Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Města a regiony EU požadují zavedení plně funkčního evropského systému pro výměnu elektronických zdravotních záznamů  
Evropský výbor regionů jednomyslně podporuje stanovisko k digitalizaci odvětví zdravotní péče v Evropě, které vypracoval předseda vlády regionu Murcie Fernando López Miras

Digitalizace systémů zdravotní péče může přinést účinné a efektivní využívání zdrojů a zároveň zajistit, aby byla pacientům poskytována kvalitnější a personalizovanější pomoc. V uplynulých desetiletích se sice v celé EU rychle a setrvale prodlužovala střední délka života, od roku 2011 se však tento vývoj výrazně zpomalil. Díky lepší prevenci chorob a efektivnější zdravotní péči by se dalo zabránit 1,2 milionu předčasných úmrtí, k nimž v EU každoročně dochází ( zdroj: Evropská komise ). Členské státy EU vynakládají na zdravotní péči v průměru 8,3 % svého HDP ( zdroj: Eurostat ).

Členové Evropského výboru regionů jednomyslně přijali stanovisko s názvem Digitalizace odvětví zdravotní péče , které bylo vypracováno s cílem formulovat připomínky a přispět ke sdělení Evropské komise o usnadnění digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče na jednotném digitálním trhu; posílení postavení občanů a budování zdravější společnosti z dubna 2018.

Zpravodaj tohoto stanoviska a předseda vlády regionu Murcie Fernando López Miras (ES/ELS) prohlásil: „Digitální transformace zdravotnických systémů v Evropě má stěžejní význam pro vyvinutí efektivnějších modelů zdravotní péče, v jejichž rámci bude možné lépe předcházet nemocem a poskytovat pacientům personalizovanější pomoc. Nicméně abychom mohli s digitalizací těchto systémů pokročit, je naprosto nezbytné zaručit ochranu osobních údajů. Z tohoto důvodu vítáme nedávno vydaná doporučení Evropské komise ohledně vytvoření zabezpečeného evropského formátu pro výměnu elektronických zdravotních záznamů. Náš návrh je ale ještě ambicióznější – požadujeme zavedení plně funkčního evropského systému pro výměnu elektronických zdravotních záznamů.“

V důsledku stále častějšího výskytu chronických onemocnění a multimorbidity v Evropě potřebují členské státy větší množství zdrojů a zvyšují se jim náklady.

Členské státy EU vynakládají na zdravotní péči v průměru 8,3 % svého HDP, přičemž tento podíl je nejvyšší v Německu (11,2 %), ve Švédsku (11 %) a ve Francii (11%). Naopak v Polsku, Lucembursku a Lotyšsku tvoří tyto výdaje méně než 6,5 % HDP a v Rumunsku činí tento poměr 5 %, což je nejméně v EU ( zdroj: Eurostat ).

Digitální řešení v oblasti zdraví pomáhají zkrátit čas potřebný pro lékařské vyšetření a usnadňují víceoborovou koordinaci při léčbě pacientů.

Digitalizace odvětví zdravotní péče by nesmírně přispěla k překonání izolovanosti a poskytování personalizovanější pomoci občanům žijícím ve venkovských oblastech, v odlehlých regionech, na ostrovech a v oblastech s nízkou hustotou obyvatelstva.

Členové VR připomínají, že se v systémech elektronických zdravotních záznamů v EU nadále používají nekompatibilní formáty a standardy.

VR vyzývá Evropskou komisi, aby propagovala nové modely proplácení nákladů v souvislosti se zaváděním digitálních inovací, zaměřených například na platby na základě výsledků v oblasti zdraví, aby se tak podpořily obchodní modely podniků působících v oblasti elektronického a mobilního zdravotnictví, které poskytují vysoce kvalitní služby opírající se o digitální technologie.

Města a regiony EU žádají členské státy, aby nepřistupovaly k lokalizaci těchto služeb, poněvadž se ne vždy jedná o bezpečnější variantu, a aby podporovaly využívání mezinárodních a otevřených standardů s cílem vyhnout se řešením, která vytvářejí závislost na jednom konkrétním poskytovateli.

Místní představitelé se domnívají, že je nezbytné provázat nabídku s poptávkou a podpořit společné vyvíjení digitálních řešení.

Členové VR žádají Komisi, aby posoudila, zda by bylo možné přidělovat jedinečnou identifikaci genetickým studiím, které jsou prováděny na evropských občanech – musí se tak ovšem dít s jejich souhlasem a z klinických důvodů. Umožnilo by to používat tyto informace k preventivním, diagnostickým nebo terapeutickým účelům.

VR vyzývá k zavedení celounijního systému pro akreditaci, certifikaci a schvalování nových aplikací a zařízení pro pacienty a odborníky v oblasti zdravotnictví, aby bylo možné určit ty, které jsou skutečně považovány za prospěšné nebo jež mohou být dokonce předepisovány zdravotnickými pracovníky. Snížila by se tím administrativní zátěž a řešení schválená v jednom členském státě by mohla být snadno uváděna na trh ve státě jiném.

8. evropský summit regionů a měst

Na 8. evropském summitu regionů a měst , který se bude konat ve dnech 14. a 15. března v Bukurešti, se sejde přes 500 evropských, národních, regionálních a místních představitelů ze všech členských států EU, kteří zde budou jednat o přispění místních a regionálních orgánů k „budoucnosti Evropy“. Summit s názvem „(Re)New EUrope“ se uskuteční dva týdny před vystoupením Spojeného království z EU, k němuž má dojít 29. března, a dva měsíce před volbami do Evropského parlamentu a bude nejrozsáhlejším politickým setkáním primátorů a starostů, nejvyšších představitelů regionů a dalších zvolených místních a regionálních představitelů z celé Unie v letošním roce.

Na akci přijede také 100 mladých místních a regionálních politiků, kteří se aktivně zapojí do diskuse o budoucnosti Evropy. Bude zde rovněž oficiálně zahájena iniciativa Evropského výboru regionů spočívající ve vytvoření nové sítě regionálních center ( #RegHub ), a to za přítomnosti zástupců 20 zúčastněných regionů.

Pokud se chcete akce zúčastnit, přihlaste se prosím pomocí internetových stránek rumunského předsednictví Rady EU pro akreditaci médií (termín: 1. března). Upozorňujeme, že akreditaci mohou získat pouze registrovaní novináři.

Obecné informace

duben 2018 – sdělení Evropské komise o usnadnění digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče na jednotném digitálním trhu; posílení postavení občanů a budování zdravější společnosti

listopad 2018 – tisková zpráva Zdravotní stav v EU: lepší ochrana zdraví a prevence pro delší a zdravější život

Eurostat – statistické údaje týkající se výdajů na zdravotní péči v EU (údaje byly převzaty v březnu 2018)

6. února 2019 – tisková zpráva Iniciativa Komise zajišťující občanům bezpečný přístup k jejich zdravotnické dokumentaci ze zahraničí

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470881037

Sdílet: