Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Celoevropská aliance varuje Evropskou komisi: snižování regionálních rozpočtů znamená riziko pro budoucnost Evropy  

Politika soudržnosti EU musí i po roce 2020 představovat alespoň jednu třetinu rozpočtu EU a podporovat všechny evropské regiony. Snižování jejího rozpočtu by znamenalo riziko prohlubování rozdílů v Evropě a ohrožení budoucnosti Evropské unie. Toto poselství předala dnes, před zveřejněním návrhu budoucího rozpočtu EU plánovaným na 2. května, celoevropská #CohesionAlliance Evropské komisi.

Politika soudržnosti, na niž bylo v období 2014–2020 vyčleněno více než 350 mld. eur a jež je uskutečňována prostřednictvím evropských strukturálních a investičních fondů, je hlavním investičním nástrojem EU, který usiluje o snížení regionálních nerovností, vytváření pracovních míst, otevírání nových obchodních příležitostí a řešení hlavních celosvětových problémů, jako jsou změna klimatu a migrace. Je jedinou politikou EU, která zahrnuje všechny evropské místní komunity, a to prostřednictvím zapojení místních zainteresovaných stran do úsilí o naplňování strategií růstu motivovaných společnými cíli EU.

V důsledku brexitu a nutnosti, aby EU financovala nové priority, např. obranu, bezpečnostní opatření a kontrolu vnějších hranic, hrozí, že budou finanční prostředky na politiku soudržnosti v příštím dlouhodobém rozpočtu EU, tj. víceletém finančním rámci, který stanoví stropy výdajů EU na období po roce 2020, sníženy. Zabránit tomu a zvýšit povědomí o zásadní úloze politiky soudržnosti, to byly primární důvody, z nichž zahájily přední asociace regionů a měst – Sdružení evropských příhraničních regionů (AEBR), Shromáždění evropských regionů (AER), Konference evropských regionálních zákonodárných shromáždění (CALRE), Rada evropských obcí a regionů (CEMR), Konference okrajových a přímořských regionů (CPMR) a EUROCITIES – a Evropský výbor regionů v říjnu minulého roku #CohesionAlliance.

Aliance požaduje, aby rozpočet EU po roce 2020 přispěl k posílení politiky soudržnosti, její větší účinnosti, zviditelnění a dostupnosti v každém regionu Evropské unie. Prohlášení aliance podepsalo od zahájení její činnosti více než 4 000 individuálních signatářů, 100 regionů, 70 měst a krajů, 50 sdružení místních a regionálních orgánů, 40 poslanců Evropského parlamentu a 30 odvětvových sdružení z EU.

„Politika soudržnosti je tradiční, nikoli však zastaralá. I nadále bude hrát svou úlohu v příštím rozpočtu EU. Nemůžeme zaručit, že nedojde k žádným škrtům, nicméně naší vizí je omezit je na 5–10 %“ ,uvedl komisař EU pro rozpočet Günther Oettinger , a vyzval všechny partnery, aby zmobilizovali a přesvědčili vlády členských států, že omezené zvýšení příspěvků členských států je nezbytné k tomu, aby mohla EU plnit své úkoly.

To potvrdila i komisařka EU pro regionální politiku Corinna Creţu, která uvedla: „Evropa potřebuje soudržnost více než kdy jindy, a to nejen z hospodářských, ale také ze sociálních a politických důvodů. Díky #CohesionAlliance daly tisíce příjemců podpory této jedinečné politiky, kteří zastupují města a regiony, ale rovněž oblasti zdravotnictví, vzdělávání nebo podnikání, důrazně a jasně najevo, že Evropa a politika soudržnosti jsou dvě strany jedné mince.“

Rosa Balas Torres , generální ředitelka pro vnější činnost regionální vlády autonomní oblasti Extremadura, jménem AEBR uvedla: „Současné programy územní spolupráce musejí zůstat zachovány coby nedílné součásti evropské soudržnosti, neboť sbližují občany a území napříč hranicemi států. V návaznosti na nedávné sdělení Komise o příhraničních regionech by měly být přeshraniční a mezinárodní přístupy dále rozvíjeny i v dalších oblastech politiky EU, jako jsou zaměstnanost, zdravotní péče, dostupnost a připojení.“

