Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Nová studie VR vyjadřuje hluboké znepokojení nad nedostatečným zapojením regionů a měst do národních plánů pro oživení  

Zatímco se hlavy států a předsedové vlád EU sešli v Bruselu, aby zhodnotili současný stav hospodářského oživení, výsledky nové studie zadané Evropským výborem regionů (VR) ukazují na nedostatečné zapojení místních a regionálních orgánů do přípravy a provádění národních plánů pro oživení a odolnost. Tato studie byla představena na schůzi Komise VR pro hospodářskou politiku (ECON) . Její členové rovněž vyjádřili vážné obavy, že plány nevěnují odpovídající pozornost územním rozdílům a že jsou nedostatečně koordinovány s cíli politiky soudržnosti s následnými riziky překrývání finančních prostředků.

Ve studii, která analyzovala osm národních plánů pro oživení a odolnost, jež byly Evropské komisi předloženy do konce května, se uvádí, že do těchto plánů jsou velmi omezeně zahrnuty možnosti regionů se demokraticky vyjádřit. Většina regionálních a místních subjektů byla konzultována pouze formálně a jednostranně. Jejich úkolem bude především administrativní zajištění investičních politik. Jejich nápady se do plánů promítly jen výjimečně. Poskytnutí větší politické volnosti městům a regionům, pokud jde o využití investičních zdrojů, by však podpořilo odpovědnost místních komunit za provádění politik a podpořilo budování kapacit na místní úrovni. Nedostatečné zapojení regionálních a místních orgánů, které mají pro uskutečnění investic, poskytování služeb a provádění reforem zásadní význam, by mohlo ohrozit dopad a účinnost národních plánů pro oživení a odolnost.

Michael Murphy (IE/ELS), předseda komise ECON ve VR a člen rady hrabství Tipperary, řekl: „Dnes předložená studie potvrzuje to, co naznačila naše dřívější činnost: ačkoli se situace v různých částech EU velmi liší, mnoho členských států považuje konzultace s regionálními a místními subjekty za jednostranný proces, za jakési odškrtnutí úkolu, místo za smysluplné výměny názorů. Bohaté znalosti a zkušenosti regionů a měst se jen zřídka odrazí v plánech pro oživení, což je promarněná příležitost a jednoduše řečeno nepředstavuje řádnou správu věcí veřejných. Místní a regionální orgány mají zásadní význam pro uskutečňování investic a poskytování veřejných služeb i pro provádění reforem a je chybou pokoušet se o oživení EU bez nich.“

Členové komise ECON vyjádřili politování nad tím, že investice navržené v národních plánech pro oživení a odolnost nezohledňují potenciální synergie mezi Nástrojem pro oživení a odolnost a fondy politiky soudržnosti EU. Překrývání obou finančních nástrojů by mohlo ohrozit účinnost politiky soudržnosti. Kromě Itálie a Belgie nejsou zdroje přidělovány územně. Studie rovněž dospěla k závěru, že úloha, která je v národních plánech pro oživení a odolnost určena místním a regionálním orgánům při prosazování ekologické a digitální transformace, zůstává neurčitá a špatně definovaná.

S ohledem na výsledky studie vyzvali členové komise ECON Evropskou komisi, aby provedla důkladné posouzení všech národních plánů pro oživení a odolnost a aby společně s Evropským parlamentem trvala na vymezení úlohy místních a regionálních orgánů ve zbývajících fázích těchto plánů s cílem zachovat soudržnost jako základní hodnotu a zapojit regiony a města EU do evropského semestru a do monitorování a hodnocení plánů.

Kromě diskuse o fondu EU na podporu oživení přijala komise ECON návrh stanoviska Ochrana zeměpisných označení průmyslových a řemeslných výrobků v Evropské unii , v němž požaduje harmonizovaný regulační rámec EU pro zeměpisná označení průmyslových a řemeslných výrobků, který nahradí směsici vnitrostátních právních nástrojů, a tím ochrání důležitou část evropského kulturního dědictví, zlepší práva spotřebitelů, zvýší příjmy producentů a přispěje k rozvoji dotčených regionů.

