Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Evropská komise a Evropský výbor regionů zahajují činnost komory národních vyslanců Paktu starostů a primátorů  

Pakt starostů a primátorů je celosvětově největším hnutím měst a regionů, které provádějí opatření v oblasti klimatu a energetiky.

Pakt starostů a primátorů byl iniciován Evropskou komisí v roce 2008 s cílem podpořit města a regiony v plnění cílů EU v oblasti klimatu a energetiky do roku 2020. Nyní pakt posiluje svou úlohu tím, že se svým závazkem v oblasti klimatu připojuje k cíli EU dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Současně s tím také zřizuje novou komoru národních vyslanců , která má podpořit realizaci paktu v jednotlivých členských státech. Pakt starostů a primátorů má více než 10 000 signatářů, kteří přijímají technickou podporu a finanční poradenství při navrhování a provádění klimatických a energetických plánů, jež přispívají k udržení nárůstu globální teploty pod 1,5 °C, což je nejvyšší ambice Pařížské dohody o klimatu.

Dne 21. dubna se starostové a místní představitelé z celé EU zúčastnili zahajovacího aktu nového Paktu starostů a primátorů . Při slavnostním aktu, který proběhl on-line, představila politická rada vizi paktu pro spravedlivější a klimaticky neutrální Evropu, tedy nový závazek měst a regionů, jež mají v úmyslu zvýšit své ambice v oblasti klimatu. Noví signatáři se zavážou ke snížení svých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o tolik, kolik odpovídá jejich vnitrostátním cílům, a k zajištění souladu s cílem EU snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 % a dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.

Kadri Simson , evropská komisařka pro energetiku, vyzvala všechny místní představitele, aby nový pakt podepsali, a uvedla: „Pakt starostů a primátorů je již třináct let vzorem pro provádění opatření v oblasti energetiky a klimatu na místní úrovni. Minulý rok byl pro nás pro všechny obtížný. Všichni jsme museli řešit mimořádnou situaci způsobenou pandemií, avšak zároveň jsme se nikdy nepřestali připravovat na čistší, ekologičtější a lepší budoucnost. EU se zavázala, že se nejpozději do roku 2050 stane prvním klimaticky neutrálním regionem na světě, a rovněž jsme slíbili, že do roku 2030 snížíme emise nejméně o 55 %. Nyní nastal čas započít novou kapitolu Paktu starostů a primátorů. Spojme síly a učiňme krok vpřed směrem k naplnění Zelené dohody. K dosažení klimaticky neutrální, odolné a spravedlivé Evropy, v jejíchž městech mohou lidé vést zdravý život a podniky prosperovat. Učiňme pakt prostorem, kde si všechna města mohou stanovovat nové výzvy a prezentovat své špičkové projekty.“

Tento akt byl zároveň příležitostí k zahájení činnosti komory národních vyslanců Paktu starostů a primátorů . Apostolos Tzitzikostas , předseda Evropského výboru regionů, zdůraznil: „Dnešním dnem se EU posunula vpřed a právně se zavázala k dosažení klimatické neutrality do roku 2050.  To se povede pouze tehdy, pokud budeme spolupracovat s našimi občany a našimi komunitami. V opačném případě to zrealizovat nepůjde. K  tomu, aby se Zelenou dohodu podařilo naplnit, potřebuje EU zapojit jeden milion svých místních a regionálních politiků. Obnovením závazků a zahájením činnosti sítě národních vyslanců Paktu starostů a primátorů zvyšují regiony, města a vesnice laťku v oblasti klimatických opatření, aby vyhověly požadavkům občanů a chránily naši planetu.“

Zdeněk Hřib (CZ/Zelení), primátor Prahy, uvedl: „V roce 2019 Praha přijala Klimatický závazek, že do roku 2030 sníží emise CO2 nejméně o 45% (oproti roku 2010) a do roku 2050 dosáhne uhlíkové neutrality. Stanovili jsme multidisciplinární Komisi pro udržitelnou energetiku a klima, která připravuje komplexní Klimatický plán hl. m. Prahy. Tento strategický dokument nastiňuje konkrétní opatření, projekty a příležitosti, které umožní splnění Klimatického závazku. Přirozeně nestačí jen politické proklamace. Pracujeme také na konkrétních projektech. V listopadu 2018 jsem se zavázal vysadit 1 milion stromů do konce roku 2026. Do dnešního dne bylo v Praze vysazeno více než 310 000 nových stromů, takže jsme na správné cestě ke splnění našeho cíle. Organizujeme také veřejné sázení stromů ke zvýšení účasti našich občanů. Ostatně, zlepšení našeho prostředí se týká každého z nás.“

Hlavním cílem národních velvyslanců Paktu starostů a primátorů je podpořit a posílit iniciativu ve všech členských státech, zapojit se do aktivit v jednotlivých zemích a posílit vazby a spolupráci s poslanci Evropského parlamentu a vládami členských států. Komora národních vyslanců rovněž usiluje o navázání kontaktů s městy a obcemi, které by mohly využívat technické podpory a finančního poradenství a stát se aktéry provádění opatření v oblasti klimatu.

Juan Espadas (ES/SES), primátor Sevilly a předseda komise ENVE pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni ve VR, řekl: „Pakt starostů a primátorů je jedním z největších úspěchů na poli spolupráce mezi místními samosprávami, pokud jde o opatření v oblasti klimatu. Jako primátor, ale také jako předseda Komise pro životní prostředí Evropského výboru regionů, jsem hrdý na to, že jsem se stal členem komory národních vyslanců Paktu starostů a primátorů, která zahájila svou činnost za podpory Evropské komise. Ke Dni Země, který zítra oslavíme, by města a regiony chtěly vyslat silné poselství: „Jsme odhodláni stát v čele přechodu k udržitelné Evropě, abychom ochránili naši budoucnost a nikoho neopomněli.“

Jak uvedl Rafał Trzaskowski (PL/ELS), primátor Varšavy a zástupce VR v  politické radě Paktu , „místní a regionální orgány zastoupené ve VR jsou plně odhodlány realizovat zelenou transformaci a nastolit po skončení pandemie COVID-19 zelené oživení. Iniciativy, jako je Pakt starostů a primátorů, mají zásadní význam pro vybudování klimaticky neutrální Evropy zdola nahoru a pro to, aby bylo možné přinést hmatatelné výsledky všem občanům. Budeme i nadále propagovat Pakt, prosazovat víceúrovňovou správu, požadovat přímý přístup k finančním prostředkům EU, spolupracovat s dalšími starosty, primátory a předsedy regionálních vlád, a rovněž s podniky a univerzitami, hledat inovativní řešení, vyměňovat si osvědčené postupy a rozšiřovat síť. Naši vyslanci budou jakožto členové VR díky svým politickým zkušenostem pro Pakt starostů a primátorů přínosem. VR je spolehlivý partner, který je oddaný tomuto projektu a o kterého se můžete opřít.“

Toto je 27 členů VR (jeden za každý členský stát), kteří tvoří komoru národních vyslanců Paktu starostů a primátorů :

Související informace:

Evropský Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky iniciovala v roce 2008 Evropská komise s cílem zapojit starosty do dosahování cílů v oblasti energetiky a klimatu, jež mají být splněny do roku 2020 (20% snížení emisí skleníkových plynů oproti úrovni z roku 1990, 20% podíl energie z obnovitelných zdrojů a 20% zvýšení energetické účinnosti), a v tomto úsilí je podporovat. Svou novou vizí se Pakt starostů a primátorů připojuje k cíli EU do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 % a do roku 2050 se stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Chcete-li se k Paktu připojit, navštivte prosím stránky https://www.paktstarostuaprimatoru.eu .

Seznam národních vyslanců Paktu starostů a primátorů lze stáhnout zde . Více informací naleznete na našem internetovém portálu .

Zde se dozvíte, co všechno provádění Zelené dohody na místní úrovni obnáší.

Kontakt:

Floriane Cappelletti // floriane.cappelletti@eumayors.eu

David Crous // david.crous@cor.europa.eu

Sdílet :