních a předvídatelných víceletých investičních plánů, aby politika soudržnosti přestavovala i nadále hlavní investiční nástroj EU zaměřený na boj proti nerovnostem v Evropě a na překlenutí prohlubující se digitální propasti. Tato dlouhodobá strategická úloha politiky soudržnosti by měla být zachována, aby tato politika mohla přispívat k větší solidaritě v EU. Za tímto účelem VR rovněž podporuje plné uplatňování zásady „nepoškozování soudržnosti“, jež zapadá do pojetí soudržnosti coby základní hodnoty, které Výbor prosazuje, a vyzývá Evropskou komisi, aby při vymezování této zásady s VR úzce spolupracovala. To jsou závěry, k nimž představitelé místní a regionální úrovně dospěli na říjnovém plenárním zasedání VR, které se konalo během 20. ročníku Evropského týdne regionů a měst.

Členové VR zdůraznili jedinečný přístup politiky soudržnosti, který vychází z analýzy územních potřeb na regionální a místní úrovni a využívá plně participativní a demokratický proces, na rozdíl od národních plánů pro oživení a odolnost, které jsou vypracovávány v rámci Nástroje pro oživení a odolnost, avšak z velké části bez účasti regionů, jak vyplývá z Výroční zprávy EU o stavu regionů a měst, kterou VR zveřejnil dne 11. října. Místní a regionální představitelé navíc varovali před nebezpečím překrývání a efektem vytěsňování vzhledem k tomu, že není k dispozici mechanismus, který by umožnil Nástroj pro oživení a odolnost a politiku soudržnosti skutečně koordinovat a propojit.

Mimoto VR vyzývá orgány EU, aby v Evropě zajistily plnou digitální soudržnost s cílem bojovat proti nerovnostem mezi územními celky. Výbor varuje, že prohlubující se digitální propast by mohla zvýšit sociální a územní nerovnosti, neboť má dopad na služby poskytované na místní úrovni, jako je přístup ke službám elektronického zdravotnictví a vzdělávacím zdrojům, nebo by mohla mnoha občanům bránit v přístupu k základním službám, např. k používání bezhotovostních plateb nebo elektronickému hlasování. Větší digitální soudržnosti by navíc byla prostředkem k odvrácení úbytku obyvatel ve vnitrozemských, venkovských a horských oblastech.

Stěžejním faktorem pro to, aby se zabránilo prohlubování nerovností mezi komunitami, bude rovněž úspěch spravedlivé ekologické transformace všech regionů v Evropě. Ofenzivní válka, kterou Rusko zahájilo v únoru 2022, spravedlivou transformaci znesnadnila, ale i zvýšila její naléhavost. Je tudíž třeba urychlit plánování Fondu pro spravedlivou transformaci (FST) – na nějž bylo vyčleněno 19,3 miliardy EUR –, aby mohly být finanční prostředky mobilizovány včas. Představitelé místní úrovně poukázali na to, že prostředky na Nástroj pro oživení a odolnost byly shromážděny během jednoho roku, zatímco Evropská komise a členské státy pracovaly na FST téměř tři roky. Nebude-li program FST spuštěn v roce 2022, hrozí, že propadne celý roční příděl ve výši 25 % poskytnutých finančních prostředků.

Zpravodajka pro 8. zprávu o soudržnosti Nathalie Sarrabezolles (FR/SES) prohlásila: „Dnes více než kdy jindy potřebujeme politiku soudržnosti, jež by nám umožnila zmírnit dopady krize, kterou zažíváme, ale především snížit rozdíly v rámci Evropy. Ze zprávy o soudržnosti totiž vyplývá, že některé regiony zaostávají v rozvoji. Proces konvergence v Evropě je třeba znovu nastartovat, a to s využitím prospektivních řešení.

Zpravodaj stanoviska o digitální soudržnosti Gaetano Armao (IT/ELS) podotkl, že „digitální soudržnost je třeba zakotvit ve Smlouvě o EU jako další důležitý rozměr tradiční koncepce hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Má to zásadní význam, neboť občané vybavení konektivitou a digitálními dovednostmi mohou přinést významnou hodnotu svým komunitám. Digitální propast není oficiálně považována za hrozbu pro soudržnost EU. Potřebujeme vést veřejnou diskusi o tom, jak inovační a digitální propast překlenout. Jejím cílem by mělo být jasné pochopení pojetí „digitální soudržnosti“, které vyžaduje nejen uznání zásadní úlohy technologie v našem životě, ale také to, aby byly cíle soudržnosti (stanovené ve Smlouvě o EU) začleněny do digitálních práv, zásad a politik Unie.

Zpravodajka stanoviska Spravedlivá a udržitelná transformace v kontextu uhelných a energeticky náročných regionů Sari Rautio (FI/ELS), uvedla: „Spravedlivá transformace je nyní kvůli válce v Evropě ještě naléhavější. Domnívám se, že v rámci přechodu na nízkouhlíkovou společnost, který je zcela zásadní, je třeba se zaměřit na různé potřeby občanů. K tomu je zapotřebí vytvářet nová pracovní místa a rozvíjet nové dovednosti. Energetika, průmyslová odvětví, výrobní odvětví a malé a střední podniky se potýkají s obtížemi, a proto je důležité podporovat ambice průmyslu dosáhnout uhlíkové neutrality. K naplnění tohoto cíle může přispět i Fond pro spravedlivou transformaci. Hledání nejúčinnějších prostředků může být úspěšné pouze tehdy, budou-li do všech fází plánování a provádění zapojeny regiony a města. Zároveň však musíme zajistit, aby se vše dalo do pohybu a fungovalo, jak má.

Souvislosti:

Osmou zprávu o soudržnosti  zveřejnila Evropská komise dne 9. února. Poukazuje v ní jak na pozitivní, tak na negativní trendy v regionech, městech a venkovských oblastech EU: méně rozvinuté regiony dohánějí zbytek EU, nicméně mnohé regiony procházející transformací uvízly v rozvojové pasti. Pro oba zmíněné typy regionů bude navíc dosahování stejné úrovně rozvoje, jakou mají vyspělejší regiony, obtížnější kvůli zvyšujícím se inovačním nerovnostem. Evropský parlament přijal postoj k 8. zprávě o soudržnosti před několika týdny.

V rámci Zelené dohody pro Evropu byl zřízen mechanismus pro spravedlivou transformaci, který má pomoci regionům, na něž má přechod na klimaticky neutrální hospodářství největší dopad. Jeho součástí je i Fond pro spravedlivou transformaci (FST), v jehož rámci budou v období 2021–2027 provedeny na těchto územích investice ve výši asi 19 miliard EUR. Informace o výši prostředků z FST, které byly přiděleny jednotlivým členským státům, jsou k dispozici na tomto odkazu.

VR je spolu s předními evropskými sdruženími měst a regionů zakládajícím členem Aliance soudržnosti (#CohesionAlliance) a opakované prohlašuje, že soudržnost představuje základní hodnotu Evropské unie a klíčový cíl všech jejích politik a investic. Více informací naleznete na tomto odkazu.

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0) 470 89 53 82

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-COHESION-ALLIANCE-MOBILISES-STRENGTHEN-COHESION-POLICY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-COHESION-ALLIANCE-MOBILISES-STRENGTHEN-COHESION-POLICY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-COHESION-ALLIANCE-MOBILISES-STRENGTHEN-COHESION-POLICY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-COHESION-ALLIANCE-MOBILISES-STRENGTHEN-COHESION-POLICY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-COHESION-ALLIANCE-MOBILISES-STRENGTHEN-COHESION-POLICY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023