Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Města a regiony EU hlavními protagonisty Zeleného týdne 2019  
Člen VR Adam Struzik, maršálek Mazovského vojvodství, ve Varšavě slavnostně zahajuje Zelený týden 2019

Adam Struzik (PL/ELS) ve Varšavě slavnostně zahájil největší každoroční akci věnovanou evropským politikám v oblasti životního prostředí – tzv. Zelený týden . Letošní ročník je zaměřen na provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí. Provádění environmentální politiky spadá v Evropě ve většině případů do působnosti měst a regionů, které v této souvislosti budou moci poukázat na přetrvávající nedostatky při dodržování předpisů v oblasti životního prostředí, ale zároveň představí i úspěšné příklady provádění předpisů. Předseda Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz na závěrečném zasedání akce Zelený týden 2019 , které se uskuteční dne 17. května v Bruselu, stručně shrne výsledky, jichž bylo v oblasti životního prostředí dosaženo, i výzvy, které nás čekají.

V současné době je politika v oblasti životního prostředí jedním z nejvýraznějších úspěchů evropské integrace. Evropa je domovem největší koordinované sítě chráněných oblastí na světě. Do značné míry se jí podařilo ochránit ohrožené druhy a stanoviště, obnovit ekosystémy a docílit udržitelnějšího zemědělství, rybolovu a lesnictví. Přesto se stav přírodního kapitálu zhoršuje. Znečištění ovzduší má závažné dopady na zdraví občanů, třetina území EU trpí vodním stresem a v řadě členských států se stává problémem nedostatek vody.

V letošním roce se Zelený týden zaměřuje na uplatňování právních předpisů v oblasti životního prostředí. Předseda Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz se spolu s několika členy podělí o své zkušenosti a obavy.

Maršálek Mazovského vojvodství Adam Struzik (PL/ELS) dne 13. května ve Varšavě slavnostně zahájil Zelený týden 2019 těmito slovy: „My všichni jsme znepokojeni zhoršováním biologické rozmanitosti a negativními dopady změny klimatu na životní prostředí. Jelikož se jedná o celosvětový problém, musíme společně zajistit lepší ochranu životního prostředí na všech kontinentech naší planety. Jakožto místní a regionální představitelé však musíme jednat také individuálně a zajistit, aby byly právní předpisy v oblasti životního prostředí v našich regionech účinně uplatňovány a aby naši občané žili v co nejzdravějších podmínkách.“

Roby BIWER (LU/SES) , člen zastupitelstva obce Bettembourg a  zpravodaj stanoviska VR k problematice biologické rozmanitosti , ve Varšavě prohlásil: „Biologickou rozmanitost bychom měli považovat za základ našeho zdraví a dobrých životních podmínek. Je nezbytným předpokladem pro fungování ekosystémů, na nichž jsme závislí, a protože utváří prostředí, ve kterém žijeme, musíme ji chránit a naučit se žít v souladu s našimi ekosystémy. Naše místní a regionální orgány jsou navzdory problémům, s nimiž se potýkají při uplatňování právních předpisů v oblasti životního prostředí, i nadále hlavními aktéry environmentálních politik. Proto jsme odhodláni přispět k tomu, aby byly právní předpisy v oblasti životního prostředí v našich komunitách dodržovány účinněji a efektivněji.“

Dne 15. května bude VR v Bruselu pořádat udílení ocenění Evropského týdne omezování vzniku odpadů . Jedním z členů poroty bude André van de Nadort (NL/SES) , starosta obce Weststellingwerf a zpravodaj stanoviska VR Sdělení o evropské strategii pro plasty v oběhovém hospodářství .

Evropský výbor regionů nedávno přijal stanovisko Příprava 8. akčního programu pro životní prostředí , jehož zpravodaj Cor Lamers (NL/ELS) , starosta města Schiedam a předseda Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE) ve VR, představí jeho hlavní doporučení dne 16. května na jedné z akcí pořádaných v rámci Zeleného týdne, která ponese název Budoucnost politiky v oblasti životního prostředí – lepší integrace a provádění na místní a regionální úrovni. Shrnutí doporučení VR týkajících se budoucího akčního programu pro životní prostředí je k dispozici na tomto odkazu .

V dubnu 2019 zveřejnila Evropská komise soubor zpráv o stavu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí v Evropě. Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí podává přehled o pokroku, jejž jednotlivé členské státy učinily při provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí, poukazuje na jejich hlavní nedostatky a předkládá doporučení ohledně prioritních opatření.

Kontakt: david.crous@cor.europa.eu +32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :
 
Související informace
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-STAR-AT-GREEN-WEEK-2019-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023