Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
COVID-19 urychluje digitální transformaci místní demokracie  

Pandemie COVID-19 a související nárůst ve využívání digitálních nástrojů mohou být pro regionální a místní orgány podnětem k tomu, aby se připravily na digitální věk. Ve stanovisku „Posílení místní správy a zastupitelské demokracie prostřednictvím nových nástrojů digitální technologie“, které prezentoval Rait Pihelgas (EE/Renew Europe), předseda zastupitelstva obce Järva, a které bylo přijato na plenárním zasedání VR dne 10. prosince, se zdůrazňuje skutečnost, že nové digitální technologie a nástroje mají potenciál zlepšit kvalitu rozhodování a transparentnost, přispět ke komunikaci, podpořit aktivní občanství a zapojení do politického života, a tak natrvalo posílit místní demokracii.

Jednou z mnoha výzev, jimž místní a regionální orgány čelí, je přechod na nový, digitální svět. Ten vyžaduje zásadní změny a místní demokracie by se měla těmto změnám přizpůsobit a využít příležitosti, které nabízí nové digitální technologie a nástroje IKT, jako je používání elektronických formulářů, které šetří čas občanů i orgánů veřejné správy.

Podle zpravodaje VR Raita Pihelgase poskytují digitální technologie „příležitosti k vytvoření nového prostředí pro konzultace a účast, poskytování vysoce kvalitních informací, analýzu reakcí veřejnosti, šíření úsilí do odlehlých oblastí, navazování komunikace s nejvíce znevýhodněnými občany, začleňování dovedností, vědomostí a odborných znalostí občanů a ‚spoluutváření‘ politiky v souladu s jejich potřebami a očekáváními“ .

Digitalizace však může být datově a finančně náročná a nikdo by při ní neměl být opomenut. Nabídka veřejných služeb v oblasti zapojení občanů by měla být založena na nediskriminačním přístupu k informacím a poznatkům. Měly by se zmenšit propastné rozdíly v digitální oblasti tím, že se posílí autonomie občanů prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy. Upřednostnit je při tom potřeba odborné vzdělávání starších osob a dalších zranitelných nebo marginalizovaných skupin. VR v této souvislosti předkládá opatření, jejichž pomocí je možné motivovat a ocenit místní a regionální orgány, a podnítit je tak k tomu, aby uplatňovaly zásady otevřené a inkluzivní správy.

Výbor považuje konferenci o budoucnosti Evropy za příležitost k otestování digitálních participativních nástrojů, jejichž cílem je posílit zastupitelskou demokracii, získat důvěru občanů a začlenit regionální a místní příklady zapojení občanů do rozhodovacích procesů a mechanismů zpětné vazby. Za tímto účelem navrhl VR v říjnu 2020 vytvoření digitálního nástroje nazvaného CitizEN – síť zapojení občanů do EU , jehož účelem by bylo zapojení občanů do tvorby politik.

„Snažme se Evropu připravit na digitální věk a začněme u našich místních a regionálních orgánů. Když se opřeme o naše evropské hodnoty a silné stránky, můžeme prostřednictvím této digitální transformace oživit naši demokracii. Využívání moderních IKT a moderních forem zapojení by mohlo být časově náročné, ale pokud jeho výsledkem bude soudržnější společnost nebo transparentní místní správa, stojí za to do něj investovat,“ uvedl na závěr pan Pihelgas .

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

Tel.: +32 (0)473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Galerie VR na Flickru

Sdílet :