Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Je nezbytné oživit a posílit přeshraniční spolupráci, v níž nastal největší útlum za celá desetiletí  

5. července budou občané a místní a regionální představitelé diskutovat o významu přeshraniční spolupráce pro budoucnost Evropy a o poznatcích získaných během krize vyvolané pandemií COVID-19

Evropský výbor regionů (VR) usiluje o to, aby přeshraniční spolupráce opětovně zaujala ústřední místo v politické agendě EU. A právě z tohoto důvodu dnes přijal usnesení, v němž vyzval Evropskou komisi k předložení návrhu, který by zajistil zachování přeshraniční spolupráce a přeshraničního života v případě, že by v budoucnu přišla nějaká další krize. Formuloval v tomto usnesení celou řadu návrhů, jak tuto spolupráci posílit, a vybídl Evropskou komisi, aby posoudila stávající právní předpisy a smlouvy, neboť mnohdy ještě nejsou náležitým způsobem prováděny. Budoucnosti přeshraniční spolupráce bude rovněž konkrétněji věnována akce, kterou VR pořádá ve spolupráci s dalšími významnými evropskými partnery 5. července.

Pandemie COVID-19 způsobila v oblasti přeshraniční spolupráce jeden z největších útlumů za celá desetiletí. Výrazně zasáhla ekonomiku a mobilitu v řadě regionů a také to, do jaké míry mohli občané využívat záchranných služeb. Již v době před jejím vypuknutím se mnohé příhraniční regiony potýkaly s obrovským množstvím specifických regionálních překážek. V  konzultaci, kterou VR nedávno uskutečnil , označily příhraniční regiony za nejproblematičtější aspekty, které na svém území musí řešit, přeshraniční dopravu a propojení a byrokratické překážky komplikující život občanům a podnikům. To vše přimělo VR k vypracování tohoto usnesení, v němž vychází z různých studií a z připomínek příhraničních regionů shromážděných v uplynulém roce a kterým chce přispět k tomu, aby přeshraniční spolupráce opětovně zaujala ústřední místo v politické agendě EU.

Pavel Branda (CZ/EKR), zpravodaj nedávno přijatého stanoviska VR o přeshraničních veřejných službách a předseda meziregionální skupiny VR Přeshraniční spolupráce, prohlásil: „ Skutečnost, že se Výbor regionů chopil úkolu zastupovat zájmy příhraničních regionů a jejich občanů na Konferenci o budoucnosti Evropy, je velmi pozitivní. Musíme přeshraniční spolupráci učinit tím, čím by měla být, tj. samotným základem projektu evropské integrace. Přeshraniční spolupráce patří k největším úspěchům Evropské unie a musí hrát v jejím budoucím vývoji ještě důležitější roli. Právě na hranicích totiž občané pociťují, jaké výhody evropská integrace v reálu přináší. V našem dnešním usnesení navrhujeme konkrétní opatření, která mohou dále zkvalitnit každodenní život v příhraničních oblastech.“

VR ve svém usnesení, jež podpořily všechny jeho politické skupiny a které má být příspěvkem ke Konferenci o budoucnosti Evropy, vyzval Evropskou komisi, aby předložila návrh, který by zajistil zachování pozemní a námořní přeshraniční spolupráce a přeshraničního života v případě, že by znovu došlo k nějaké celounijní nebo regionální krizi. Vybídl ji rovněž k tomu, aby navrhla opatření, jež by umožnila nepřetržitý volný pohyb pracovníků a vozidel záchranných služeb přes hranice. Kromě toho VR zdůraznil, že je nutné zlepšit a posílit přeshraniční veřejné služby. Přeshraniční struktury, jako jsou evropská seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), by podle něj měla získat významnější postavení ve správě přeshraničních oblastí, poněvadž pro to mají jedinečné předpoklady.

Dále VR v usnesení upozornil na to, že EU již přijala řadu právních předpisů a smluv, které mohou podstatně zlepšit život občanů a odstranit překážky v příhraničních regionech. Jejich uplatňování však nadále provází spousta obtíží. VR proto Evropskou komisi vyzval k posouzení provádění stávající legislativy a k posílení monitorovací kapacity tak, aby mohly být veškeré právní předpisy EU řádně uplatňovány na všech úrovních.

5. července proběhne konference o budoucnosti přeshraniční spolupráce , kterou VR pořádá spolu s dalšími partnery zakládajícími Evropskou přeshraniční alianci občanů – jsou jimi Sdružení evropských příhraničních regionů ( AEBR ), Mission Opérationelle Transfrontalière ( MOT ) a Středoevropská služba pro přeshraniční iniciativy ( CESCI ). Účastníci budou jednat o tom, jak přeshraniční spolupráci postihla krize vyvolaná pandemií COVID-19. Mimoto bude na konferenci představeno usnesení VR a bude se diskutovat o budoucnosti přeshraniční spolupráce ve světle zkušeností získaných před vypuknutím pandemie a v jejím průběhu. Registrační formulář a konečný program této akce naleznete pod tímto odkazem .

Související informace

V únoru 2021 přijali členové VR na svém plenárním zasedání stanovisko o přeshraničních veřejných službách, které vypracoval Pavel Branda (CZ/EKR). Tiskovou zprávu vydanou v souvislosti s tímto stanoviskem si můžete přečíst pod tímto odkazem .

Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) je právní nástroj, který má usnadňovat a podporovat přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci. Evropský výbor regionů provozuje platformu ESÚS , která sdružuje politické a odborné zástupce všech stávajících a připravovaných ESÚS, členy expertní skupiny, představitele asociací a další odborníky a zainteresované subjekty.

Evropská přeshraniční aliance občanů byla vytvořena v roce 2020. Jedná se o iniciativu, jejímž cílem je zlepšit život evropských občanů žijících v příhraničních regionech EU. Regiony při vnitřních hranicích tvoří 40 % území EU, žije v nich 30 % jejího obyvatelstva (150 milionů lidí) a jsou v nich téměř 2 miliony přeshraničních pracovníků.

Kontakt:

Tobias Kolonko

Tel.: +32 22822003

tobias.kolonko@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023