Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní a regionální představitelé vyzývají v rámci příprav na konferenci COP26 k zelenému oživení a vyšším ambicím v oblasti klimatu  

Členové Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE) v Evropském výboru regionů se virtuálně setkali, aby před zahájením summitu OSN o klimatu, který se bude konat v listopadu v Glasgowě, diskutovali o tom, jak zajistit zelené a inkluzivní oživení po pandemii COVID-19, které rovněž přinese vyšší ambice v oblasti klimatu. Na schůzi byly kromě toho představeny čtyři návrhy stanovisek k těmto tématům: bezpečné a udržitelné chemické látky pro životní prostředí bez toxických látek, strategie EU pro integraci energetického systému, ochrana mořského prostředí a zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030 s ohledem na COP26 .

Juan ESPADAS (ES/SES) , starosta Sevilly a předseda komise ENVE ve VR a pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni , při zahájení schůze řekl: „Evropská unie musí před zahájením konference COP26 nejen jít jednoznačně příkladem, pokud jde o stanovení cílů v oblasti klimatu v zájmu dosažení klimatické neutrality do roku 2050, ale také předložit konkrétní řešení, jak zapojit místní a regionální orgány. Edinburské prohlášení o biologické rozmanitosti ukazuje, že tato cesta je možná. Doufám, že při summitu v Glasgowě dosáhneme podobného zapojení měst a regionů. Bez místních a regionálních orgánů klimatická transformace neproběhne, a proto musí být jejich role plně zohledněna.“

Součástí schůze byla diskuse o tom, jak zajistit zelené oživení po pandemii COVID-19, do níž se zapojili Amaia BARREDO z regionální vlády Baskicka, které aktuálně předsedá Síti regionálních orgánů pro udržitelný rozvoj, Regions4 , Arno BONTE , místostarosta Rotterdamu a člen ICLEI , a  Eulalia RUBIO Institutu Jacquese Delorse .

Členové o celosvětových opatřeních v oblasti klimatu diskutovali s  poslankyní EP Marií SPYRAKI (EL/ELS) , spolupředsedkyní meziskupiny pro změnu klimatu, biologickou rozmanitost a udržitelný rozvoj, Jamesem GRABERTEM , ředitelem pro zmírňování změny klimatu a úřadujícím ředitelem pro komunikaci a zapojení při UNFCCC , Kirsten DUNLOP , výkonnou ředitelkou v  Climate-KIC , a  Dimitriosem ZEVGOLISEM , zástupcem vedoucího oddělení pro mezinárodní vztahy a delegace EU při Úmluvě OSN o změně klimatu, GŘ CLIMA , Evropská komise.

Členové hlasovali pro dohodu o posílené spolupráci mezi VR a GŘ ENER, jež stanoví společná opatření k zajištění úspěšného zavádění renovační vlny .

Členové komise ENVE projednali tyto čtyři návrhy stanovisek:

Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030 s ohledem na COP26. Zpravodaj Vincent CHAUVET (FR/RE) , starosta města Autun, uvedl: „Mým hlavním cílem je dosáhnout rovnováhy mezi ambiciózními cíli EU v oblasti klimatu do roku 2030 a tím, co dnes mohou jednotlivá města a regiony splnit. Není to však samoúčelné. Snažím se určit, co je třeba udělat pro vytvoření vlny změn v celé Evropě, a s touto tajnou složkou požadovat, aby byly na konferenci COP26 úloha měst a regionů a jejich příspěvky oficiálně uznány.“

Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství: Strategie EU pro integraci energetického systému , tak zní název návrhu stanoviska, které připravil Gunārs ANSIŅŠ (LV/RE) . Místostarosta města Liepāja prohlásil, že „strategie EU pro integraci energetického systému má zásadní význam pro hospodářské oživení místních a regionálních územních celků, a to zejména po krizi způsobené onemocněním COVID-19. Je důležité, aby se hlavním cílem místních a regionálních orgánů stala energetická účinnost. Integrace energetického systému může zároveň pomoci zvýšit energetickou účinnost v místních a regionálních územních celcích díky využívání dostupných zdrojů k přechodu na energeticky účinnější technologie.“

Adam STRUZIK (PL/ELS) je zpravodajem návrhu stanoviska Bezpečné a udržitelné chemické látky pro životní prostředí bez toxických látek v evropských městech a regionech .Maršálek Mazovského vojvodství uvedl: „Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek je důležitým prvkem hospodářské politiky založené na ekologických řešeních. Dopady jejího zavádění očekávají jak regiony, tak celá společnost. V tomto stanovisku chceme naznačit roli regionů při zavádění této strategie tím, že se zaměříme na zdraví obyvatel a životní prostředí. Strategie je příležitostí ke zlepšení konkurenceschopnosti pomocí inovací.“

Emma NOHRÉN (SE/Zelení) , zpravodajka návrhu stanoviska VR k  ochraně mořského prostředí , řekla: „Zanedbáváním oceánů si zabíjíme planetu. Již jsme promarnili drahocenný čas a v mořích EU jsme stále nedosáhli dobrého stavu životního prostředí. Nastal čas jednat. Uvolněním obrovské síly obcí a regionů EU by se otevřela možnost přijmout skutečná opatření zaměřená na obnovu našich moří.“

Další informace:

Provádění Zelené dohody na místní úrovni je nová iniciativa VR, jejímž cílem je zajistit, aby města a regiony hrály v Zelené dohodě pro Evropu ústřední roli, aby měly jak v souvislosti se strategií EU pro udržitelný růst, tak v rámci plánů na podporu oživení po pandemii COVID-19 přímý přístup k finančním prostředkům a aby byly ve všech územních celcích realizovány konkrétní projekty. Tato iniciativa byla zahájena dne 15. června 2020 , kdy vznikla pracovní skupina VR. Za účelem inspirace a urychlení opatření obsahuje iniciativa Provádění Zelené dohody na místní úrovni on-line mapu s 200 osvědčenými postupy.

Kontakt:

David Crous

+32 (0) 470881037

david.crous@cor.europa.eu

Share: