Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
COVID-19: Vyzýváme orgány, instituce a členské státy EU, aby vypracovaly ambiciózní plán obnovy k zajištění udržitelné, odolné a sociálně spravedlivé Evropy, která neopomíjí žádné místo ani žádného člověka  

Společné prohlášení Konference předsedů Evropského výboru regionů

My – starostové, nejvyšší představitelé regionů a místní a regionální zastupitelé – stojíme v přední linii boje proti koronaviru. Bezprecedentní povaha úderu, který zasadila pandemie COVID-19, vyžaduje přijetí okamžitých opatření a ambiciózního plánu sociální a hospodářské obnovy Evropské unie, jenž bude založen na solidaritě, udržitelnosti, odolnosti a sociální spravedlnosti a bude v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu a programem přechodu k digitalizaci. Zavazujeme se, že budeme společně se všemi úrovněmi správy v celé Evropě bojovat proti pandemii, chránit naše občany a přispívat k hospodářskému, sociálnímu a finančnímu oživení.

V tomto obtížném období musí naše místní a regionální orgány v prvé řadě nadále poskytovat zdravotní péči a veřejné služby našim komunitám a zaručit, že nikdo nebude opomenut. Vynakládáme veškeré možné úsilí na to, abychom podpořili místní ekonomiku, zachovali pracovní místa, vytvářeli nové pracovní příležitosti, pomáhali všem podnikům v tom, aby mohly i nadále fungovat, a zajistili kvalitní vzdělávání. Naše práce v terénu doplňuje úsilí vyvíjené na úrovni EU a členských států. Je však nutné činit více, zejména pokud jde o přeshraniční solidaritu.

Je pro nás proto zásadní, aby byl vytvořen mechanismus EU pro případy zdravotní nouze , synergického nástroje ke sjednocení a zefektivnění unijních, celostátních, regionálních a místních zdrojů, který umožní financovat nákup zdravotnického vybavení a zařízení, a zintenzivnit tak úsilí, které již v tomto ohledu vynaložila Evropská komise. EU musí rovněž financovat regionální program v oblasti zdravotní péče a nemocnic, aby bylo možné posoudit, přizpůsobit a monitorovat kapacity regionálních systémů zdravotní péče přímo na místě a investovat do zajištění udržitelnosti zdravotní péče. Regiony a města by se měly přímo angažovat v novém středisku EU pro koordinaci pandemie. Je třeba provádět účinnější přeshraniční koordinaci, aby bylo možné poskytovat občanům zdravotnické služby. EU, členské státy i města a regiony by měly v budoucnosti určit, jakým způsobem mohou nastavit rovnováhu mezi svými pravomocemi v oblasti zdravotnictví tak, aby byly v souladu se zásadou subsidiarity.

V zájmu kompenzace ztrát na daních z příjmu by měly být vytvořeny mechanismy EU, které místním a regionálním orgánům umožní přímý přístup k režimu financování. Regionální a místní společenství musí být podporována v tom, aby reorganizovala veřejné služby a učinila je digitálními, udržitelnými a odolnými. EU by měla poskytnout nové finanční prostředky a zjednodušené postupy k vybudování udržitelné místní infrastruktury a podporovat malé a střední podniky prostřednictvím zvláštních prostředků z Fondu Invest EU vyčleněných speciálně na období po skončení pandemie. Dále je třeba vytvořit program pomoci určený malým podnikům, kterým vznikly škody v důsledku narušení potravinového řetězce. Také by měl být vypracován plán začlenění venkova s cílem podpořit inovace, podnikání a propojení ve venkovských oblastech.

Požadujeme ambiciózní plán obnovy k zajištění udržitelné, odolné a sociální Evropy, která vybuduje nové oběhové a inkluzivní hospodářství. K tomuto účelu budou využity všechny stávající nástroje, aby byla zajištěna finanční solidarita. Evropa musí vyvíjet nové, společně financované finanční nástroje a zdroje příjmu s dostatečným objemem a dlouhou splatností, aby byly plně efektivní. Jádrem tohoto plánu obnovy by měl být fond EU na podporu oživení, který by byl provázán s rozpočtem EU a byl by postaven na evropském pojištění dluhů. Tento fond, na nějž by byly vyčleněny prostředky v přibližné výši 500 miliard eur, by měl umožnit investování orientované na budoucnost. Nový rozpočet EU musí být páteří obnovy a musí být zásadním způsobem navýšen, aby mohl být skutečným nástrojem solidarity a soudržnosti. Jen ambiciózní víceletý finanční rámec, který by povznesl investice z rozpočtu EU na nebývale vysokou úroveň, by totiž umožnil zvládnout výzvu spočívající ve spravedlivé a udržitelné obnově.

Jedním ze způsobů, jak uvolnit potřebné zdroje a zaručit znásobení a mobilizaci dalších veřejných a soukromých investic, je zvýšení investiční kapacity rozpočtu EU prostřednictvím přinejmenším dočasného zvednutí stropu rozpočtu EU nad rámec nynějšího 1,2 % HND EU a uvažováním o nových zdrojích vlastních příjmů. Rozpočet EU totiž opravdu potřebuje navýšit, aby bylo možné činit dodatečné investice, poskytovat dodatečné záruky a podporovat vlády členských států a regiony a města v tom, aby oživily hospodářství a zaručily spravedlivý přechod. Při tom má rozhodující význam posílená politika soudržnosti zaměřená na snižování nerovností a zvyšování odolnosti členských států, regionů, měst a vesnic v celé Evropě. 

Všechna nová opatření i příští víceletý finanční rámec musí zohlednit konkrétní zkušenosti regionálních a místních orgánů a podporovat tyto orgány v poskytování sociální péče a všech základních služeb pro jejich občany. Místní a regionální orgány jsou odpovědné za jednu třetinu výdajů na poskytování veřejných služeb a za dvě třetiny veškerých veřejných investic v EU. Proto budou hrát nepostradatelnou roli při obnově našich ekonomik a provádění ekologické transformace a sociálních inovací, aby nebylo opomenuto žádné místo ani žádný člověk, a proto také musí být hlavním aktérem koncipování a provádění plánů obnovy.

* Konference předsedů Evropského výboru regionů:

Apostolos Tzitzikostas , předseda Evropského výboru regionů a guvernér regionu Střední Makedonie, Řecko

Vasco Ilídio Alves Cordeiro , první místopředseda Evropského výboru regionů a předseda vlády autonomní oblasti Azory, Portugalsko

Olgierd Geblewicz , předseda skupiny ELS v Evropském výboru regionů a maršálek Západopomořanského vojvodství, Polsko

Christophe Rouillon , předseda skupiny SES v Evropském výboru regionů a starosta obce Coulaines, Francie

François Decoster , předseda skupiny Renew Europe v Evropském výboru regionů a starosta města Saint-Omer, Francie

Władysław Ortyl , předseda skupiny EKR v Evropském výboru regionů a maršálek Podkarpatského vojvodství, Polsko

Kieran McCarthy , předseda skupiny EA v Evropském výboru regionů a radní města Cork, Irsko

Satu Haapanen , spolupředsedkyně skupiny Zelených v Evropském výboru regionů a členka zastupitelstva města Oulu, Finsko

Mluvčí předsedy:

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Sdílet: