Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regiony a města požadují výraznější podporu pro kulturní a kreativní odvětví, aby se mohla vyrovnat s obrovskými finančními ztrátami  

Umění a kulturu je třeba považovat za odvětví vytvářející „základní statky“ a neměla by se jich dotýkat omezující opatření.

Regiony a města vyzývají EU a členské státy, aby koordinovaným způsobem podpořily oživení kulturního a kreativního odvětví, jež patří k těm, která nejvíce zasáhla krize způsobená pandemií COVID-19 a vnitrostátní opatření k omezení volného pohybu osob. V diskusi, jíž se zúčastnila evropská komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Mariya Gabriel, upozornili členové Evropského výboru regionů na to, že kultura a kulturní dědictví podstatnou měrou přispívá k místnímu a regionálnímu rozvoji a k posilování evropských hodnot, evropské identity a evropského občanství. Umění a kultuře by podle nich měl být přikládán větší význam v rámci diskuse o budoucnosti EU.

Předseda Evropského výboru regionů a guvernér řeckého regionu Střední Makedonie Apostolos Tzitzikostas zdůraznil: „Jen v roce 2020 utrpělo kulturní a kreativní odvětví finanční ztráty ve výši až 70 %, což ohrožuje nejen zaměstnanost a podniky, ale také naše dědictví a naši identitu. Kultura a tvůrčí činnost posilují sociální soudržnost našich komunit a hrají stěžejní roli z hlediska identity a tradic. Investovat do kultury znamená investovat do samotné existence evropských občanů, a proto je nutné výrazněji a rozsáhleji tato odvětví podpořit na unijní, vnitrostátní, regionální a místní úrovni.“

Komisařka Mariya Gabriel ve svém dnešním vystoupení na plenárním zasedání VR prohlásila: „Současná pandemie se kulturního a kreativního odvětví dotkla ve zvlášť silné míře, tato odvětví tedy potřebují a zaslouží si, abychom jim věnovali maximální úsilí. Města a regiony nám při tom mohou významně pomoci. Společnými silami se nám podaří docílit toho, aby kultura sehrála zásadní úlohu při budování ekologičtější, dynamičtější a odolnější Evropy.“

V návaznosti na tuto diskusi představil zpravodaj VR Giuseppe Varacalli (IT/Renew Europe) své stanovisko Oživení kulturního a kreativního odvětví . VR v něm žádá, aby se všem formám kulturního a kreativního odvětví a všem osobám, které se na jejich tvorbě podílejí, dostalo podpory z prostředků EU.

„Místní a regionální orgány by měly s využitím fondů EU a různých programů a opatření podporovat jednotlivé umělce a vytvářet příležitosti pro pořádání akcí a navazování kontaktů, mj. také on-line. Může to pomoci odhalit značný kreativní potenciál skrývající se v regionech, a učinit tak z těchto umělců vyslance a propagátory jejich kultury. Města a regiony, jež jsou s to využít svou historii, zviditelnit se a zaujmout nový a zcela odlišný přístup, se stávají atraktivními nejen pro turisty a související hospodářskou činnost, ale také pro podniky, které se v nich usazují,“ uvedl Giuseppe Varacalli, člen zastupitelstva obce v metropolitním městě Reggio Calabria.

Poslankyně Evropského parlamentu Laurence Farreng (FR/Renew Europe), která vypracovala zprávu o  účinných opatřeních pro ekologičtější programy Erasmus+, Kreativní Evropa a Evropský sbor solidarity , dodala: „Rok po přerušení aktivit je zřejmé, že k oživení kultury bude nezbytný zásah ze strany Evropy. Ještě jistější ovšem je, že Evropa bude zase potřebovat kulturu, aby se z této krize dostala. Toto budoucí oživení musí probíhat na místní úrovni, která má nejblíže k občanům. Bude se však na něm muset podílet také evropská úroveň, aby nebyl opomenut žádný umělec, autor, hudebník, komik či režisér. Z tohoto důvodu mne těší, že se Evropský výbor regionů připojil k výzvě Evropského parlamentu, aby byla těmto klíčovým aktérům naší ekonomiky a zejména naší evropské identity přidělena alespoň 2 % prostředků určených na podporu oživení.“

Další informace

Kulturní a kreativní odvětví zaujímá zvláštní místo ve společném akčním plánu , který Evropský výbor regionů podepsal v listopadu 2020 spolu s útvary, jež má komisařka Gabriel na starosti (GŘ EAC, GŘ RTD a Společné výzkumné středisko). Tento plán umožňuje posílit spolupráci a politickou výměnu, například co se týče iniciativy „Evropské hlavní město kultury“, konferencí a akcí na vysoké úrovni, projektů zaměřených na vzájemné učení a navrhování a provádění iniciativy nový evropský Bauhaus.

VR ve svém stanovisku vyzývá k tomu, aby se ke kulturnímu a kreativnímu odvětví přistupovalo jako k odvětvím vytvářejícím základní statky, aby se jich tak v případě, že v budoucnu nastanou podobné mimořádné události, jako je pandemie COVID-19, nedotklo omezení volného pohybu osob. Výbor doporučuje stanovit společné pokyny, aby tato odvětví mohla pokračovat v činnosti, i když s určitými omezeními z hlediska přístupnosti. Vítá nedávno uzavřenou dohodu ohledně programu Kreativní Evropa, v jehož rámci mají být vyčleněny prostředky ve výši 2,2 miliardy EUR na pomoc umělcům a má být usnadněno zapojení méně rozsáhlých kulturních projektů. Požaduje však, aby byly lépe integrovány investice do kultury, jež jsou realizovány v rámci různých fondů EU, a aby se v případě projektů prováděných menšími subjekty zvýšila možnost spolufinancování až na 80 %. Regiony a města souhlasí s názorem Evropského parlamentu, že je nutné přidělit kulturnímu a kreativnímu odvětví alespoň 2 % prostředků z facility na podporu oživení a odolnosti. Vybízejí rovněž k tomu, aby byla tato odvětví podpořena na vnitrostátní úrovni s využitím nástrojů REACT-EU SURE .

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 (0)473 536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet: