Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Města a regiony EU si stanovily priority v oblasti životního prostředí, energetiky a klimatu pro rok 2019  
Místní a regionální orgány jsou odhodlány vyvíjet tlak na členské státy, aby zvýšily své ambice v oblasti klimatu, stanovily cíle v oblasti snižování energetické chudoby a zapojily města a regiony do národních plánů v oblasti klimatu a energetiky, které mají být vypracovány do konce roku

Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE) Evropského výboru regionů (VR) přijala svůj pracovní program na rok 2019. Jejími prioritami jsou kromě ochrany životního prostředí a biologické rozmanitosti také přechod Evropy na čistou energii, energetická chudoba, změna klimatu a provádění Pařížské dohody. Pracovní program komise ENVE se bude řídit cíli udržitelného rozvoje, jež představují meziodvětvový plán do roku 2030, pomocí něhož se má dosáhnout lepší a udržitelnější budoucnosti na celém světě.

Pod vedením předsedy rady regionu Apulie Michela Emiliana (IT/SES) diskutovali členové o strategii klimaticky neutrální EU do roku 2050, kterou v listopadu 2018 zveřejnila Evropská komise. Michele Emiliano prohlásil: „Jedná se o nejambicióznější pokus EU, jak v situaci, kdy v naší společnosti roste znepokojující napětí, oživit politiku. Ke zvrácení globálního oteplování nestačí pouze činnost na úrovni měst, regionů či zemí: je k němu zapotřebí pevná mezinárodní spolupráce. Rozhodnout o tom, která opatření je třeba ukončit a která vyžadují další investice, musí společně obce, regiony, vnitrostátní parlamenty a Evropská unie. Toto stanovisko musí odrážet skutečnou situaci v našich regionech a úlohu, kterou města a regiony mohou a musí při uskutečňování strategie zastávat.“ Stanovisko VR o strategii klimaticky neutrální EU do roku 2050 bude předmětem konzultace se zainteresovanými stranami , která se uskuteční v úterý 29. ledna a bude jí předsedat Michele Emiliano, předseda rady regionu Apulie a zpravodaj tohoto stanoviska. Návrh stanoviska bude přijat na schůzi komise ENVE dne 4. dubna a na plenárním zasedání VR ve dnech 26. a 27. června 2019.

Členové diskutovali o stanovisku Víceúrovňová správa a meziodvětvová spolupráce na podporu boje proti energetické chudobě, které vypracovává zpravodajka Kata Tüttő (HU/SES) . Tato představitelka 12. budapešťského obvodu prohlásila: „Je na čase určit společné cíle pro vymýcení energetické chudoby v Evropě. Musíme bezodkladně zvážit znepokojující sociální a zdravotní dopady energetické chudoby a nalézt trvalá a udržitelná řešení.“ Zpravodajka vyzdvihla význam činnosti prováděné v rámci Paktu starostů a primátorů, zejména z toho důvodu, že boj proti energetické chudobě je jednou z jeho priorit. „Přibližně 57 milionů lidí v Evropě nemá dostatečné vytápění a 52 milionů lidí nezvládá včas platit účty za energii,“ podotkla paní Tüttő. Konzultace se zainteresovanými stranami ohledně stanoviska proběhne dne 7. února 2019. Stanovisko má být přijato na plenárním zasedání VR ve dnech 26. a 27. června 2019.

Členové diskutovali o  výsledcích konference COP24 a o  zprávě IPCC o dopadech globálního oteplení o 1,5 °C .

Starosta města Schiedam a předseda komise ENVE Cor Lamers (NL/ELS) prohlásil: „Není pochyb o tom, že se nám v Katovicích podařilo zviditelnit místní orgány. Jasným důkazem toho je doporučení vládám členských států, aby zohledňovaly výsledky dialogů Talanoa a zapojily orgány na nižší než celostátní úrovni do přípravy a provádění strategií v oblasti klimatu. V nadcházejících měsících musíme být velmi aktivní, předávat svá politická poselství a posílit svou spolupráci se všemi příslušnými subjekty. Znovu poukazujeme na nutnost zvýšení vnitrostátních cílů v oblasti klimatu a domníváme se, že k jejich úspěšnému dosažení nás může dovést pouze společný postup na všech správních úrovních.“

