Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Hospodářská a měnová unie musí podporovat růst a být transparentní a demokratická  
Začlenění rozpočtového paktu do Smluv EU musí posloužit k zajištění demokratičnosti rozhodovacího procesu a zachování veřejných investic. Je nutné zřídit evropský podpůrný fond, aby bylo možné vzdorovat systémovým hrozbám.

V rámci posílení evropské měnové unie (HMU) musí být odstraněn její současný demokratický deficit a musí být oživeny veřejné investice, jejichž objem je stále znepokojivě nízký. Toť hlavní myšlenka, již regiony a města EU vyjádřily ve stanovisku přijatém 5. července na plenárním zasedání Evropského výboru regionů (VR) – shromáždění zastupujícího místní a regionální orgány v EU.

V návaznosti na finanční krizi bylo v roce 2012 dohodnuto přijetí přísnějších pravidel pro koordinaci fiskálních záležitostí. Tato pravidla jsou teď zapracovávána do Smluv EU, včetně nových ustanovení, na jejichž základě bude Evropský mechanismus stability, vytvořený na mezivládní úrovni, zčásti přeměněn na evropský fond a bude zavedena funkce evropského ministra hospodářství a financí. Tím, jaké důsledky budou mít tyto návrhy Evropské komise pro regiony a města, se Výbor zabývá ve stanovisku, které vypracoval Christophe Rouillon (FR/SES), starosta obce Coulaines. Je zneklidňující, že diskuse o migraci zastiňuje všechny ostatní oblasti, v nichž by EU měla urychleně podniknout kroky. Naléhavě je totiž potřeba posílit odolnost HMU před případnou další krizí , a to zejména zřízením evropského podpůrného fondu, aby bylo možné vzdorovat systémovým hrozbám, s nimiž se potýká světová ekonomika. Tento evropský ochranný systém je nutné zavést nyní, a nikoli jej nepromyšleně sestavovat během příští krize, “ prohlásil Christophe Rouillon při prezentaci stanoviska na plenárním zasedání VR.

Začlenění Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (obecně známé jako rozpočtový pakt) do Smluv EU mělo proběhnout s přihlédnutím k posouzení jejího provádění. VR kriticky hodnotí skutečnost, že toto posouzení zjevně nebylo provedeno nebo se o něm neinformovalo a že Evropská komise ve svém návrhu zcela opomíjí přetrvávající nízký objem veřejných investic, který poklesl z 3,4 % HDP EU v roce 2008 na 2,7 % v roce 2016.

Právě veřejných investic se často v největší míře dotýkají opatření fiskální konsolidace, a proto místní představitelé žádají, aby nová pravidla poskytla nezbytnou flexibilitu a podpořila zejména investiční kapacitu místních a regionálních orgánů. Z tohoto důvodu by prostředky vynaložené na spolufinancování projektů podporovaných z evropských strukturálních a investičních fondů, programu transevropských sítí a Nástroje pro propojení Evropy neměly být považovány za strukturální výdaje ve smyslu Paktu o stabilitě a růstu. Podobné opatření již bylo učiněno u vnitrostátních příspěvků do Evropského fondu pro strategické investice.

Místní představitelé souhlasí s tím, aby se Evropský mechanismus stability, který není dostatečně transparentní a v jehož rámci může snadno dojít k zablokování či vetování rozhodnutí, stal součástí primárního práva EU a podléhal kontrole ze strany Evropského parlamentu. Jednoznačně podporují návrh Komise, aby byla významná rozhodnutí týkající se mimo jiné poskytování finanční pomoci přijímána váženou většinou 85 %, a nikoli jako dosud jednomyslně.

Navrhované zavedení funkce evropského ministra hospodářství a financí by dle regionů a měst EU pomohlo zvýšit demokratickou odpovědnost a čitelnost správy HMU. Je ovšem nutné náležitým způsobem definovat jeho úlohu, aby nedošlo k ještě větší centralizaci rozhodování o fiskálních záležitostech.

Nicméně problém nedostatečné demokratičnosti HMU bude možné vyřešit pouze tehdy, bude-li evropským občanům patrné, že je v této unii rovněž hájena zásada sociálního pokroku a že zaměstnanosti, růstu mezd a sociálním normám není v porovnání s makroekonomickými a rozpočtovými otázkami přikládán druhotný význam.

Kontakt:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 22822461

Mobil: +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Sdílet: