Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Celoevropská aliance varuje Evropskou komisi: snižování regionálních rozpočtů znamená riziko pro budoucnost Evropy  

Politika soudržnosti EU musí i po roce 2020 představovat alespoň jednu třetinu rozpočtu EU a podporovat všechny evropské regiony. Snižování jejího rozpočtu by znamenalo riziko prohlubování rozdílů v Evropě a ohrožení budoucnosti Evropské unie. Toto poselství předala dnes, před zveřejněním návrhu budoucího rozpočtu EU plánovaným na 2. května, celoevropská #CohesionAlliance Evropské komisi.

Politika soudržnosti, na niž bylo v období 2014–2020 vyčleněno více než 350 mld. eur a jež je uskutečňována prostřednictvím evropských strukturálních a investičních fondů, je hlavním investičním nástrojem EU, který usiluje o snížení regionálních nerovností, vytváření pracovních míst, otevírání nových obchodních příležitostí a řešení hlavních celosvětových problémů, jako jsou změna klimatu a migrace. Je jedinou politikou EU, která zahrnuje všechny evropské místní komunity, a to prostřednictvím zapojení místních zainteresovaných stran do úsilí o naplňování strategií růstu motivovaných společnými cíli EU.

V důsledku brexitu a nutnosti, aby EU financovala nové priority, např. obranu, bezpečnostní opatření a kontrolu vnějších hranic, hrozí, že budou finanční prostředky na politiku soudržnosti v příštím dlouhodobém rozpočtu EU, tj. víceletém finančním rámci, který stanoví stropy výdajů EU na období po roce 2020, sníženy. Zabránit tomu a zvýšit povědomí o zásadní úloze politiky soudržnosti, to byly primární důvody, z nichž zahájily přední asociace regionů a měst – Sdružení evropských příhraničních regionů (AEBR), Shromáždění evropských regionů (AER), Konference evropských regionálních zákonodárných shromáždění (CALRE), Rada evropských obcí a regionů (CEMR), Konference okrajových a přímořských regionů (CPMR) a EUROCITIES – a Evropský výbor regionů v říjnu minulého roku #CohesionAlliance.

Aliance požaduje, aby rozpočet EU po roce 2020 přispěl k posílení politiky soudržnosti, její větší účinnosti, zviditelnění a dostupnosti v každém regionu Evropské unie. Prohlášení aliance podepsalo od zahájení její činnosti více než 4 000 individuálních signatářů, 100 regionů, 70 měst a krajů, 50 sdružení místních a regionálních orgánů, 40 poslanců Evropského parlamentu a 30 odvětvových sdružení z EU.

„Politika soudržnosti je tradiční, nikoli však zastaralá. I nadále bude hrát svou úlohu v příštím rozpočtu EU. Nemůžeme zaručit, že nedojde k žádným škrtům, nicméně naší vizí je omezit je na 5–10 %“ ,uvedl komisař EU pro rozpočet Günther Oettinger , a vyzval všechny partnery, aby zmobilizovali a přesvědčili vlády členských států, že omezené zvýšení příspěvků členských států je nezbytné k tomu, aby mohla EU plnit své úkoly.

To potvrdila i komisařka EU pro regionální politiku Corinna Creţu, která uvedla: „Evropa potřebuje soudržnost více než kdy jindy, a to nejen z hospodářských, ale také ze sociálních a politických důvodů. Díky #CohesionAlliance daly tisíce příjemců podpory této jedinečné politiky, kteří zastupují města a regiony, ale rovněž oblasti zdravotnictví, vzdělávání nebo podnikání, důrazně a jasně najevo, že Evropa a politika soudržnosti jsou dvě strany jedné mince.“

Rosa Balas Torres , generální ředitelka pro vnější činnost regionální vlády autonomní oblasti Extremadura, jménem AEBR uvedla: „Současné programy územní spolupráce musejí zůstat zachovány coby nedílné součásti evropské soudržnosti, neboť sbližují občany a území napříč hranicemi států. V návaznosti na nedávné sdělení Komise o příhraničních regionech by měly být přeshraniční a mezinárodní přístupy dále rozvíjeny i v dalších oblastech politiky EU, jako jsou zaměstnanost, zdravotní péče, dostupnost a připojení.“

Předseda AER a předseda švédského regionu Västra Götaland Magnus Berntsson uvedl: „Silná obnovená politika soudržnosti pro všechny regiony je nejchytřejší a nejlogičtější investicí, kterou může EU v zájmu své budoucnosti udělat. V Unii budoucnosti je politika soudržnosti naším nejmocnějším nástrojem, jenž zlepšuje kvalitu života občanů a podporuje jednotnou, silnou a konkurenceschopnou Evropu“.

Předsedkyně CALRE Ana Luís , předsedkyně zákonodárného shromáždění portugalské autonomní oblasti Azory, zdůraznila: „Je načase se sjednotit a spojit k obraně základních zásad Evropské unie, jako jsou soudržnost a solidarita. Proto se CALRE od samého počátku přidala ke #CohesionAlliance. Evropa potřebuje silnou a účinnou politiku soudržnosti, a to v každém ze svých regionů.“

Mluvčí CEMR a radní švédského města Malmö Ilmar Reepalu prohlásil: „Úspěch nových priorit EU, jako jsou sociální začlenění a opatření v oblasti klimatu, závisí na schopnosti měst a regionů investovat na svých územích. Tyto investice nemohou být uskutečňovány bez politiky soudržnosti. EU by měla být důsledná a umožnit v budoucím rozpočtu silnou politiku soudržnosti.“

Předseda VR Karl-Heinz Lambertz konstatoval: „Pokud chceme Evropu, která investuje v každé komunitě, je účinnější, viditelná, méně centralizovaná a podporuje přeshraniční spolupráci, pak potřebujeme silnou politiku soudržnosti pro všechny regiony a vyšší rozpočet EU. Jeho snížení bude mít závažné důsledky pro prosperitu a jednotu budoucí Evropské unie.“

Toto téma vyzdvihl také předseda CPMR a portugalského regionální vlády autonomní oblasti Azory Vasco Alves Cordeiro : „Budoucí rozpočet EU musí zohledňovat ambice a priority EU a poskytnout regionům flexibilitu, kterou potřebují k uskutečňování politické vize Evropské unie ohledně budoucnosti Evropy v praxi. Některých priorit může být dosaženo pouze prostřednictvím politiky soudržnosti.“

Zásadní roli politiky soudržnosti zdůraznil rovněž předseda Eurocities a primátor belgického města Gent Daniël Termont : „Politika soudržnosti je lepidlo, jež stmeluje EU v našem úsilí o udržitelnější, otevřenější, demokratičtější a prosperující budoucnost. Podpora inovací, spolupráce a solidarity prostřednictvím silné politiky soudržnosti pomůže Evropě, aby zůstala i po následující generace vzorem pro okolní svět.“

Základní informace

#CohesionAlliance je koalice všech, kdo věří, že politika soudržnosti EU musí být i nadále pilířem budoucnosti EU. Aliance byla vytvořena díky spolupráci mezi hlavními evropskými sdruženími měst a regionů a Evropským výborem regionů. Jejím požadavkem je, aby rozpočet EU po roce 2020 přispěl k posílení politiky soudržnosti, její větší účinnosti, zviditelnění a dostupnosti v každém regionu Evropské unie. Ke #CohesionAlliance se může prostřednictvím podpisu prohlášení připojit kdokoli, kdo věří v politiku soudržnosti EU, od vlád jednotlivých zemí a regionálních a místních samospráv, přes malé a střední podniky a nevládní organizace až po školy, univerzity a kulturní organizace.

Další informace:

Fotografie

Informační přehledy týkající se soudržnosti

Signatáři Aliance soudržnosti

Mapa Aliance soudržnosti

Kontakt:

cohesionalliance@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023