Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regionální aktéři se snaží oživit a posílit přeshraniční spolupráci, v níž nastal v důsledku pandemie útlum  

Evropské příhraniční regiony jsou úspěšným příkladem evropské integrace a nejvhodnějším místem pro testování nových nápadů a inovativních řešení

Jednou z hlavních priorit Evropského výboru regionů (VR) je dosáhnout toho, aby přeshraniční spolupráce opětovně zaujala ústřední místo v politické agendě EU. K uskutečnění tohoto cíle měla přispět konference o budoucnosti přeshraniční spolupráce, již VR uspořádal spolu s dalšími partnery, kteří se podíleli na vzniku Evropské přeshraniční aliance občanů. Konference se konala 5. července a účastníci na ní diskutovali o důsledcích krize vyvolané pandemií COVID-19, o současných i budoucích výzvách, jimž čelí přeshraniční regiony, a také o vizi přeshraniční spolupráce v rámci budoucího vývoje Evropy. Stalo se tak jen několik dnů poté, co VR na svém plenárním zasedání přijal usnesení o přeshraniční spolupráci, které má být podkladem pro Konferenci o budoucnosti Evropy.

Pandemie COVID-19 způsobila v oblasti přeshraniční spolupráce jeden z největších útlumů za celá desetiletí. Již v době před jejím vypuknutím se však mnohé příhraniční regiony potýkaly s obrovským množstvím specifických regionálních překážek. nedávné konzultaci , kterou VR nechal provést, označily příhraniční regiony za nejproblematičtější aspekty, které na svém území musí řešit, přeshraniční dopravu a propojení a byrokratické překážky komplikující život občanům a podnikům. V současnosti se již naplno rozběhla Konference o budoucnosti Evropy. VR chtěl tedy touto akcí, kterou uspořádal spolu s dalšími partnery, kteří se podíleli na vzniku Evropské přeshraniční aliance občanů (AEBR, MOT a CESCI), a svým usnesením, jež přijal na minulém plenárním zasedání, přispět k tomu, aby se přeshraniční spolupráce stala jedním ze stěžejních témat probíhající diskuse o budoucnosti Evropy.

Pavel Branda (CZ/EKR), předseda meziregionální skupiny Přeshraniční spolupráce a zpravodaj nedávno přijatého stanoviska o přeshraničních veřejných službách, prohlásil: Skutečnost, že se Evropský výbor regionů chopil úkolu zastupovat zájmy příhraničních regionů a jejich občanů na Konferenci o budoucnosti Evropy, je velmi pozitivní. Musíme přeshraniční spolupráci učinit tím, čím by měla být, tj. samotným základem projektu evropské integrace. Přeshraniční spolupráce patří k největším úspěchům Evropské unie a musí hrát v jejím budoucím vývoji ještě důležitější roli. Právě na hranicích totiž občané pociťují, jaké výhody evropská integrace v reálu přináší.“

Peter van 't Hoog , místopředseda Sdružení evropských příhraničních regionů (AEBR) a člen rady provincie Gelderland, zdůraznil: „Evropa musí provést řadu změn, aby se dokázala vypořádat s takovými výzvami, jako je změna klimatu. Příhraniční regiony při tom mohou v nadcházejících letech sehrát klíčovou roli tím, že budou na přeshraniční úrovni realizovat různé závazky, například Zelenou dohodu pro Evropu, a opětovně poslouží jako dynamické laboratoře evropské integrace.“

Jean Peyrony , ředitel Mission Opérationelle Transfrontalière (MOT), uvedl: „V okamžiku, kdy Evropu zasáhla pandemie, došlo k náhlému uzavření do té doby otevřených hranic, což se závažně dotklo našich přeshraničních komunit. Tato krize odhalila vzájemnou závislost, na niž je třeba reagovat novými opatřeními – zavedením funkčního přístupu, v jehož rámci budou bráni v potaz obyvatelé žijící v přeshraničních oblastech, a uplatňováním víceúrovňové správy, na níž se budou podílet přeshraniční regiony, jednotlivé státy a EU. Přeshraniční regiony se stanou pilotním příkladem evropské integrace a solidarity.“

Gyula Ocskay , generální tajemník Středoevropské služby pro přeshraniční iniciativy (CESCI), doplnil: „Pandemie podrobila evropský projekt otevřených hranic bezprecedentní zkoušce. Mnozí z nás zažili v loňském roce uzavření hranic vůbec poprvé. Jiným tato situace zase připomněla dětství poznamenané železnou oponou a berlínskou zdí. Musíme se společně zasadit o to, aby se Evropě znovu nerozdělila.“

Související informace

Evropská přeshraniční aliance občanů byla vytvořena v roce 2020. Jedná se o iniciativu, jejímž cílem je zlepšit život evropských občanů žijících v příhraničních regionech EU. Regiony při vnitřních hranicích tvoří 40 % území EU, žije v nich 30 % jejího obyvatelstva (150 milionů lidí) a jsou v nich více než 2 miliony přeshraničních pracovníků.

1. července zveřejnil Evropský účetní dvůr zvláštní zprávu věnovanou přeshraniční spolupráci, v níž dospěl k závěru, že její potenciál zatím není plně využíván. 

Kontakt:

Tobias Kolonko

Tel.: +32 22822003

tobias.kolonko@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Sdílet :