Martine Pinville (FR/SES), členka rady regionu Nová Akvitánie a zpravodajka tohoto stanoviska, uvedla, že „dlouhodobý požadavek VR na přijetí nařízení na ochranu zeměpisných označení průmyslových a řemeslných výrobků musí být nyní uveden do praxe. Pro spotřebitele by takový právní předpis byl zárukou původu, kvality a pravosti výrobku. Pro řemeslníky nebo podniky by to znamenalo ocenění jejich know-how a ochranu před nekalou hospodářskou soutěží a paděláním. A konečně pro regiony by šlo o ochranu místního dědictví, zachování přidané hodnoty a udržení na jejich území pracovních míst, která nelze přemístit.“

Stanovisko má být přijato na plenárním zasedání VR v říjnu 2021.

Schůze komise ECON byla pro členy také příležitostí k výměně názorů o pracovním dokumentu Aktualizace průmyslové strategie 2020: k silnějšímu jednotnému trhu pro oživení Evropy, který představila zpravodajka Jeannette Baljeu (NL/Renew Europe), a o stanovisku k tématu zlepšování právní úpravy, které představil Piero Mauro Zanin (IT/ELS), zpravodaj komise CIVEX.

Komise ECON dále jmenovala Roba Jonkmana (NL/EKR) zpravodajem stanoviska Provádění Nástroje pro oživení a odolnost a doporučila, aby byl Mark Weinmeister (DE/ELS) jmenován hlavním zpravodajem stanoviska k evropské digitální identitě.

Souvislosti:

Nástroj EU pro oživení a odolnost je fiskální nástroj v hodnotě 672,5 miliardy EUR (312,5 miliardy EUR v podobě grantů a 360 miliard EUR v podobě půjček), jehož cílem je podpořit členské státy EU při provádění reforem a investování do společných priorit EU. Jedná se o největší finanční nástroj zahrnutý do nástroje na podporu oživení v hodnotě 750 miliard EUR „ Next Generation EU “. Aby mohly členské státy Nástroj pro oživení a odolnost využít, měly by předložit své národní plány pro oživení a odolnost, v nichž uvedou reformy a investice, které hodlají financovat. Evropská komise dosud obdržela 24 národních plánů z 27 a 12 z nich schválila.

Studie na téma „Regionální a místní orgány v národních plánech pro oživení a odolnost“, kterou zadal VR, se zaměřila na osm národních plánů, jež byly Evropské komisi předloženy do konce května 2021: z Belgie, Francie, Chorvatska, Itálie, Německa, Polska, Rumunska a Španělska. Úplné znění studie je k dispozici na internetu zde .

Již společná konzultace VR a CEMR představená v lednu poukázala na to, že mnoho vlád členských států EU neumožňuje regionům a městům podílet se na přípravě plánů na podporu oživení po pandemii COVID-19. Úplné výsledky jsou k dispozici na internetu na této adrese .

Podle čl. 18 odst. 4 písm q) nařízení, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost , a jak nedávno připomněl Evropský parlament ve svém usnesení , které bylo přijato velkou většinou, měly by být plány pro oživení a odolnost připraveny a, „je-li to možné“, prováděny na základě „konzultačního procesu vedeného v souladu s vnitrostátním právním rámcem s místními a regionálními orgány, sociálními partnery, organizacemi občanské společnosti, mládežnickými organizacemi a dalšími relevantními zúčastněnými stranami“. Členské státy budou muset předložit shrnutí konzultačního procesu, v němž bude podrobně popsáno, „jak je v tomto plánu zohledněn příspěvek zúčastněných stran“.

Kontakt:

Maximilian v. Klenze

Tel.: +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel.: +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023