Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Kritické suroviny a jejich význam pro budoucnost Evropy  

Isolde Ries, první místopředsedkyně zemského sněmu spolkové země Sársko, v tomto rozhovoru odpovídá na pět otázek týkajících se jejího stanoviska k akčnímu plánu pro kritické suroviny, které má být přijato na plenárním zasedání Výboru regionů dne 17. března

V září 2020 předložila Evropská komise akční plán pro kritické suroviny , na nějž se stanovisko zpravodajky Isolde Ries zaměřuje. Komise považuje za kritické takové suroviny, které mají zásadní hospodářský význam, ale není možné je spolehlivě těžit v rámci EU, a proto musí být z velké části dováženy. EU je výrazně odkázána na dovoz z jiných zemí zejména v případě surovin, které jsou důležité pro rozvoj digitalizace a pro technologie orientované na budoucnost. Jak se uvádí ve stanovisku Akční plán pro kritické suroviny , v zájmu zachování zásobování Evropy kritickými surovinami by měla připadnout klíčová úloha také místním a regionálním orgánům, neboť je třeba rozšířit v EU těžbu surovin a zlepšit recyklaci kritických surovin.

Ve Vašem stanovisku jde především o zajištění budoucího zásobování Evropské unie kritickými surovinami. Jaká konkrétní opatření by měla EU přijmout, aby ochránila dodavatelské řetězce kritických surovin a zvýšila jejich nezávislost na třetích zemích?

Z hlediska hospodářské politiky je správné a důležité, že se Výbor regionů zabývá tímto sdělením Komise o odolnosti proti nedostatku kritických surovin, které bylo zveřejněno počátkem září loňského roku. Moderní ekonomiky s dlouhými hodnotovými řetězci nemohou trvale fungovat bez spolehlivých, bezpečných, konkurenceschopných a ekologických dodávek surovin. Musíme snížit závislost EU na kritických surovinách prostřednictvím účinnějšího využívání zdrojů, udržitelných produktů a inovací. Měla by být politicky a finančně podporována domácí těžba surovin v EU a mělo by být diverzifikováno získávání surovin ze třetích zemí. Je třeba chránit prostřednictvím mezinárodních dohod environmentální a sociální normy, ale také sledovatelnost dodavatelských a obchodních řetězců. Vítám také Evropskou alianci pro suroviny, kterou zřídila Evropská komise a která sdružuje zástupce průmyslu, výzkumu, členských států a občanské společnosti. Tato iniciativa může významně přispět k podpoře technického know-how, inovací a investic.

Jak může Evropská unie přispět ke zvýšení odpovědnosti v dodavatelských řetězcích surovin a k lepšímu využívání surovin? 

Dodavatelské řetězce surovin nepochybně mají své nedostatky. Potřebujeme strategické přístupy, například je nutné vytvořit dostatečné zásoby, aby bylo možné předcházet přerušení výroby a dodávek. Nezbytné jsou také alternativní zdroje dodávek a užší partnerství mezi zúčastněnými stranami působícími v odvětví kritických surovin. Součástí spolupráce s partnery však musí být i odpovědné získávání zdrojů. Vysoká koncentrace nabídek v zemích s nízkými sociálními a ekologickými standardy nejenže představuje riziko pro zajištění bezpečnosti dodávek, ale také může vyostřit sociální a ekologické problémy. Je proto třeba usilovat nejprve o uzavření mezinárodních dohod na úrovni Světové obchodní organizace, které budou mít za cíl vysokou transparentnost dodavatelských a distribučních řetězců. V návaznosti na to je třeba co možná nejdřív zahájit jednání o systematickém zlepšování těchto standardů.

Jak můžeme zlepšit účinnost využívání surovin a oběhové hospodářství ve výrobních procesech?

Zlepšení účinnosti využívání surovin a následných výrobních procesů je samozřejmě důležité, neboť se zde dají optimálně sladit cíle konkurenceschopnosti a environmentální udržitelnosti. Pod pojmem „odpad“ se v Evropě často skrývají cenné zdroje a kritické suroviny. Ke snížení spotřeby primárních a kritických surovin by proto měly být v mnohem vyšší míře využívány recyklované materiály. Tento požadavek směřuje jak na výrobce, tak na obchodníky a spotřebitele.

Jakou úlohu mohou hrát města a regiony, zejména evropské těžební regiony, při zvyšování těžby surovin v EU?

Regionální a místní orgány hrají v akčním plánu Evropské komise pro suroviny klíčovou úlohu. Mají například pravomoci týkající se povolování projektů v oblasti surovinového hospodářství a průmyslu a dohledu nad nimi. Těžba surovin přináší na místní úrovni přidanou hodnotu a zaměstnanost. Totéž ostatně platí i o projektech v oblasti výzkumu a vývoje.

Jako politička ze Sárska, tedy z regionu, ve kterém má těžba silnou tradici, jsou pro mě obzvláště důležité následující aspekty: Právě bývalé a dosud aktivní těžební regiony mají potřebné know-how pro těžbu surovin, kterého by mělo být využito i v budoucnosti. Obnovovat dnes povrchovou a hlubinnou těžbu surovin jistě není snadné, protože to vzbuzuje rostoucí odpor obyvatel dotčených regionů. Prostřednictvím vzdělávání a informací proto musíme posílit kladný postoj ze strany veřejnosti. Musíme se vyvarovat nepříznivých vlivů na životní prostředí nebo je co nejvíce omezit.

Jaké ponaučení si můžeme vzít z pandemie COVID-19 a z mnohaměsíčního přerušení provozu, které odhalily zranitelnost některých klíčových odvětví?

Krize COVID-19 ukázala, že v případě kritických surovin je Evropa ve značné míře odkázána na dodavatele ze zemí mimo EU a že narušení dodávek může mít negativní účinky na hodnotové řetězce průmyslu a na jiná odvětví. Kritické suroviny jsou zapotřebí v mnoha stěžejních evropských odvětvích, jako je automobilový průmysl, ocelářství, letectví, informační technologie, zdravotnictví a obnovitelné zdroje energie. Potřeba surovin se mění a zvyšuje v souvislosti s produkty a technologiemi orientovanými na budoucnost, jako je elektromobilita, digitalizace nebo průmysl 4.0 a transformace energetiky. Musíme si uvědomit, že Zelená dohoda pro Evropu nebude bez využívání kritických surovin možná.

Souvislosti

V září 2020 oznámila Evropská komise akční plán pro kritické suroviny . Od roku 2020 bylo jako kritické klasifikováno 30 surovin, včetně několika, které mají rostoucí význam v odvětví energetiky, např. lithium a kobalt. V roce 2011 jich bylo pouze 14.  Celý seznam a další informace týkající se surovin naleznete na tomto odkazu .

Evropská komise kromě toho v loňském roce zřídila Evropskou alianci pro suroviny , jejímž cílem je propojit průmysl, členské státy a občanskou společnost za účelem snížení závislosti Evropy na získávání kritických surovin ze třetích zemí.

Kontakt:

Tobias Kolonko

Tel.: +32 2 282 2003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CRITICAL-RAW-MATERIALS-ROLE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CRITICAL-RAW-MATERIALS-ROLE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CRITICAL-RAW-MATERIALS-ROLE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CRITICAL-RAW-MATERIALS-ROLE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CRITICAL-RAW-MATERIALS-ROLE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
08.12.2022