Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Legislativní proces EU: ‎ Evropská komise navrhla posílit úlohu regionů a měst  
Komise ve své zprávě zohlednila doporučení pracovní skupiny pro subsidiaritu

Evropský výbor regionů (VR) oceňuje, že má Evropská komise v úmyslu posílit zapojení místních a regionálních orgánů do tvorby právních předpisů EU. VR podporuje návrhy, jež Komise formulovala ve svém sdělení a které podle VR zkvalitní a zefektivní politiku EU, jelikož poskytnou větší slovo městům a regionům.

Ve svém sdělení týkajícím se zásad subsidiarity a proporcionality Evropská komise do značné míry podpořila odvedenou práci a  doporučení pracovní skupiny pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „Méně, zato efektivněji“ , ve které VR zastupovali jeho předseda a dva členové. Komise navrhla dát novou podobu platformě REFIT , jejímž účelem je zkvalitňovat právní předpisy EU – tato platforma se má napříště zabývat také otázkami subsidiarity a proporcionality a má být posíleno zapojení místních a regionálních orgánů a provázání se sítěmi VR.

Mimoto Komise ve svém sdělení uvítala pilotní projekt VR spočívající ve vytvoření sítě regionálních center, jehož spuštění oznámil předseda Lambertz začátkem tohoto měsíce ve svém projevu „Stav Evropské unie – pohled regionů a měst“ . Navrhovaná síť regionálních center bude mít za úkol pomáhat při posuzování provádění politik a zajistit, aby byly při tvorbě politik EU efektivnějším způsobem brány v potaz zkušenosti místních a regionálních orgánů.

Předseda VR Karl-Heinz Lambertz uvedl: „Jsem potěšen tím, že Evropská komise nejen navázala kontakt s vnitrostátními parlamenty a místními a regionálními orgány a vyslechla si jejich připomínky, ale že také aktivně zohlednila jejich návrhy, jak zlepšit fungování EU. EU musí změnit svůj způsob práce tím, že budou rozhodnutí přijímána na úrovni, která má nejblíže k občanům. Díky tomu, že regiony a města dostanou větší slovo v rozhodovacím procesu EU, budou její právní předpisy účinnější a vejdou více ve známost. Neznamená to, že by bylo zapotřebí ‚méně Evropy‘, nýbrž že Evropa musí při plnění svých cílů věnovat přednostní pozornost občanům.“ .

Komise dále vybídla Evropskou radu, Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty, aby používaly navrhovaný tabulkový dotazník pro posuzování subsidiarity a aby na svá jednání v průběhu legislativního procesu zvaly zástupce místních a regionálních orgánů a intenzivněji spolupracovaly s regionálními zastupitelstvy. Komise navrhla rozvinout tyto myšlenky na konferenci s názvem „Subsidiarita coby základní zásada Evropské unie“ , kterou pořádá rakouské předsednictví Rady EU ve dnech 15. a 16. listopadu v Bregenzi.

Dalšími zástupci VR v pracovní skupině pro subsidiaritu byli vedle předsedy Lambertze Michael Schneider (DE/ELS) a  François Decoster (FR/ALDE).

Pan Schneider, státní tajemník spolkové země Sasko-Anhaltsko a předseda řídicí skupiny pro subsidiaritu ve VR zdůraznil: „ Subsidiarita nám jakožto regionálními a místním politikům, kteří mají na starosti provádění právních předpisů EU v praxi, pomáhá účinněji reagovat na potřeby občanů na nejvhodnější úrovni – evropské, celostátní či regionální. Z tohoto důvodu obecně vítám návrh Evropské komise, aby byla subsidiarita v politickém a právním ohledu lépe uplatňována. V nadcházejícím období budou mnohé regiony prostřednictvím naší Sítě pro monitorování subsidiarity zkoumat dopad právních předpisů EU na regiony a města s cílem zjistit, jak by se dalo množství těchto předpisů snížit.

Vyzýváme budoucí poslance Evropského parlamentu k tomu, aby zajistili, že subsidiarita zůstane jednou z hlavních priorit Komise po roce 2019, a přiblížili tak EU našim občanům. Evropský výbor regionů je připraven postarat se v součinnosti s EU a vnitrostátními orgány o to, aby byla zásada subsidiarity uplatňována v praxi.“

Pan Decoster, místopředseda rady regionu Hauts-de-France , prohlásil: „S podporou Evropské komise získají místní a regionální orgány větší váhu a budou se moci rozsáhleji podílet na evropských politikách. Naše zásada aktivní subsidiarity, která je popsána ve zprávě pracovní skupiny, zaručí formulování účinných politik a posílí pocit spoluodpovědnosti za realizaci opatření EU. V této spojitosti bych ovšem rád vyjádřil politování nad tím, že Evropská komise nepřihlédla k mému návrhu zavést program Erasmus pro místní a regionální představitele, který by těmto představitelům umožnil provádět společné iniciativy ve prospěch občanů.“

Související informace

Zásady subsidiarity a proporcionality jsou zakotveny v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. Lisabonskou smlouvou byl zaveden mechanismus, díky němuž mohou vnitrostátní parlamenty posuzovat, zda jsou připravované právní předpisy EU v souladu se zásadou subsidiarity. V  rámci „mechanismu včasného varování“ mají vnitrostátní parlamenty osm týdnů na to, aby sdělily, z jakých důvodů se domnívají, že daný legislativní návrh zásadě subsidiarity neodpovídá. Jestliže počet odůvodněných stanovisek dosáhne jedné třetiny hlasů přidělených vnitrostátním parlamentům, musí Evropská komise svůj návrh přezkoumat. K tomuto „postupu žluté karty“ se v letech 2007 až 2017 přikročilo pouze třikrát.

V listopadu 2017 zřídil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker pracovní skupinu pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „Méně, zato efektivněji“. Požádal tuto pracovní skupinu, aby se zaměřila na tři otázky: 1) úlohu místních a regionálních orgánů při tvorbě a provádění politik Evropské unie, 2) úlohu subsidiarity a proporcionality v činnosti unijních orgánů a institucí a 3) případnou potřebu přenést odpovědnost za určité oblasti politiky zpět na členské státy.

Pracovní skupina se těmto třem cílům věnovala na svých sedmi setkáních. Na základě těchto diskusí, veřejného slyšení a příspěvků od řady různých subjektů byla vypracována zpráva pracovní skupiny obsahující devět doporučení a také realizační opatření určená vnitrostátním parlamentům, celostátním, regionálním a místním orgánům, Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému výboru regionů a Evropské komisi.

V čele pracovní skupiny stál první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans a zasedali v ní tři členové Evropského výboru regionů – předseda Karl-Heinz Lambertz (Belgie), Michael Schneider (Německo) a François Decoster (Francie) – a tři poslanci vnitrostátních parlamentů – Toomas Vitsut (Estonsko), Kristian Vigenin (Bulharsko) a Reinhold Lopatka (Rakousko).

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023