Předseda AER a předseda švédského regionu Västra Götaland Magnus Berntsson uvedl: „Silná obnovená politika soudržnosti pro všechny regiony je nejchytřejší a nejlogičtější investicí, kterou může EU v zájmu své budoucnosti udělat. V Unii budoucnosti je politika soudržnosti naším nejmocnějším nástrojem, jenž zlepšuje kvalitu života občanů a podporuje jednotnou, silnou a konkurenceschopnou Evropu“.

Předsedkyně CALRE Ana Luís , předsedkyně zákonodárného shromáždění portugalské autonomní oblasti Azory, zdůraznila: „Je načase se sjednotit a spojit k obraně základních zásad Evropské unie, jako jsou soudržnost a solidarita. Proto se CALRE od samého počátku přidala ke #CohesionAlliance. Evropa potřebuje silnou a účinnou politiku soudržnosti, a to v každém ze svých regionů.“

Mluvčí CEMR a radní švédského města Malmö Ilmar Reepalu prohlásil: „Úspěch nových priorit EU, jako jsou sociální začlenění a opatření v oblasti klimatu, závisí na schopnosti měst a regionů investovat na svých územích. Tyto investice nemohou být uskutečňovány bez politiky soudržnosti. EU by měla být důsledná a umožnit v budoucím rozpočtu silnou politiku soudržnosti.“

Předseda VR Karl-Heinz Lambertz konstatoval: „Pokud chceme Evropu, která investuje v každé komunitě, je účinnější, viditelná, méně centralizovaná a podporuje přeshraniční spolupráci, pak potřebujeme silnou politiku soudržnosti pro všechny regiony a vyšší rozpočet EU. Jeho snížení bude mít závažné důsledky pro prosperitu a jednotu budoucí Evropské unie.“

Toto téma vyzdvihl také předseda CPMR a portugalského regionální vlády autonomní oblasti Azory Vasco Alves Cordeiro : „Budoucí rozpočet EU musí zohledňovat ambice a priority EU a poskytnout regionům flexibilitu, kterou potřebují k uskutečňování politické vize Evropské unie ohledně budoucnosti Evropy v praxi. Některých priorit může být dosaženo pouze prostřednictvím politiky soudržnosti.“

Zásadní roli politiky soudržnosti zdůraznil rovněž předseda Eurocities a primátor belgického města Gent Daniël Termont : „Politika soudržnosti je lepidlo, jež stmeluje EU v našem úsilí o udržitelnější, otevřenější, demokratičtější a prosperující budoucnost. Podpora inovací, spolupráce a solidarity prostřednictvím silné politiky soudržnosti pomůže Evropě, aby zůstala i po následující generace vzorem pro okolní svět.“

Základní informace

#CohesionAlliance je koalice všech, kdo věří, že politika soudržnosti EU musí být i nadále pilířem budoucnosti EU. Aliance byla vytvořena díky spolupráci mezi hlavními evropskými sdruženími měst a regionů a Evropským výborem regionů. Jejím požadavkem je, aby rozpočet EU po roce 2020 přispěl k posílení politiky soudržnosti, její větší účinnosti, zviditelnění a dostupnosti v každém regionu Evropské unie. Ke #CohesionAlliance se může prostřednictvím podpisu prohlášení připojit kdokoli, kdo věří v politiku soudržnosti EU, od vlád jednotlivých zemí a regionálních a místních samospráv, přes malé a střední podniky a nevládní organizace až po školy, univerzity a kulturní organizace.

Další informace:

Fotografie

Informační přehledy týkající se soudržnosti

Signatáři Aliance soudržnosti

Mapa Aliance soudržnosti

Kontakt:

cohesionalliance@cor.europa.eu

Sdílet: