Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Účinnější státní podpora a strategie pro odvětví zemědělství a lesnictví jsou klíčem ke snížení nerovností a zvýšení soudržnosti, pokud jde o venkovské oblasti.  

Udržitelné a účinné řízení zemědělství a lesnictví má zásadní význam pro zachování a ochranu krajiny, udržení venkovského hospodářství při životě, boj proti vylidňování, a potažmo potírání rozdílů v rozvoji. Místní a regionální představitelé vyzývají Evropskou unii, aby podpořila malé a střední podniky a mikropodniky ve venkovských oblastech, a to především prostřednictvím zjednodušení postupů týkajících se pravidel státní podpory.

Snahu Evropské unie stát se do roku 2050 klimaticky neutrálním kontinentem a její úsilí o oživení venkovských oblastí a zachování soudržnosti jako základní hodnoty EU musí být doprovázeny určitou flexibilitou pravidel státní podpory, pokud jde o odvětví zemědělství a o podniky ve venkovských oblastech. To je nejdůležitější sdělení stanoviska Evropského výboru regionů (VR) Budoucí státní podpora EU v odvětvích zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech, které vypracoval Guido Milana (IT/SES), člen zastupitelstva obce Olevano Romano, a které bylo přijato na plenárním zasedání konaném ve dnech 27. a 28. dubna.

„Po krizi způsobené pandemií jsou nyní hospodářské oživení v Evropě a ekologická transformace zemědělského odvětví ohroženy válkou na Ukrajině. V boji proti změně klimatu však nesmíme polevit. Rozhodně odmítáme postoje, jež se snaží tento konflikt využít k oslabení Zelené dohody pro Evropu a strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“. Souhlasíme s tím, že investice do ekologické transformace jsou důležité, zároveň však vyzýváme k tomu, aby byla současně zavedena vhodná podpůrná opatření. Jedná se především o státní podporu v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech. Ta musí být pružnější a je třeba ji zjednodušit. Za tímto účelem vyzýváme k přepracování definice pojmu malé a střední podniky a k vytvoření nové definice mikropodniků, a to specificky pro zemědělské odvětví. Jsem totiž pevně přesvědčen, že tyto podniky je třeba podporovat, neboť jsou těmi nejvhodnějšími subjekty pro realizaci ekologické transformace,“ uvedl zpravodaj.

Místní a regionální představitelé vyzývají k podpoře zemědělských podniků během jejich ekologické transformace, a to zejména co se týče menších podniků působících v oblasti ochrany krajiny a rovněž mikropodniků, které by se s transformací samy vypořádat nedokázaly. Členové VR rovněž zdůrazňují, že by měla být poskytována dostatečná podpora malým a středním podnikům ve venkovských oblastech, přičemž by se nemělo rozlišovat mezi podniky zemědělskými a podniky z jiných odvětví.

Evropská komise bude muset předložit nové návrhy týkající se poskytování státní podpory v zemědělství, které se použijí od 1. ledna 2023. Výbor zdůrazňuje, že je potřeba skutečně zjednodušit správní postupy pro místní orgány v případech, kdy jsou příjemci státní podpory nebo kdy musí řešit mimořádní události. Zjednodušené vykazování nákladů je v současné době považováno za slučitelné s pravidly státní podpory pouze v případě, že jde o opatření podpory, která je spolufinancována ze zdrojů EU. Dle Výboru se však nezdá, že by bylo opodstatněné nadále stanovovat různé metody výpočtu způsobilých nákladů v závislosti na finančním zdroji krytí programu.

Vedle zemědělství má z hlediska regionálního rozvoje zásadní sociálně ekonomickou úlohu odvětví lesnictví, a to zejména v nejodlehlejších oblastech, horských regionech a v těch nejvíce znevýhodněných územních celcích. V souvislosti s tímto odvětvím místní představitelé požadují, aby infrastrukturní opatření v odvětví lesnictví implicitně nebyla považována za podporu, pokud se týkají neproduktivních investic. V samostatném stanovisku, které bylo přijato na uvedeném plenárním zasedání a jež vypracoval tajemník pro otázky Evropské unie a vnější vztahy vlády autonomní oblasti Valencie Joan Calabuig Rull (ES/SES), členové VR zdůrazňují pozitivní přínos, který mají lesní produkty, jež jsou plodem udržitelného obhospodařování lesů a udržitelného průmyslového zpracování, pro regionální ekonomiky.

Stanovisko Nová Lesní strategie EU do roku 2030 upozorňuje Evropskou komisi na to, že je třeba nalézt rovnováhu mezi environmentálními, sociálními a hospodářskými aspekty udržitelného obhospodařování lesů, a zdůrazňuje, že je důležité respektovat a zachovávat rozmanitost lesů prostřednictvím postupů udržitelného obhospodařování.

Místní představitelé zdůrazňují, že udržitelné obhospodařování lesů vyžaduje více evropských finančních prostředků, které by měly být vyčleněny jasným způsobem a na základě realistického přístupu.

Zpravodaj se domnívá, že „stanovení společného rámce a cílů na evropské úrovni je velmi pozitivní krok, avšak – s ohledem na rozmanitost lesů v Evropě a na skutečnost, že 40 % evropských lesů obhospodařují místní a regionální orgány – to nesmí znamenat oslabení subsidiarity. EU, která má širokou škálu pravomocí v souvisejících oblastech, by měla podpořit regiony a obce, neboť to budou právě ony, kdo bude tuto evropskou strategii v konečném důsledku provádět. Tento přístup bude mít zásadní význam pro zajištění udržitelného obhospodařování lesů ve všech třech rozměrech: sociálním, ekonomickém a environmentálním.“

Lesní odvětví, zemědělství a produkty související s využíváním půdy, jako je biomasa, dřevní produkty a bioprodukty, se významně podílejí na hospodářském rozvoji a tvorbě pracovních míst ve venkovských oblastech. Pro politiku v oblasti klimatu jsou rovněž klíčová odvětví využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF). Åsa Ågren Wikström (SE/ELS), členka rady kraje Västerbotten a zpravodajka přijatého stanoviska Revize nařízení o LULUCF a nařízení o „sdílení úsilí“ prohlásila: „Musíme si uvědomit, jak velký potenciál má odvětví lesnictví z hlediska zmírňování změny klimatu a rozvoje bioekonomiky na místní a regionální úrovni. Ukládání uhlíku v lesích, využívání produktů a bioenergie z lesů mohou pomoci snížit dopad na klima a vytvářet nová pracovní místa. Změna klimatu je přeshraničním problémem, který nelze vyřešit čistě opatřeními přijímanými na místní či celostátní úrovni. Všechna hospodářská odvětví musí přispívat ke snižování emisí uhlíku a současně zajistit rovnováhu mezi spravedlností a solidaritou. Nezbytná transformace musí vycházet z faktů a musí do ní být zapojeny místní a regionální orgány.“

Další informace:

V květnu 2021 zveřejnila Evropská komisepracovní dokument útvarů Komise, který shrnuje výsledky hodnocenípravidel státní podpory pro odvětví zemědělství a lesnictví a pro venkovské oblasti. Hodnocení dospělo k závěru, že aby bylo možné sladit stávající pravidla se současnými prioritami EU, budoucí společnou zemědělskou politikou (SZP) a Zelenou dohodou pro Evropu, může být zapotřebí několik cílených úprav. Přijetí revidovaných pravidel je naplánováno na konec roku 2022, aby tak pravidla mohla začít být uplatňována v roce 2023.

Evropský parlament a Rada schválily nové právní předpisy týkající se SZP, zejména nařízení (EU) 2021/2115, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, s přihlédnutím ke stanovisku VR k nové společné zemědělské politice.

V lednu 2022 přijal VR stanovisko Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti EU, které vypracoval předseda vlády autonomní oblasti Andalusie Juanma Moreno.

Ke strategii v oblasti biologické rozmanitosti a ke strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli“ se VR vyjádřil ve stanoviscích Biologicky rozmanitá města a regiony po roce 2020 v rámci 15. zasedání konference smluvních stran Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti a strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030Od zemědělce ke spotřebiteli – místní a regionální rozměr.

Podíl půdy, kterou pokrývají lesy, stále roste (v současné době je to 43 %), zejména ve vylidněných regionech. Odvětví lesnictví (obhospodařování a těžba, průmyslové zpracování dřeva a papíru) v roce 2018 v EU přímo zaměstnávalo 2,1 milionu lidí, přičemž vytvořilo hrubou přidanou hodnotu ve výši 109,855 miliardy EUR. V roce 2018 působilo v odvětvích založených na lesnictví 397 000 podniků, což představuje 15 % výrobních podniků. Kromě toho bylo 1,2 milionu osob zaměstnáno ve výrobě dřevěného nábytku a v odvětvích souvisejících s papírovým tiskem, které vygenerovaly hrubou přidanou hodnotu ve výši (v tomto pořadí) 25 a 31 miliard EUR. Další 4 miliony pracovních míst pak poskytla odvětví týkající se bioenergie, výstavby z dřevěných materiálů a nedřevních lesních produktů.

Udržitelné zemědělské postupy a strategie v oblasti lesnictví zaměřené na zvyšování odolnosti vůči změně klimatu, které respektují biologickou rozmanitost v Evropě a které k této rozmanitosti přispívají, jsou klíčovými prvky Zelené dohody pro Evropu, strategie růstu EU směřující k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Evropský výbor regionů zahájil stěžejní iniciativu týkající se provádění Zelené dohody na místní úrovni. Jejím prostřednictvím hodlá dosáhnout toho, aby se města a regiony staly ústředními aktéry v rámci přechodu EU ke klimatické neutralitě. Součástí této iniciativy jsou různé výzvy k přijetí opatření jako Stromy pro život, průzkum, jehož cílem je shromáždit názory měst a regionů na výzvy a příležitosti provádění Zelené dohody pro Evropu na místní úrovni, a výzva ke sdílení informací o úsilí vyvíjeném v oblasti ochrany klimatu určená všem místním a regionálním orgánům.

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

David Crous

Tel.: +32 (0)470 881 037

david.crous@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EFFICIENT-STATE-AID-AGROFORESTRY-STRATEGIES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EFFICIENT-STATE-AID-AGROFORESTRY-STRATEGIES.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EFFICIENT-STATE-AID-AGROFORESTRY-STRATEGIES.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EFFICIENT-STATE-AID-AGROFORESTRY-STRATEGIES.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EFFICIENT-STATE-AID-AGROFORESTRY-STRATEGIES.ASPX

Vyhlašujeme soutěž o ceny EU za ekologickou produkci
Vyhlašujeme soutěž o ceny EU za ekologickou produkci
27.03.2023