Andrew Cooper (UK/EA), člen rady okresu Kirklees a zpravodaj stanoviska VR Správa v oblasti klimatu po roce 2020 , uvedl: „Musíme hájit výsledky konference COP24 a přímou výzvu vládám jednotlivých zemí, aby zapojily místní a regionální orgány do přípravy svých národních akčních plánů.“ Poslankyně Evropského parlamentu Jytte Guteland (SE/S&D) vyzdvihla úspěšnou spolupráci s VR během konference COP24 a zdůraznila, že ke splnění cílů vytyčených v Pařížské dohodě je třeba více takového společného úsilí.

Slavnostní zahájení Zeleného týdne 2019 se letos (13. května) uskuteční ve Varšavě na pozvání člena VR a maršálka Mazovského vojvodství Adama Struzika (PL/ELS) . Zelený týden se bude konat od 13. do 17. května a bude zaměřen na uplatňování právních předpisů v oblasti životního prostředí.

Roby Biwer (LU/SES) , člen zastupitelstva obce Bettembourg, prezentoval zprávu o své účasti na konferenci smluvních stran Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti (UN CBD COP14) listopadu v Šarm aš-Šajchu (Egypt), přičemž prohlásil: „Naše přítomnost byla nesmírně užitečná a byla ceněna. Kromě toho, že bylo mimořádně pozitivně přijato stanovisko VR o strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti na období po roce 2020 a rozdáno účastníkům, aby o něm mohli diskutovat, byl též nesmírně vřele uvítán náš návrh začlenit přínos biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb pro lidské zdraví do nových cílů na období let 2020–2030 následujících po dokončení aičijských cílů.“ Toto stanovisko zpravodaje Robyho Biwera Příspěvek měst a regionů v EU ke 14. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD COP14) a ke strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti na období po roce 2020 přijal VR na svém 131. plenárním zasedání, které se konalo v Bruselu ve dnech 8. až 10. října 2018. Dne 30. ledna 2019 představí zpravodaj doporučení předložená ve stanovisku pracovní skupině Evropského parlamentu pro změnu klimatu, biologickou rozmanitost a udržitelný rozvoj.

Komise ENVE jmenovala zpravodaje následujících tří stanovisek :

Sirpa Hertell (FI/ELS) , členka zastupitelstva města Espoo, bude zpravodajkou nelegislativního stanoviska Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030, v návaznosti na cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje, včetně Pařížské dohody o změně klimatu.

Witold Stępień (PL/ELS) , v letech 2010 až 2018 maršálek Lodžského vojvodství nyní člen sejmiku Lodžského vojvodství, bude zpravodajem stanoviska VR z vlastní iniciativy Provádění Pařížské dohody prostřednictvím inovativní a udržitelné transformace energetiky na regionální a místní úrovni.

Místopředseda rady župy Tolna József Ribányi (HU/ELS) byl jmenován zpravodajem stanoviska VR z vlastní iniciativy Provádění balíčku předpisů týkajících se čisté energie – Integrované vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu jako nástroj horizontálního přístupu ke klimatu a aktivní a pasivní energetice.

Příští schůze komise ENVE se bude konat dne 4. dubna v Bruselu.

Na příštím plenárním zasedání, které se bude konat ve dnech 6. a 7. února 2019 , budou členové VR diskutovat a hlasovat o stanovisku zpravodaje Cora Lamerse (NL/ELS) ' Příprava 8. akčního programu pro životní prostředí .

Obecné informace

Fotografie z 22. schůze komise ENVE jsou k dispozici zde . Zde jsou odkazy na internetové stránky pozvánku na schůzi .

Čistá planeta pro všechny – Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky – zde je k dispozici plné znění strategie Evropské komise ze dne 28. listopadu 2018 a  tisková zpráva Komise .

Zpráva Evropské komise o  cenách energie a nákladech na energii v Evropě ze dne 9. ledna 2019 (pouze v angličtině).

Zde jsou k dispozici nejdůležitější činnosti a prohlášení VR na COP24 tisková zpráva o konferenci COP24 .

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
08.12.2022