Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Energetická krize nesmí oslabit globální ambice EU v oblasti klimatu  

Necelý měsíc před konferencí Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) COP27 zopakoval Evropský výbor regionů (VR) svůj apel, aby byly orgány na nižší než celostátní úrovni intenzivněji zahrnuty do globálních jednání o klimatu a aby byla výrazněji uznána jejich úloha při provádění Pařížské dohody. VR navrhuje vytvoření celosvětového systému pro shromažďování a monitorování toho, jak města a regiony snižují emise uhlíku. Dále vybízí členské státy a Radu EU, aby se jednoznačně zasadily o to, že v závěrech konference COP27 bude zmíněno, že je naléhavě zapotřebí přijmout opatření založená na víceúrovňové spolupráci a plně zapojit místní a regionální orgány do provádění Pařížské dohody.

Po létě poznamenaném velkými suchy, záplavami a požáry v celé EU a v době, kdy raketově stoupají ceny energií, roste inflace a milionům Evropanů hrozí v nadcházející zimě energetická chudoba, patří energetická a klimatická krize k hlavním tématům diskusí na říjnovém plenárním zasedání VR a v rámci Evropského týdne regionů a měst 2022.

Před konferencí OSN o klimatu, která začíná dne 6. listopadu v Šarm aš-Šajchu, uspořádali členové VR na plenárním zasedání rozpravu věnovanou úloze, kterou budou orgány na nižší než celostátní úrovni na COP27 mít. Zúčastnili se jí místopředseda výboru ENVI Evropského parlamentu Bas Eickhout, starostka Utrechtu a vyslankyně ICLEI na konferenci COP27 Sharon Dijksma a starosta města Šafšawán a regionální předseda ICLEI pro Afriku Mohamed Sefiani.

„Klimatická krize je pro všechny čím dál očividnější. Musíme proto urychleně jednat a přejít od závazků ke konkrétním výsledkům,“ prohlásil v úvodu diskuse předseda Evropského výboru regionů Vasco Alves Cordeiro. „Rozhodnutí přijatá na konferenci COP27 budou utvářet politiku v oblasti klimatu a energetiky a budou mít dopad na všechny místní a regionální orgány. Letošní konference COP27 se odehrává uprostřed energetické krize, která byla ještě prohloubena Putinovou válkou proti Ukrajině, jde však o problém, který jsme měli vyřešit již před desítkami let posunem směrem ke klimaticky neutrální ekonomice. Evropský výbor regionů hodlá na konferenci COP27 důrazně prosazovat své názory a v zájmu naplnění tohoto cíle bude pokračovat v upevňování svých aliancí na úrovni EU i na celosvětové úrovni.“

Starosta Varšavy a nový předseda komise ENVE ve Výboru regionů a pracovní skupiny VR pro provádění Zelené dohody na místní úrovniRafał Trzaskowski (PL/ELS) uvedl: „Díky masivním investicím do osvětlení LED ve varšavských ulicích jsme podstatně snížili spotřebu energie a veřejné výdaje. Závazek realizovat udržitelná řešení, která z místních komunit učiní zdravější a lepší místa k životu, přijaly mnohé další evropské regiony a města. Požadujeme tudíž, aby byly přímo poskytnuty finanční prostředky, které by místním a regionálním orgánům usnadnily činnost zaměřenou na urychlení transformace energetiky. Dále pak žádáme, aby konference COP27 vzala v potaz názory měst a regionů, a vítáme podporu, kterou další víceúrovňové spolupráci vyjádřil Evropský parlament. Vyzýváme nyní výkonného místopředsedu Evropské komise Franse Timmermanse, aby se zasadil o posílení úlohy měst a regionů u jednacího stolu na konferenci COP27.“ Usnesení výboru ENVI Evropského parlamentu týkající se konference COP27, o němž se hlasovalo v pondělí 3. října, podpořilo návrh VR ohledně víceúrovňové správy a silnější úlohy měst a regionů při provádění Pařížské dohody.

Shromáždění zastupující města a regiony na úrovni EU se roli místních a regionálních samospráv v globálních jednáních o klimatu a provádění Pařížské dohody snaží posílit prostřednictvím stanovisek, která vypracovali Alison Gilliland (IE/SES)Olgierd Geblewicz (PL/ELS). Orgány na nižší než celostátní úrovni a diplomacie měst mohou překonat stávající překážky v globálních jednáních o klimatu a mohou demonstrovat, že je možné zvýšit ambice, pokud jde o urychlení energetické účinnosti a zavádění energie z obnovitelných zdrojů coby jediného řešení současné energetické a klimatické krize.

Podle členky rady města Dublin Alison Gilliland (IE/SES), která je zpravodajkou stanoviska Směrem ke strukturálnímu začlenění měst a regionů do UNFCCC COP 27, „jsou naše ekosystémy poškozené a křehké a mnoho dopadů klimatické krize je již nezvratných. Nemůžeme dovolit, aby válka a energetická krize zastavily spravedlivou transformaci, dík níž se naše planeta stane čistší a udržitelnější. Abychom splnili naše cíle v oblasti klimatu, potřebují města a regiony více přímých finančních prostředků a větší podporu. Jak stanoví Klimatický pakt z Glasgow, potřebujeme inkluzivní správu, a vyzýváme tudíž všechny členy VR, aby u svých národních delegací aktivně prosazovali, aby byla v závěrech Rady výslovně zmíněna klíčová úloha, kterou v této transformaci hrají orgány na nižší než celostátní úrovni.“

Maršálek Západopomořanského vojvodství Olgierd Geblewicz (PL/ELS), který je zpravodajem stanoviska Úloha VR v rozvoji diplomatické činnosti v oblasti klimatu na nižší než celostátní úrovni v kontextu nadcházejících COP27 a COP28, konstatoval: „Diplomacie na nižší než celostátní úrovni a diplomacie měst nejsou dostatečně uznávány ani využívány. Města a regiony jsou v přední linii, pokud jde o vypořádávání se s důsledky změny klimatu, ale také co se týče řešení v oblasti klimatu. Místní a regionální orgány představují nástroj, jehož pomocí se občané mohou angažovat a komunity mohou posílit své postavení. Bez nich nemůžeme sliby Pařížské dohody splnit. Vyzýváme Evropskou komisi, aby místní a regionální orgány zapojila do jednání o klimatu jakožto vyslance občanů. Výbor regionů je coby shromáždění zastupující města a regiony na úrovni EU připraven plnit roli instituce, která koordinuje diplomacii v oblasti klimatu na nižší než celostátní úrovni s partnerskými zeměmi EU.“

Do debaty se zapojil taktéž maršálek Slezského vojvodství a zpravodaj stanoviska VR Energetický balíček týkající se plynu, vodíku a emisí metanuJakub Piotr Chełstowski (PL/EKR), který zdůraznil, že „nový balíček týkající se plynu a nařízení o metanu mají klíčový význam z hlediska cílů Zelené dohody pro Evropu i balíčku ‚Fit for 55‘ a plánu REPowerEU. Rozvíjení trhů s vodíkem a biometanem a snižování emisí metanu je zásadní i pro naše regionální ekonomiky a pro zachování souladu s našimi ambicemi v oblasti klimatu.“

Poznámky pro redaktory:

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 8810 37

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
08.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SMES-HOUSEHOLD-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
01.12.2022