Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Valdis Dombrovskis se připojil k výzvě místních orgánů adresované vládám členských států, aby lépe zapojily města a regiony do přípravy národních plánů pro oživení.  

Z konzultací, které VR provedl, vyplývá, že převážná většina regionů a měst je vyloučena z přípravy plánů pro oživení po pandemii COVID-19, přestože mají pro boj s touto mimořádnou situací klíčový význam. Evropská komise se zavazuje, že tento zásadní faktor zohlední při posuzování národních plánů.

Výsledky nedávné konzultace , kterou VR provedl společně s CEMR, poukázaly na to, že vlády řady členských států EU neumožňují regionům a městům podílet se na přípravě plánů pro oživení po pandemii COVID-19. Regionální a místní představitelé na své znepokojení upozornili na březnovém plenárním zasedání Evropského výboru regionů (VR) výkonného místopředsedu Evropské komise pro hospodářství ve prospěch lidí Valdise Dombrovskise.

Po diskusi o úloze regionů a měst při navrhování, provádění a správě národních plánů pro oživení, ale i nového akčního plánu týkajícího se evropského pilíře sociálních práv následovala prezentace stanoviska k přezkumu evropské obchodní politiky, které vypracoval Willy Borsus (BE/Renew Europe), místopředseda a ministr hospodářství a zahraničního obchodu Valonska. Stanovisko bude oficiálně přijato na konci plenárního zasedání.

Předseda VR Apostolos Tzitzikostas při zahájení rozpravy na plenárním zasedání zdůraznil, že „přístup shora dolů a centralizace by vážně ohrozily dopad unijního financování oživení. Musíme zajistit, aby se klíčová úloha regionů, měst a vesnic při pandemii náležitě odrazila ve správě plánů pro oživení i v činnostech v rámci evropského semestru. Vítáme, že se Evropská komise zavazuje, že tento zásadní faktor zohlední při posuzování a přijímání národních plánů.“

Výkonný místopředseda Valdis Dombrovskis řekl: „Členské státy se usilovně zabývají vypracováním plánů pro oživení a odolnost. K jejich úspěchu v praxi bude důležitá silná regionální a místní odpovědnost, spolu s podporou sociálních partnerů a občanské společnosti. V národních plánech bude nutné vysvětlit, jak budou prováděny konzultace se zúčastněnými stranami, jak budou zohledněny v navrhovaných investicích a reformách a jak přispějí k posílení soudržnosti s ohledem na místní, regionální a národní rozdíly. Zapojení místních a regionálních orgánů a zúčastněných stran bude stejně důležité i ve fázi provádění.“

Členové VR rovněž diskutovali o tom, do jaké míry by reformovaná obchodní politika EU mohla přispět k hospodářskému oživení. S ohledem jak na vnější výzvy, jako je zvýšené geopolitické napětí, tak na vnitřní výzvy, jakými jsou Zelená dohoda pro Evropu a digitální transformace, žádají o přepracování obchodní politiky EU a její uvedení do souladu s celkovým sociálním a hospodářským zaměřením EU. VR vyzval v zájmu zvýšení legitimity obchodní politiky EU k výraznějšímu a včasnějšímu zapojení místních a regionálních orgánů i organizací občanské společnosti do přípravy příštích legislativních návrhů týkajících se obchodu.

Willy Borsus (BE/Renew Europe), místopředseda a ministr hospodářství a zahraničního obchodu Valonska, uvedl: „EU musí důkladně přehodnotit svoji obchodní politiku, aby tak posílila svoje celosvětové vedoucí postavení při prosazování otevřeného, spravedlivého, udržitelného a na pravidlech založeného mezinárodního obchodního řádu.“

Diskuse navíc poskytla příležitost k první politické výměně názorů mezi místními, regionálními a evropskými zástupci o novém akčním plánu pro provádění evropského pilíře sociálních práv , který Evropská komise předložila před dvěma týdny. „Při naší každodenní práci v boji s pandemií jsme viděli, jak se ze zdravotní krize stává stále více krize sociální. Vítáme proto akční plán pro provádění sociálního pilíře jakožto nástroj pro nasměrování investic do sociální soudržnosti, a to na základě jasných cílů, jichž má být dosaženo integrací zdrojů a politik EU, členských států a regionů," dodala Anne Karjalainen (FI/SES), předsedkyně Komise VR pro sociální politiku, vzdělávání, zaměstnanost, výzkum a kulturu (SEDEC).

Souvislosti:

Evropský výbor regionů a Rada evropských obcí a regionů ( CEMR ) provedly společnou konzultaci o zapojení místních a regionálních orgánů do přípravy národních plánů pro oživení a odolnost. Výsledky byly představeny 22. ledna na schůzi Komise VR pro hospodářskou politiku. Z dokumentu vyplývá, že podněty místních a regionálních orgánů vzalo v potaz jen několik málo zemí, což ohrožuje úspěšné provádění plánu na podporu oživení Evropy.

Více informací naleznete na této stránce .

Dne 16. června 2020 zahájila Evropská komise konzultaci o obchodní a investiční politice EU . Prvním cílem konzultace bylo posoudit, jak může obchodní politika přispět k rychlému a udržitelnému sociálně-ekonomickému oživení, posílit konkurenceschopnost EU a pomoci při prosazování jejích hodnot a norem. Druhým cílem bylo přezkoumat obchodní politiku na základě modelu „ otevřené strategické autonomie “. Model otevřené strategické autonomie umožní evropským podnikům, pracovníkům a spotřebitelům využívat výhod otevřenosti a zároveň je chránit před nekalými praktikami a budovat odolnost EU vůči neznámým budoucím výzvám. VR k tomu přispěl předložením svého návrhu stanoviska k plánu Komise na přezkum obchodní politiky.

Evropská komise představila akční plán pro provádění evropského pilíře sociálních práv dne 4. března. Plán stanoví tři ambiciózní hlavní cíle, jimiž by se měly při přijímání svých politických rozhodnutí řídit členské státy a jejich regiony, aby tak dosáhly cílů stanovených v rámci tohoto pilíře. Za tímto účelem by měly také plně využít finanční prostředky z různých fondů EU, a podpořit tak investice v sociální oblasti.

Podle nových hlavních cílů by do roku 2030 mělo být zaměstnáno nejméně 78 % obyvatel EU ve věku 20 až 64 let, nejméně 60 % všech dospělých by se mělo každoročně účastnit odborné přípravy a počet osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením by se měl snížit alespoň o 15 milionů.

Tiskovou zprávu k reakci na představení akčního plánu najdete na této stránce .

Kontakty:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Maximilian v. Klenze

Tel.: +32 22822044

Maximilian.vonKlenze@ext.cor.europa.eu

Sdílet :