Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Nová studie VR vyjadřuje hluboké znepokojení nad nedostatečným zapojením regionů a měst do národních plánů pro oživení  

Zatímco se hlavy států a předsedové vlád EU sešli v Bruselu, aby zhodnotili současný stav hospodářského oživení, výsledky nové studie zadané Evropským výborem regionů (VR) ukazují na nedostatečné zapojení místních a regionálních orgánů do přípravy a provádění národních plánů pro oživení a odolnost. Tato studie byla představena na schůzi Komise VR pro hospodářskou politiku (ECON) . Její členové rovněž vyjádřili vážné obavy, že plány nevěnují odpovídající pozornost územním rozdílům a že jsou nedostatečně koordinovány s cíli politiky soudržnosti s následnými riziky překrývání finančních prostředků.

Ve studii, která analyzovala osm národních plánů pro oživení a odolnost, jež byly Evropské komisi předloženy do konce května, se uvádí, že do těchto plánů jsou velmi omezeně zahrnuty možnosti regionů se demokraticky vyjádřit. Většina regionálních a místních subjektů byla konzultována pouze formálně a jednostranně. Jejich úkolem bude především administrativní zajištění investičních politik. Jejich nápady se do plánů promítly jen výjimečně. Poskytnutí větší politické volnosti městům a regionům, pokud jde o využití investičních zdrojů, by však podpořilo odpovědnost místních komunit za provádění politik a podpořilo budování kapacit na místní úrovni. Nedostatečné zapojení regionálních a místních orgánů, které mají pro uskutečnění investic, poskytování služeb a provádění reforem zásadní význam, by mohlo ohrozit dopad a účinnost národních plánů pro oživení a odolnost.

Michael Murphy (IE/ELS), předseda komise ECON ve VR a člen rady hrabství Tipperary, řekl: „Dnes předložená studie potvrzuje to, co naznačila naše dřívější činnost: ačkoli se situace v různých částech EU velmi liší, mnoho členských států považuje konzultace s regionálními a místními subjekty za jednostranný proces, za jakési odškrtnutí úkolu, místo za smysluplné výměny názorů. Bohaté znalosti a zkušenosti regionů a měst se jen zřídka odrazí v plánech pro oživení, což je promarněná příležitost a jednoduše řečeno nepředstavuje řádnou správu věcí veřejných. Místní a regionální orgány mají zásadní význam pro uskutečňování investic a poskytování veřejných služeb i pro provádění reforem a je chybou pokoušet se o oživení EU bez nich.“

Členové komise ECON vyjádřili politování nad tím, že investice navržené v národních plánech pro oživení a odolnost nezohledňují potenciální synergie mezi Nástrojem pro oživení a odolnost a fondy politiky soudržnosti EU. Překrývání obou finančních nástrojů by mohlo ohrozit účinnost politiky soudržnosti. Kromě Itálie a Belgie nejsou zdroje přidělovány územně. Studie rovněž dospěla k závěru, že úloha, která je v národních plánech pro oživení a odolnost určena místním a regionálním orgánům při prosazování ekologické a digitální transformace, zůstává neurčitá a špatně definovaná.

S ohledem na výsledky studie vyzvali členové komise ECON Evropskou komisi, aby provedla důkladné posouzení všech národních plánů pro oživení a odolnost a aby společně s Evropským parlamentem trvala na vymezení úlohy místních a regionálních orgánů ve zbývajících fázích těchto plánů s cílem zachovat soudržnost jako základní hodnotu a zapojit regiony a města EU do evropského semestru a do monitorování a hodnocení plánů.

Kromě diskuse o fondu EU na podporu oživení přijala komise ECON návrh stanoviska Ochrana zeměpisných označení průmyslových a řemeslných výrobků v Evropské unii , v němž požaduje harmonizovaný regulační rámec EU pro zeměpisná označení průmyslových a řemeslných výrobků, který nahradí směsici vnitrostátních právních nástrojů, a tím ochrání důležitou část evropského kulturního dědictví, zlepší práva spotřebitelů, zvýší příjmy producentů a přispěje k rozvoji dotčených regionů.

