Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Města a regiony EU hlavními protagonisty Zeleného týdne 2019  
Člen VR Adam Struzik, maršálek Mazovského vojvodství, ve Varšavě slavnostně zahajuje Zelený týden 2019

Adam Struzik (PL/ELS) ve Varšavě slavnostně zahájil největší každoroční akci věnovanou evropským politikám v oblasti životního prostředí – tzv. Zelený týden . Letošní ročník je zaměřen na provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí. Provádění environmentální politiky spadá v Evropě ve většině případů do působnosti měst a regionů, které v této souvislosti budou moci poukázat na přetrvávající nedostatky při dodržování předpisů v oblasti životního prostředí, ale zároveň představí i úspěšné příklady provádění předpisů. Předseda Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz na závěrečném zasedání akce Zelený týden 2019 , které se uskuteční dne 17. května v Bruselu, stručně shrne výsledky, jichž bylo v oblasti životního prostředí dosaženo, i výzvy, které nás čekají.

V současné době je politika v oblasti životního prostředí jedním z nejvýraznějších úspěchů evropské integrace. Evropa je domovem největší koordinované sítě chráněných oblastí na světě. Do značné míry se jí podařilo ochránit ohrožené druhy a stanoviště, obnovit ekosystémy a docílit udržitelnějšího zemědělství, rybolovu a lesnictví. Přesto se stav přírodního kapitálu zhoršuje. Znečištění ovzduší má závažné dopady na zdraví občanů, třetina území EU trpí vodním stresem a v řadě členských států se stává problémem nedostatek vody.

V letošním roce se Zelený týden zaměřuje na uplatňování právních předpisů v oblasti životního prostředí. Předseda Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz se spolu s několika členy podělí o své zkušenosti a obavy.

Maršálek Mazovského vojvodství Adam Struzik (PL/ELS) dne 13. května ve Varšavě slavnostně zahájil Zelený týden 2019 těmito slovy: „My všichni jsme znepokojeni zhoršováním biologické rozmanitosti a negativními dopady změny klimatu na životní prostředí. Jelikož se jedná o celosvětový problém, musíme společně zajistit lepší ochranu životního prostředí na všech kontinentech naší planety. Jakožto místní a regionální představitelé však musíme jednat také individuálně a zajistit, aby byly právní předpisy v oblasti životního prostředí v našich regionech účinně uplatňovány a aby naši občané žili v co nejzdravějších podmínkách.“

Roby BIWER (LU/SES) , člen zastupitelstva obce Bettembourg a  zpravodaj stanoviska VR k problematice biologické rozmanitosti , ve Varšavě prohlásil: „Biologickou rozmanitost bychom měli považovat za základ našeho zdraví a dobrých životních podmínek. Je nezbytným předpokladem pro fungování ekosystémů, na nichž jsme závislí, a protože utváří prostředí, ve kterém žijeme, musíme ji chránit a naučit se žít v souladu s našimi ekosystémy. Naše místní a regionální orgány jsou navzdory problémům, s nimiž se potýkají při uplatňování právních předpisů v oblasti životního prostředí, i nadále hlavními aktéry environmentálních politik. Proto jsme odhodláni přispět k tomu, aby byly právní předpisy v oblasti životního prostředí v našich komunitách dodržovány účinněji a efektivněji.“

Dne 15. května bude VR v Bruselu pořádat udílení ocenění Evropského týdne omezování vzniku odpadů . Jedním z členů poroty bude André van de Nadort (NL/SES) , starosta obce Weststellingwerf a zpravodaj stanoviska VR Sdělení o evropské strategii pro plasty v oběhovém hospodářství .

Evropský výbor regionů nedávno přijal stanovisko Příprava 8. akčního programu pro životní prostředí , jehož zpravodaj Cor Lamers (NL/ELS) , starosta města Schiedam a předseda Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE) ve VR, představí jeho hlavní doporučení dne 16. května na jedné z akcí pořádaných v rámci Zeleného týdne, která ponese název Budoucnost politiky v oblasti životního prostředí – lepší integrace a provádění na místní a regionální úrovni. Shrnutí doporučení VR týkajících se budoucího akčního programu pro životní prostředí je k dispozici na tomto odkazu .

V dubnu 2019 zveřejnila Evropská komise soubor zpráv o stavu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí v Evropě. Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí podává přehled o pokroku, jejž jednotlivé členské státy učinily při provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí, poukazuje na jejich hlavní nedostatky a předkládá doporučení ohledně prioritních opatření.

Kontakt: david.crous@cor.europa.eu +32 (0) 470 88 10 37

Sdílet: