Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
COVID-19: Vyzýváme orgány, instituce a členské státy EU, aby vypracovaly ambiciózní plán obnovy k zajištění udržitelné, odolné a sociálně spravedlivé Evropy, která neopomíjí žádné místo ani žádného člověka  

Společné prohlášení Konference předsedů Evropského výboru regionů

My – starostové, nejvyšší představitelé regionů a místní a regionální zastupitelé – stojíme v přední linii boje proti koronaviru. Bezprecedentní povaha úderu, který zasadila pandemie COVID-19, vyžaduje přijetí okamžitých opatření a ambiciózního plánu sociální a hospodářské obnovy Evropské unie, jenž bude založen na solidaritě, udržitelnosti, odolnosti a sociální spravedlnosti a bude v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu a programem přechodu k digitalizaci. Zavazujeme se, že budeme společně se všemi úrovněmi správy v celé Evropě bojovat proti pandemii, chránit naše občany a přispívat k hospodářskému, sociálnímu a finančnímu oživení.

V tomto obtížném období musí naše místní a regionální orgány v prvé řadě nadále poskytovat zdravotní péči a veřejné služby našim komunitám a zaručit, že nikdo nebude opomenut. Vynakládáme veškeré možné úsilí na to, abychom podpořili místní ekonomiku, zachovali pracovní místa, vytvářeli nové pracovní příležitosti, pomáhali všem podnikům v tom, aby mohly i nadále fungovat, a zajistili kvalitní vzdělávání. Naše práce v terénu doplňuje úsilí vyvíjené na úrovni EU a členských států. Je však nutné činit více, zejména pokud jde o přeshraniční solidaritu.

Je pro nás proto zásadní, aby byl vytvořen mechanismus EU pro případy zdravotní nouze , synergického nástroje ke sjednocení a zefektivnění unijních, celostátních, regionálních a místních zdrojů, který umožní financovat nákup zdravotnického vybavení a zařízení, a zintenzivnit tak úsilí, které již v tomto ohledu vynaložila Evropská komise. EU musí rovněž financovat regionální program v oblasti zdravotní péče a nemocnic, aby bylo možné posoudit, přizpůsobit a monitorovat kapacity regionálních systémů zdravotní péče přímo na místě a investovat do zajištění udržitelnosti zdravotní péče. Regiony a města by se měly přímo angažovat v novém středisku EU pro koordinaci pandemie. Je třeba provádět účinnější přeshraniční koordinaci, aby bylo možné poskytovat občanům zdravotnické služby. EU, členské státy i města a regiony by měly v budoucnosti určit, jakým způsobem mohou nastavit rovnováhu mezi svými pravomocemi v oblasti zdravotnictví tak, aby byly v souladu se zásadou subsidiarity.

V zájmu kompenzace ztrát na daních z příjmu by měly být vytvořeny mechanismy EU, které místním a regionálním orgánům umožní přímý přístup k režimu financování. Regionální a místní společenství musí být podporována v tom, aby reorganizovala veřejné služby a učinila je digitálními, udržitelnými a odolnými. EU by měla poskytnout nové finanční prostředky a zjednodušené postupy k vybudování udržitelné místní infrastruktury a podporovat malé a střední podniky prostřednictvím zvláštních prostředků z Fondu Invest EU vyčleněných speciálně na období po skončení pandemie. Dále je třeba vytvořit program pomoci určený malým podnikům, kterým vznikly škody v důsledku narušení potravinového řetězce. Také by měl být vypracován plán začlenění venkova s cílem podpořit inovace, podnikání a propojení ve venkovských oblastech.

Požadujeme ambiciózní plán obnovy k zajištění udržitelné, odolné a sociální Evropy, která vybuduje nové oběhové a inkluzivní hospodářství. K tomuto účelu budou využity všechny stávající nástroje, aby byla zajištěna finanční solidarita. Evropa musí vyvíjet nové, společně financované finanční nástroje a zdroje příjmu s dostatečným objemem a dlouhou splatností, aby byly plně efektivní. Jádrem tohoto plánu obnovy by měl být fond EU na podporu oživení, který by byl provázán s rozpočtem EU a byl by postaven na evropském pojištění dluhů. Tento fond, na nějž by byly vyčleněny prostředky v přibližné výši 500 miliard eur, by měl umožnit investování orientované na budoucnost. Nový rozpočet EU musí být páteří obnovy a musí být zásadním způsobem navýšen, aby mohl být skutečným nástrojem solidarity a soudržnosti. Jen ambiciózní víceletý finanční rámec, který by povznesl investice z rozpočtu EU na nebývale vysokou úroveň, by totiž umožnil zvládnout výzvu spočívající ve spravedlivé a udržitelné obnově.

Jedním ze způsobů, jak uvolnit potřebné zdroje a zaručit znásobení a mobilizaci dalších veřejných a soukromých investic, je zvýšení investiční kapacity rozpočtu EU prostřednictvím přinejmenším dočasného zvednutí stropu rozpočtu EU nad rámec nynějšího 1,2 % HND EU a uvažováním o nových zdrojích vlastních příjmů. Rozpočet EU totiž opravdu potřebuje navýšit, aby bylo možné činit dodatečné investice, poskytovat dodatečné záruky a podporovat vlády členských států a regiony a města v tom, aby oživily hospodářství a zaručily spravedlivý přechod. Při tom má rozhodující význam posílená politika soudržnosti zaměřená na snižování nerovností a zvyšování odolnosti členských států, regionů, měst a vesnic v celé Evropě. 

Všechna nová opatření i příští víceletý finanční rámec musí zohlednit konkrétní zkušenosti regionálních a místních orgánů a podporovat tyto orgány v poskytování sociální péče a všech základních služeb pro jejich občany. Místní a regionální orgány jsou odpovědné za jednu třetinu výdajů na poskytování veřejných služeb a za dvě třetiny veškerých veřejných investic v EU. Proto budou hrát nepostradatelnou roli při obnově našich ekonomik a provádění ekologické transformace a sociálních inovací, aby nebylo opomenuto žádné místo ani žádný člověk, a proto také musí být hlavním aktérem koncipování a provádění plánů obnovy.

* Konference předsedů Evropského výboru regionů:

Apostolos Tzitzikostas , předseda Evropského výboru regionů a guvernér regionu Střední Makedonie, Řecko

Vasco Ilídio Alves Cordeiro , první místopředseda Evropského výboru regionů a předseda vlády autonomní oblasti Azory, Portugalsko

Olgierd Geblewicz , předseda skupiny ELS v Evropském výboru regionů a maršálek Západopomořanského vojvodství, Polsko

Christophe Rouillon , předseda skupiny SES v Evropském výboru regionů a starosta obce Coulaines, Francie

François Decoster , předseda skupiny Renew Europe v Evropském výboru regionů a starosta města Saint-Omer, Francie

Władysław Ortyl , předseda skupiny EKR v Evropském výboru regionů a maršálek Podkarpatského vojvodství, Polsko

Kieran McCarthy , předseda skupiny EA v Evropském výboru regionů a radní města Cork, Irsko

Satu Haapanen , spolupředsedkyně skupiny Zelených v Evropském výboru regionů a členka zastupitelstva města Oulu, Finsko

Mluvčí předsedy:

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023