Martine Pinville (FR/SES), členka rady regionu Nová Akvitánie a zpravodajka tohoto stanoviska, uvedla, že „dlouhodobý požadavek VR na přijetí nařízení na ochranu zeměpisných označení průmyslových a řemeslných výrobků musí být nyní uveden do praxe. Pro spotřebitele by takový právní předpis byl zárukou původu, kvality a pravosti výrobku. Pro řemeslníky nebo podniky by to znamenalo ocenění jejich know-how a ochranu před nekalou hospodářskou soutěží a paděláním. A konečně pro regiony by šlo o ochranu místního dědictví, zachování přidané hodnoty a udržení na jejich území pracovních míst, která nelze přemístit.“

Stanovisko má být přijato na plenárním zasedání VR v říjnu 2021.

Schůze komise ECON byla pro členy také příležitostí k výměně názorů o pracovním dokumentu Aktualizace průmyslové strategie 2020: k silnějšímu jednotnému trhu pro oživení Evropy, který představila zpravodajka Jeannette Baljeu (NL/Renew Europe), a o stanovisku k tématu zlepšování právní úpravy, které představil Piero Mauro Zanin (IT/ELS), zpravodaj komise CIVEX.

Komise ECON dále jmenovala Roba Jonkmana (NL/EKR) zpravodajem stanoviska Provádění Nástroje pro oživení a odolnost a doporučila, aby byl Mark Weinmeister (DE/ELS) jmenován hlavním zpravodajem stanoviska k evropské digitální identitě.

Souvislosti:

Nástroj EU pro oživení a odolnost je fiskální nástroj v hodnotě 672,5 miliardy EUR (312,5 miliardy EUR v podobě grantů a 360 miliard EUR v podobě půjček), jehož cílem je podpořit členské státy EU při provádění reforem a investování do společných priorit EU. Jedná se o největší finanční nástroj zahrnutý do nástroje na podporu oživení v hodnotě 750 miliard EUR „ Next Generation EU “. Aby mohly členské státy Nástroj pro oživení a odolnost využít, měly by předložit své národní plány pro oživení a odolnost, v nichž uvedou reformy a investice, které hodlají financovat. Evropská komise dosud obdržela 24 národních plánů z 27 a 12 z nich schválila.

Studie na téma „Regionální a místní orgány v národních plánech pro oživení a odolnost“, kterou zadal VR, se zaměřila na osm národních plánů, jež byly Evropské komisi předloženy do konce května 2021: z Belgie, Francie, Chorvatska, Itálie, Německa, Polska, Rumunska a Španělska. Úplné znění studie je k dispozici na internetu zde .

Již společná konzultace VR a CEMR představená v lednu poukázala na to, že mnoho vlád členských států EU neumožňuje regionům a městům podílet se na přípravě plánů na podporu oživení po pandemii COVID-19. Úplné výsledky jsou k dispozici na internetu na této adrese .

Podle čl. 18 odst. 4 písm q) nařízení, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost , a jak nedávno připomněl Evropský parlament ve svém usnesení , které bylo přijato velkou většinou, měly by být plány pro oživení a odolnost připraveny a, „je-li to možné“, prováděny na základě „konzultačního procesu vedeného v souladu s vnitrostátním právním rámcem s místními a regionálními orgány, sociálními partnery, organizacemi občanské společnosti, mládežnickými organizacemi a dalšími relevantními zúčastněnými stranami“. Členské státy budou muset předložit shrnutí konzultačního procesu, v němž bude podrobně popsáno, „jak je v tomto plánu zohledněn příspěvek zúčastněných stran“.

Kontakt:

Maximilian v. Klenze

Tel.: +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel.: +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Sdílet :