Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Dohody o rozpočtu EU a o fondu na podporu oživení je třeba dosáhnout do června – případné zpoždění by ohrozilo bezpečnost občanů a soudržnost Evropy.  

V návaznosti na videokonferenci členů Evropské rady, která se konala dne 23. dubna, vyzývá Aliance soudržnosti – celoevropská aliance požadující silnější politiku soudržnosti po roce 2020 – k tomu, aby politika soudržnosti zůstala prioritou v rámci rozhovorů o strategii oživení po krizi způsobené onemocněním Covid-19 a aby zohledňovala potřeby a zkušenosti regionů a měst.

Boj proti pandemii Covid-19 a za oživení evropského hospodářství jsou závodem s časem. Jakékoli další zpoždění při zajišťování odpovídajícího plánu EU na podporu oživení, jenž se bude opírat se o silný rozpočet EU, ohrozí naši schopnost chránit zdraví a sociální práva občanů, zachovat výrobní kapacitu Evropy, pomoci podnikům přežít krizi a investovat do udržitelné budoucnosti.

Potřebujeme, aby členské státy učinily zásadní krok vpřed pro Evropu, a to tím, že:

- zajistí, aby v nejhůře postižených zemích a regionech pokračovala mimořádná opatření podporovaná politikou soudržnosti, s odpovídajícím financováním a zvláštními pravidly;

- posílí plánované investice do politiky soudržnosti na období 2021–2027 s cílem urychlit oživení a v dlouhodobém horizontu zajistit odolnější, spravedlivější a udržitelnější Evropu;

- zajistí, aby mimořádné finanční iniciativy přispívaly k sociální, územní a hospodářské soudržnosti tím, že budou řešit místní daňové ztráty a příjmy a podporovat místní a regionální orgány – jakož i příslušné podniky ve veřejném vlastnictví – při provozování místních služeb pro občany během pandemie i po ní;

- úspěšně završí jednání o budoucí politice soudržnosti, a umožní tak včas zahájit nové období financování v roce 2021 a zajistit, aby mohla být politika soudržnosti prováděna i v následujících letech;

- spojí všechny úrovně veřejné správy s cílem investovat do zlepšení zdravotnických služeb v celé Unii, a to jak navýšením financování pro zdravotnictví v rámci politiky soudržnosti, tak vytvořením specializovaného mechanismu pro případy zdravotní nouze;

- uznají dobré příklady přeshraniční a nadnárodní spolupráce během současné krize a aktivně zapojí ESÚS, euroregiony a všechny příhraniční regiony EU do boje proti viru, jakož i do budoucího hospodářského oživení.

Požadujeme, aby jak „základní“ rozpočet EU, tak i mimořádné finanční investiční iniciativy vycházely ze zkušeností a znalostí místních aktérů, kteří se potýkají s pandemií a jejími důsledky. Investice EU musí využívat flexibility a zjednodušení, jakékoli nadměrná centralizace by však vážně narušila jejich účinnost. Politika soudržnosti je nejlepším nástrojem EU pro strukturální posílení sociálního a hospodářského rozvoje regionů a měst (včetně opatření v oblasti zdraví a klimatu). Je zapotřebí ji posílit a plně mobilizovat s cílem zvýšit v dlouhodobém horizontu odolnost všech místních a regionálních orgánů, aby bylo zajištěno, že budou dostatečně připraveny na hospodářské dopady současné krize, ale i jakýchkoli dalších krizí, a doplní tak stávající i budoucí nástroje reakce na naléhavé situace.

Pokud jde o případné posílení programu na podporu reforem, skutečné zapojení regionů a měst do posuzování potřeb a do přípravy intervencí, v úzké koordinaci s plány politiky soudržnosti, bude mít rozhodující význam pro zajištění toho, aby nebylo opomenuto žádné místo a aby byl účinně usměrněn územně asymetrický dopad reforem. Kromě toho by se regiony a města měly zapojit do diskuse o tom, jak z územního hlediska posílit odolnost evropské společnosti při řešení pandemické krize a jejích hospodářských a sociálních důsledků.

Teď je naprosto nezbytné, aby orgány EU postupovaly v duchu solidarity a odpovědnosti. Konečným výsledkem jednání nemůže být soubor nadměrně centralizovaných finančních prostředků a nejistých finančních nástrojů opírajících se pouze o reakci soukromých trhů. Musíme Evropě poskytnout účinnou kombinaci nástrojů, kde budou náležitě vyváženy granty a úvěry a kde se bude v zájmu zajištění lepší reakce na potřeby občanů EU plně uplatňovat zásada partnerství.

Jen pokud budeme mít odvahu a vzájemnou důvěru, můžeme Evropu vyvést z této nouzové situace.

Sekretariát:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023