Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní  

Koncepce „inteligentní vesnice“ může lidem díky zapojení místních komunit a využívání digitálních nástrojů zlepšit život. Je však zapotřebí, aby všechny politiky EU podporovaly kvalitu života na venkově a zvyšovaly jeho atraktivitu tím, že umožní rovný přístup k základním službám, jako je sociální a zdravotní péče, a zajistí lepší příležitosti pro malé a střední podniky i pro začínající podniky. Regiony a města proto žádají Komisi, aby vypracovala cíle a ukazatele, které by umožnily sledovat, jak se tuto dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti daří realizovat. To jsou hlavní požadavky, které Radim SRŠEŇ, starosta obce Dolní Studénky, uvádí ve svém stanovisku Cíle a nástroje pro inteligentní venkovské oblasti v Evropě, jež bylo přijato na plenárním zasedání Evropského výboru regionů.

Venkovské oblasti tvoří 80 % území EU a jsou domovem 30 % obyvatel EU, kteří žijí v odlišných podmínkách než lidé v městských oblastech. Konkrétně narážejí na nedostatečný přístup k digitalizaci a na nedostatky v oblasti infrastruktury a služeb, které omezují zakládání a provozování podniků, a tím i hospodářský rozvoj venkovských oblastí.

Zpravodaj stanoviska Radim SRŠEŇ (CZ/ELS), starosta obce Dolní Studénky, při této příležitosti uvedl: „Každá krize představuje zároveň i příležitost a my máme nyní jedinečnou možnost změnit tvář venkova mnohem rychleji, než bychom si před několika lety dokázali představit. Máme již politiky, nástroje, data a také technologie, díky nimž lze odstranit rozdíly mezi venkovem a městy. Co však potřebujeme, je komplexní přístup vycházející z podmínek, jež panují v té které lokalitě, a řešení přizpůsobená konkrétním potřebám každého regionu. Jinými slovy, co nyní potřebujeme je inteligentní rozvoj venkova! Je naprosto nezbytné využít všech politik EU a všech možných zdrojů (včetně fondů soudržnosti a prostředků z nástroje Next Generation EU), abychom díky stanovení jednoznačných úkolů, celkových cílů a norem kvality života naplnili ambice Dlouhodobé vize pro venkovské oblasti i dalších strategií EU.“

Evropská komise předložila v červnu 2021 Dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti EU do roku 2040, která by měla zajistit, aby tyto oblasti byly „silnější, propojené, odolné a prosperující“. Cílem této vize je využít nových možností, které přináší ekologická a digitální transformace EU, a dosáhnout vyváženého územního rozvoje a stimulovat hospodářský růst tím, že ve venkovských oblastech vytvoří nové příležitosti pro přilákání inovativních podniků, zajistí přístup ke kvalitním pracovním místům, podpoří nové a lepší dovednosti a zajistí lepší infrastrukturu a služby.

Zpravodaj Radim SRŠEŇ (CZ/ELS) ve stanovisku VR poukazuje na to, že úspěšně zavést Dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti EU znamená lépe využívat koncepci inteligentních vesnic a nástroje partnerství, jako je iniciativa LEADERkomunitně vedený místní rozvoj. Inteligentní vesnice by se měly stát nedílnou součástí politiky regionálního rozvoje a vytvářet synergie se stávajícími nástroji.

Koncepce inteligentních vesnic vyžaduje zapojení místní komunity a využití digitálních nástrojů v zájmu zkvalitnění života lidí ve venkovských oblastech. Zároveň zahrnuje také spolupráci s dalšími komunitami a přijetí inteligentních řešení v soukromém i veřejném sektoru, která lidem v těchto oblastech zajistí lepší životní podmínky.

Výbor navrhuje, aby se při vytváření inteligentních vesnic pamatovalo na podporu místní výroby a spotřeby a na spolupráci mezi obcemi při řešení otázek společného zájmu. Kromě toho by měl být zaveden proces rozhodování, který by byl založen na veřejně přístupných datech a transparentnosti, a umožnil by tak nalézt nová řešení pro rozvoj venkovských obcí.

Místní a regionální představitelé EU ve svých doporučeních zdůraznili, že všechny politiky EU by měly zvyšovat atraktivitu venkovských oblastí a chránit tamní kvalitu života a venkovské obyvatelstvo tím, že zajistí rovný přístup k základním službám a příležitostem. Členové VR proto požadují vytvoření lepších podmínek pro rozvoj diverzifikovaných malých a středních podniků a pro to, aby se začínající podniky staly přirozenou součástí budování inteligentních obcí ve venkovských oblastech. Zajištěn by měl být rovněž lepší přístup ke kvalitní zdravotní a sociální péči.

Výbor ve svém stanovisku upozorňuje na potřebu rozvíjet digitální dovednosti a odbornou přípravu obyvatelstva ve venkovských oblastech a podporovat zabezpečenou a udržitelnou digitální infrastrukturu a digitalizaci podniků a veřejných služeb, aby lidé mohli pracovat z domova a ze své komunity a mít doma k dispozici potřebné služby. Vítá začlenění venkovských oblastí do Evropského prohlášení o digitálních právech a zásadách pro digitální dekádu.

Pokud jde o realizaci dlouhodobé vize, regionální a místní představitelé ze zemí EU vyzvali k tomu, aby byly na úrovni Unie v rámci politiky soudržnosti po roce 2027 vyčleněny konkrétní regionálně zaměřené prostředky pro venkovské oblasti, přičemž podpora by měla dosáhnout minimální výše stanovené v dohodách o partnerství.

Závěrem pak Výbor vyzývá Komisi, aby navrhované cíle a ukazatele zahrnula do své hodnotící zprávy o provádění dlouhodobé vize pro venkovské oblasti a aby navrhla, jak tyto cíle zapracovat do stávajících monitorovacích systémů EU (např. do evropského semestru).

Kontaktní osoba:

Ângela Machado

Tel.: +32 475 41 31 58

angela.machado@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023