Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Rozpočet EU na období 2021–2027: místní vedoucí představitelé a bulharské předsednictví EU obhajují budoucí politiku soudržnosti  

Místní a regionální vedoucí představitelé ze zemí EU, kteří se 7. června sešli v Sofii, vyzvali k odvrácení 10% škrtů v politice soudržnosti, jež ve svém návrhu rozpočtu na období 2021–2027 plánuje Evropská komise. Společně s bulharským předsednictvím Rady EU vyzvali k zabezpečení dostatečných zdrojů a ke zlepšení pravidel, aby se zajistilo, že hlavním cílem a funkcí budoucích evropských strukturálních a investičních fondů bude i nadále snižování nerovností prostřednictvím zapojení místních subjektů.

Komise Evropského výboru regionů pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU (COTER) uspořádala ve dnech 6. a 7. června spolu s  Národním sdružením obcí Bulharské republiky konferenci zaměřenou na důsledky předběžných návrhů Evropské komise týkajících se příštího víceletého finančního rámce, v nichž se stanoví roční výdajové stropy pro všechny politiky EU v období let 2021–2027 a nová nařízení o fondech.

„Oceňujeme, že se bulharské předsednictví EU zavázalo usilovat o silnou politiku soudržnosti. Prostřednictvím spolupráce mezi EU, vládami jednotlivých zemí a pracovníky místních orgánů se Bulharsko stalo příkladem toho, jak může politika soudržnosti zlepšovat životy občanů, přinést lepší infrastrukturu, zlepšit vzdělávání, bojovat proti chudobě, podporovat reformu veřejných služeb a řešit změnu klimatu. Víme, že to má význam a že jde o investice do občanů a budoucnosti Evropy. Proto musíme sáhnout hluboko do kapsy, abychom minimalizovali škrty a zavedli pravidla, díky nimž bude politika soudržnosti ještě efektivnější,“ řekl Karl-Heinz Lambertz , předseda Evropského výboru regionů.

Místopředseda vlády Bulharské republiky Tomislav Dončev s odkazem na nadcházející jednání o rozpočtu uvedl: „Bulharské předsednictví nebude váhat předložit tyto otázky k projednání a vyvolat upřímnou a otevřenou diskusi o naší společné budoucnosti. Platí to i pro debatu o budoucnosti politiky soudržnosti, tedy politiky, jež má poskytnout odpovědi na naše problémy a vést nás k prosperitě a sdíleným hodnotám.“

Daniel Panov , předseda Národního sdružení obcí Bulharské republiky a starosta města Veliko Tarnovo, řekl: „Domníváme se, že spojené úsilí členů Výboru regionů a podpora vnitrostátních sdružení místních orgánů z celé Evropy jsou nutným předpokladem pro to, aby byly naplněny potřeby milionů evropských občanů v zájmu naší společné budoucnosti. Naším cílem a politickým závazkem je naděje, že zdroje budou náležitě zacíleny na místní komunity, které se potýkají s potížemi.“

Nikola Dobroslavić (HR/ELS), hejtman Dubrovnicko-neretvanské župy a zpravodaj stanoviska VR k víceletému finančnímu rámci, během debaty zdůraznil, že „místní vedoucí představitelé považují návrh víceletého finančního rámce za pozitivní výchozí bod a podporují vyšší investice do vzdělávání, výzkumu, mládeže a migrace. Škrty, které jsou v politice soudržnosti plánovány, s sebou však nesou riziko, že se omezí schopnost regionů a měst řešit nerovnosti a podporovat inovace v celé Evropě. Zároveň je třeba pečlivě zhodnotit navržená kritéria přidělování finančních prostředků a zvýšenou rozpočtovou flexibilitu.“

Ukazuje se, že se místní vedoucí představitelé nejvíce obávají centralizace investic a čím dál větší separace strukturálních fondů EU, kdy jsou Evropský sociální fond a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova stále více odděleny od Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti.

ČINNOST VR TÝKAJÍCÍ SE BUDOUCÍ POLITIKY SOUDRŽNOSTI

Komise VR COTER provádí hloubkovou analýzu nových nařízení. Výbor do února rozpracuje a přijme své návrhy na zlepšení. Souběžně se stanoviskem k víceletému finančnímu rámci, které zpracovává pan Dobroslavić, jsou plánována tato další stanoviska:

- nařízení o společných ustanoveních, spoluzpravodajové Catiuscia Marini (IT/SES), předsedkyně rady regionu Umbrie, a  Michael Schneider (DE/ELS), státní tajemník spolkové země Sasko-Anhaltsko,

- Evropský fond pro regionální rozvoj, zpravodaj Michiel Rijsberman (NL/ELS), člen výkonné rady provincie Flevoland,

- Evropská územní spolupráce, zpravodajka Marie-Antoinette Maupertuis (FR/EA), členka výkonné rady územního společenství Korsika,

- Přeshraniční spolupráce, zpravodaj Bouke Arends (NL/SES), člen výkonné rady města Emmen,

- Evropský sociální fond plus, zpravodajka Susana Díaz (ES/SES), předsedkyně regionální vlády autonomní oblasti Andalusie,

- Nástroj pro propojení Evropy, zpravodajka Isabelle Boudineau (FR/SES), místopředsedkyně rady regionu Nová Akvitánie.

ALIANCE SOUDRŽNOSTI

VR prosazuje silnější politiku soudržnosti po roce 2020 a za tímto účelem spolu s nejvýznamnějšími územními sdruženími EU zahájil iniciativu Aliance soudržnosti (#CohesionAlliance), což je hnutí vycházející z místní úrovně, které je otevřené všem, kdo jsou přesvědčeni o tom, že politika soudržnosti EU musí být i nadále pilířem budoucnosti EU. Od jejího zahájení v říjnu minulého roku se k alianci každý den přidávají další subjekty, mezi nimi regionální a místní orgány, sdružení podnikatelů, akademická obec, odborové organizace a expertní skupiny.

Více informací o iniciativách, prohlášeních a pozičních dokumentech #CohesionAlliance je k dispozici na stránkách http://cohesionalliance.eu .

Kontakt:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 22822461

Mobil: +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Sdílet: